bip_menu_top

2021-01-25 09:23:13

NR 217/20 z dnia 31 grudnia 2020 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2020-2030 więcej...

2021-01-25 09:12:36

NR 115/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie wdrożenia procedury w zakresie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług za pomocą mechanizmu podzielonej płatności oraz zasad weryfikacji kontrahentów przed dokonaniem płatności faktury w Gminie Sędziejowice więcej...

2021-01-07 12:55:34

NR 216/20 z dnia 28 grudnia 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2021-01-07 12:50:18

NR 215/20 z dnia 28 grudnia 2020 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzanie przetargu ograniczonego na zbycie nieruchomości w miejscowości Wola Wężykowa więcej...

2021-01-07 12:44:26

NR 214/20 z dnia 23 grudnia 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-12-29 11:19:42

NR 212/20 z dnia 15 grudnia 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-12-29 09:41:41

NR 211/20 z dnia 8 grudnia 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-12-29 09:29:40

NR 210/20 z dnia 30 listopada 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-12-23 15:50:50

NR 213/20 z dnia 21 grudnia 2020 r.


zmieniające zarządzenie nr 87/19 z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. więcej...

2020-11-30 13:00:19

NR 209/20 z dnia 30 listopada 2020 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 65 000l". więcej...

2020-11-30 12:56:30

NR 206/20 z dnia 20 listopada 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-11-30 12:45:49

NR 204/20 z dnia 18 listopada 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-11-27 12:39:24

NR 208/20 z dnia 26 listopada 2020 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sędziejowicach więcej...

2020-11-24 09:07:59

NR 207/20 z dnia 23 listopada 2020 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sędziejowicach więcej...

2020-11-24 09:02:30

NR 205/20 z dnia 18 listopada 2020 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Ubezpieczenie Gminy Sędziejowice w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r." więcej...

2020-11-24 08:58:26

NR 200/20 z dnia 30 października 2020 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy więcej...

2020-11-16 08:33:32

NR 203/20 z dnia 9 listopada 2020 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł" więcej...

2020-11-16 08:22:37

NR 202/20 z dnia 3 listopada 2020 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego więcej...

2020-11-16 08:16:51

NR 201/20 z dnia 3 listopada 2020 r.


w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Gminy Sędziejowice w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 więcej...

2020-11-16 08:13:39

NR 199/20 z dnia 30 października 2020 r.


w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach więcej...

2020-11-02 10:43:43

NR 196/20 z dnia 15 października 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-11-02 10:38:38

NR 198/20 z dnia 27 października 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-10-22 13:41:37

NR 197/20 z dnia 19 października 2020 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok więcej...

2020-10-19 11:49:23

NR 195/20 z dnia 12 października 2020 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Remont dróg dojazdowych wewnętrznych na terenie gminy Sędziejowice" więcej...

2020-10-19 11:38:28

NR 194/20 z dnia 5 października 2020 r.


w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do rozpatrywania wniosków o dotację z budżetu Gminy Sędziejowice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków więcej...

2020-10-19 11:34:14

NR 190/20 z dnia 30 września 2020 r.


w sprawie określenia poziomu szczegółowości projektów planów finansowych oraz sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy Sędziejowice na rok 2021 więcej...

2020-10-05 12:57:01

NR 193/20 z dnia 5 października 2020 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sędziejowice" więcej...

2020-10-05 12:54:19

NR 192/20 z dnia 30 września 2020 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2020-10-05 12:51:26

NR 191/20 z dnia 30 września 2020 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2020-10-05 12:45:40

NR 189/20 z dnia 29 września 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-10-05 12:41:02

NR 188/20 z dnia 24 września 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-09-28 13:01:54

NR 187/20 z dnia 10 września 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-09-28 12:55:26

NR 186/20 z dnia 10 września 2020 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 2021-2026" więcej...

2020-09-28 12:50:25

NR 185/20 z dnia 1 września 2020 r.


w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sędziejowice więcej...

2020-09-28 07:46:43

NR 184/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r.


w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. ustalania i szacowania szkód powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w dniu 26 sierpnia 2020 r. na terenie gminy Sędziejowice więcej...

2020-09-09 13:56:29

NR 183/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach więcej...

2020-09-09 13:38:50

NR 182/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r.


w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sędziejowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2020 r. więcej...

2020-09-09 12:39:52

NR 181/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-09-09 12:32:57

NR 180/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania "Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 600 ton" więcej...

2020-09-09 12:29:20

NR 179/20 z dnia 19 sierpnia 2020 r.


w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej do zaopiniowania wniosków osób ubiegających się o wynajem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy więcej...

2020-09-09 12:24:29

NR 178/20 z dnia 3 sierpnia 2020 r.


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - "Wyprawka Szkolna" więcej...

2020-08-03 11:01:59

NR 177/20 z dnia 30 lipca 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-08-03 10:55:21

NR 176/20 z dnia 27 lipca 2020 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r." więcej...

2020-08-03 10:51:22

NR 175/20 z dnia 22 lipca 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-08-03 10:45:03

NR 174/20 z dnia 20 lipca 2020 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Wrzesiny od km 0+000 do km 0+570" więcej...

2020-08-03 09:40:00

NR 173/20 z dnia 13 lipca 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-07-20 10:58:31

NR 172/20 z dnia 13 lipca 2020 r.


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela Gminy Sędziejowice ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji więcej...

2020-07-20 10:55:18

NR 171/20 z dnia 13 lipca 2020 r.


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela Gminy Sędziejowice ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji więcej...

2020-07-20 10:50:18

NR 170/20 z dnia 9 lipca 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-07-09 11:28:50

NR 169/20 z dnia 9 lipca 2020 r.


w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Sędziejowice na realizację zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy w 2020 roku więcej...

2020-07-07 11:09:22

NR 168/20 z dnia 3 lipca 2020 r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie więcej...

2020-07-07 11:05:00

NR 167/20 z dnia 2 lipca 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-07-07 11:00:00

NR 166/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2020-2030 więcej...

2020-07-07 10:59:09

NR 165/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-07-07 10:53:53

NR 164/20 z dnia 19 czerwca 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-07-07 10:49:57

NR 163/20 z dnia 15 czerwca 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-06-10 11:04:07

NR 162/20 z dnia 5 czerwca 2020 r.


w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Sędziejowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych więcej...

2020-06-10 11:00:07

NR 161/20 z dnia 5 czerwca 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-06-10 10:53:10

NR 160/20 z dnia 5 czerwca 2020 r.


uchylające zarządzenie Nr 155/20 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-06-05 11:44:44

NR 159/20 z dnia 1 czerwca 2020 r.


w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego oraz wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego w Sędziejowicach więcej...

2020-06-05 11:39:15

NR 158/20 z dnia 26 maja 2020 r.


w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach więcej...

2020-06-05 11:20:27

NR 157/20 z dnia 20 maja 2020 r.


w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej do zaopiniowania wniosków osób ubiegających się o wynajem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy więcej...

2020-06-05 11:17:43

NR 156/20 z dnia 20 maja 2020 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Zakup energii elektrycznej dla Gminy Sędziejowice oraz jednostek organizacyjnych" więcej...

2020-06-05 11:08:01

NR 155/20 z dnia 20 maja 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-05-11 15:00:00

NR 154/20 z dnia 11 maja 2020 r.


w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości więcej...

2020-05-11 14:59:48

NR 153/20 z dnia 11 maja 2020 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach. więcej...

2020-05-11 14:56:38

NR 152/20 z dnia 8 maja 2020 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2020-05-11 14:45:56

NR 151/20 z dnia 8 maja 2020 r.


w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w Żaglinach przeznaczonych do przetargu więcej...

2020-05-07 14:48:00

NR 150/20 z dnia 7 maja 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-05-07 14:47:52

NR 149/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r.


w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach więcej...

2020-05-04 15:10:12

NR 148/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r.


w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Gminy Sędziejowice w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 więcej...

2020-05-04 15:08:00

NR 147/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-05-04 15:05:00

NR 146/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach za 2019 r. więcej...

2020-05-04 15:00:00

NR 145/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach za 2019 r. więcej...

2020-05-04 14:58:36

NR 144/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r.


w sprawie konkursu na dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach więcej...

2020-05-04 14:54:57

NR 143/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-05-04 14:49:26

NR 142/20 z dnia 21 kwietnia 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-05-04 14:44:33

NR 141/20 z dnia 16 kwietnia 2020 r.


w sprawie określenia wartości gruntu nabywanego w procesie komunalizacji więcej...

2020-05-04 14:41:40

NR 140/20 z dnia 16 kwietnia 2020 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Remont drogi gminnej nr 103052E Zduńska Wola - Bilew na odcinku od km 0+000 do km 1+242". więcej...

2020-05-04 14:37:04

NR 139/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-04-15 15:06:40

NR 138/20 z dnia 2 kwietnia 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-04-15 15:02:45

NR 137/20 z dnia 30 marca 2020 r.


w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sędziejowice, sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2019 r. więcej...

2020-04-15 14:59:54

NR 136/20 z dnia 27 marca 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-03-27 14:46:48

NR 135/20 z dnia 27 marca 2020 r.


w sprawie zmian organizacji pracy Urzędu Gminy Sędziejowice, mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i chorobie COVID-19 więcej...

2020-03-24 08:05:11

NR 134/20 z dnia 16 marca 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-03-13 14:23:49

NR 133/20 z dnia 13 marca 2020 r.


w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy Sędziejowice w celu przeciwdziałania koronawirusowi SARS-CoV-2 i chorobie COVID-19. więcej...

2020-03-13 14:20:41

NR 132/20 z dnia 11 marca 2020 r.


w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej do oceny wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. więcej...

2020-03-13 14:11:32

NR 131/20 z dnia 11 marca 2020 r.


w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Sędziejowice więcej...

2020-03-13 14:05:20

NR 130/20 z dnia 10 marca 2020 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 1700 ton". więcej...

2020-03-13 14:00:00

NR 129/20 z dnia 4 marca 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-03-13 13:57:51

NR 128/20 z dnia 25 lutego 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-02-25 12:12:00

NR 127/20 z dnia 18 lutego 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-02-25 12:08:09

NR 126/20 z dnia 17 lutego 2020 r.


w sprawie powołania komisji ds. wyboru wykonawcy na bankową obsługę budżetu gminy Sędziejowice i jednostek organizacyjnych gminy więcej...

2020-02-14 13:22:23

NR 125/20 z dnia 10 lutego 2020 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wybudowanie budynku przedszkola w systemie budynku pasywnego w miejscowości Sędziejowice - Kolonia, gm. Sędziejowice dz. nr 48 obr. 21 w ramach Projektu: "BUDOWA PRZEDSZKOLA W SĘDZIEJOWICACH". więcej...

2020-02-10 08:25:18

NR 124/20 z dnia 7 lutego 2020 r.


w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Sędziejowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych więcej...

2020-02-10 08:22:49

NR 123/20 z dnia 31 stycznia 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-01-27 12:15:15

NR 122/20 z dnia 27 stycznia 2020 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na najem lokalu mieszkalnego położonego w Sędziejowicach przy ulicy Wieluńskiej 7 więcej...

2020-01-27 12:11:41

NR 121/20 z dnia 20 stycznia 2020 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej na 2020 rok więcej...

2020-01-27 12:00:00

NR 120/20 z dnia 20 stycznia 2020 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. więcej...

2020-01-27 11:35:25

NR 119/20 z dnia 14 stycznia 2020 r.


w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Sędziejowice odrębnymi ustawami na 2020 r. więcej...

2020-01-27 11:30:01

NR 118/20 z dnia 8 stycznia 2020 r.


w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziejowice więcej...

2020-01-27 11:26:08

NR 117/20 z dnia 8 stycznia 2020 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na najem lokalu mieszkalnego położonego w Sędziejowicach przy ulicy Wieluńskiej 7 więcej...

2020-01-13 08:14:49

NR 116/20 z dnia 8 stycznia 2020 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sędziejowicach więcej...

2020-01-13 08:12:08

NR 113/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2019-2027 więcej...

2020-01-13 08:10:00

NR 114/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązywaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego więcej...

2020-01-13 08:06:52

NR 112/19 z dnia 27 grudnia 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2020-01-13 08:02:30

NR 111/19 z dnia 16 grudnia 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-12-18 09:56:24

NR 110/19 z dnia 9 grudnia 2019 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sędziejowice w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r." więcej...

2019-12-18 09:53:26

NR 109/19 z dnia 9 grudnia 2019 r.


powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 26 czerwca 2020 r." więcej...

2019-12-18 09:42:42

NR 108/19 z dnia 5 grudnia 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-12-18 09:38:10

NR 107/19 z dnia 4 grudnia 2019 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Zakup energii elektrycznej dla Gminy Sędziejowice i jednostek organizacyjnych" więcej...

2019-12-18 09:32:28

NR 106/19 z dnia 29 listopada 2019 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.". więcej...

2019-12-18 09:25:57

NR 105/19 z dnia 29 listopada 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-11-28 14:28:08

NR 104/19 z dnia 25 listopada 2019 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę gruntów rolnych w miejscowościach Pruszków i Marzenin więcej...

2019-11-28 14:25:07

NR 103/19 z dnia 22 listopada 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-11-28 14:20:24

NR 102/19 z dnia 19 listopada 2019 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na wynajem lokali użytkowych położonych w Sędziejowicach przy ul. Łódzkiej 1A/1 i ul. Łódzkiej 1A/2 oraz ustalenie stawek wyjściowych do przetargu więcej...

2019-11-20 13:55:10

NR 101/19 z dnia 19 listopada 2019 r.


w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "informatyk" więcej...

2019-11-19 09:36:34

NR 100/19 z dnia 15 listopada 2019 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2019-11-07 13:00:50

NR 99/19 z dnia 15 listopada 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-11-05 15:20:23

NR 98/19 z dnia 6 listopada 2019 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania pn. "Budowa przedszkola w Sędziejowicach" więcej...

2019-11-04 14:15:37

NR 97/19 z dnia 4 listopada 2019 r.


w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sędziejowice więcej...

2019-10-30 13:00:50

NR 96/19 z dnia 31 października 2019 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2019-2027 więcej...

2019-10-30 12:30:50

NR 95/19 z dnia 31 października 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-10-30 12:00:50

NR 94/19 z dnia 29 października 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-10-30 11:53:56

NR 93/19 z dnia 29 października 2019 r.


w sprawie odwołania zakazu, podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych oraz trawników i upraw rolnych z wodociągu gminnego więcej...

2019-10-30 11:52:25

NR 92/19 z dnia 28 października 2019 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2019-10-28 15:13:14

NR 91/19 z dnia 28 października 2019 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok więcej...

2019-10-28 15:06:59

NR 90/19 z dnia 23 października 2019 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 430 ton" więcej...

2019-10-28 15:00:00

NR 89/19 z dnia 23 października 2019 r.


w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "podinspektor/inspektor ds. społecznych informacji publicznej". więcej...

2019-10-28 14:55:52

NR 88/19 z dnia 22 października 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-10-28 14:50:52

NR 87/19 z dnia 17 października 2019 r.


w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego więcej...

2019-10-28 14:47:16

NR 86/19 z dnia 17 października 2019 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 65 000l" więcej...

2019-10-28 14:44:26

NR 85/19 z dnia 17 października 2019 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Zakup i dostawa oleju opałowego w ilości do 160 000l" więcej...

2019-10-16 07:59:13

NR 84/19 z dnia 14 października 2019 r.


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż pojazdów będących mieniem Gminy Sędziejowice więcej...

2019-10-14 10:00:00

NR 83/19 z dnia 10 października 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-10-14 08:50:03

NR 82/19 z dnia 8 października 2019 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wybudowanie budynku przedszkola w systemie budynku pasywnego w miejscowości Sędziejowice - Kolonia, gm. Sędziejowice dz. nr 48 obr. 21 w ramach Projektu: "BUDOWA PRZEDSZKOLA W SĘDZIEJOWICACH" więcej...

2019-10-14 08:46:31

NR 81/19 z dnia 4 października 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-10-14 08:34:36

NR 80/19 z dnia 30 września 2019 r.


w sprawie określenia trybu prac i szczegółowości materiałów dotyczących sporządzenia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice więcej...

2019-10-14 08:29:28

NR 79/19 z dnia 30 września 2019 r.


w sprawie określenia poziomu szczegółowości projektów planów finansowych oraz sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy Sędziejowice na rok 2020 więcej...

2019-10-14 08:26:25

NR 78/19 z dnia 30 września 2019 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2019-2027 więcej...

2019-10-14 08:22:46

NR 77/19 z dnia 27 września 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-10-02 11:48:05

NR 76/19 z dnia 17 września 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-10-02 11:46:07

NR 75/19 z dnia 17 września 2019 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Sędziejowice". więcej...

2019-09-19 10:46:39

NR 74/19 z dnia 17 września 2019 r.


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela Gminy Sędziejowice ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji. więcej...

2019-09-11 09:00:00

NR 73/19 z dnia 11 września 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-09-05 15:08:58

NR 72/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-09-05 15:06:37

NR 71/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r.


w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sędziejowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2019 r. więcej...

2019-09-05 15:02:37

NR 70/19 z dnia 23 sierpnia 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-08-27 09:00:57

NR 69/19 z dnia 20 sierpnia 2019 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 2 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r." więcej...

2019-08-27 08:56:09

NR 68/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wybudowanie budynku przedszkola w systemie budynku pasywnego w miejscowości Sędziejowice - Kolonia, gm. Sędziejowice dz. nr 48 obr. 21 w ramach Projektu: "BUDOWA PRZEDSZKOLA W SĘDZIEJOWICACH" więcej...

2019-08-13 15:32:51

NR 67/19 z dnia 13 sierpnia 2019 r.


w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Sędziejowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. więcej...

2019-08-13 13:30:00

NR 66/19 z dnia 9 sierpnia 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-08-13 12:11:58

NR 65/19 z dnia 9 sierpnia 2019 r.


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2019/2020. więcej...

2019-08-13 12:10:00

NR 64/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r.


w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego więcej...

2019-08-13 12:08:16

NR 63/19 z dnia 5 sierpnia 2019 r.


sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na najem nieruchomości - lokalu użytkowego położonego w Pruszkowie przu ul. Głównei 1. więcej...

2019-08-13 12:06:27

NR 62/19 z dnia 5 sierpnia 2019 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Sędziejowiach przy ul. Łódzkiej 1A/1. więcej...

2019-08-13 11:23:28

NR 61/19 z dnia 31 lipca 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-07-29 09:15:00

NR 60/19 z dnia 29 lipca 2019 r.


w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa dla Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 w Gminie Sędziejowice więcej...

2019-07-29 09:00:00

NR 59/19 z dnia 29 lipca 2019 r.


w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach więcej...

2019-07-24 16:33:53

NR 58/19 z dnia 23 lipca 2019 r.


w sprawie powolania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice". więcej...

2019-07-24 16:29:36

NR 57/19 z dnia 23 lipca 2019 r.


w sprawie powo|ania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wybudowanie budynku przedszkola w systemie budynku pasywnego w miejscowości Sędziejowice - Kolonia, gm. Sędziejowice dz. nr 48 obr. 21 w ramach Projektu: "BUDOWA PRZEDSZKOLA W SĘDZIEJOWICACH". więcej...

2019-07-24 16:27:06

NR 56/19 z dnia 22 lipca 2019 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realzacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Remont drogi gminnej nr 103057E Rososza - Piguła na odcinku od km 0+000 do km 0+830". więcej...

2019-07-24 16:23:40

NR 55/19 z dnia 18 lipca 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-07-24 16:22:00

NR 54/19 z dnia 12 lipca 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-07-10 15:24:12

NR 53/19 z dnia 10 lipca 2019 r.


w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na wYnajem lokali użytkorwych położonych w Sędziejowiach przy ul. Łódzkiej 1A/1 i ul. Łódzkiej 1A/2 oraz ustalenie stawek wyjściowych do przetargu. więcej...

2019-07-10 15:15:42

NR 52/19 z dnia 9 lipca 2019 r.


w sprawie usta|enia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą na terenie gminy Sędziejowice. więcej...

2019-07-08 16:58:45

NR 51/19 z dnia 8 lipca 2019 r.


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela Gminy Sędziejowice ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczycieta mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji. więcej...

2019-07-08 16:54:09

NR 50/19 z dnia 5 lipca 2019 r.


w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Sędziejowice w czasie nieobecności Sekretarza Gminy. więcej...

2019-07-08 16:48:04

NR 49/19 z dnia 3 lipca 2019 r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie. więcej...

2019-07-08 16:46:22

NR 48/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-07-02 09:01:45

NR 47/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach. więcej...

2019-06-24 14:14:27

NR 46/19 z dnia 24 czerwca 2019 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wola Wężykowa na odcinku od km 0+000 do km 0+660". więcej...

2019-06-22 16:44:38

NR 45/19 z dnia 24 czerwca 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-06-13 10:16:42

NR 44/19 z dnia 12 czerwca 2019 r.


w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych,tuneli oraz trawników i upraw rolnych z wodociągu gminnego więcej...

2019-06-13 10:15:24

NR 43/19 z dnia 3 czerwca 2019 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Sędziejowice w 20l9 r. więcej...

2019-05-28 11:16:40

NR 42/19 z dnia 27 maja 2019 r.


w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach więcej...

2019-05-28 11:15:04

NR 41/19 z dnia 23 maja 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-05-27 14:51:09

NR 40/19 z dnia 16 maja 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-05-15 15:01:09

NR 39/19 z dnia 15 maja 2019 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach więcej...

2019-05-15 08:56:29

NR 38/19 z dnia 9 maja 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-05-09 20:01:04

NR 37/19 z dnia 9 maja 2019 r.


w sprawie ogloszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Sędziejowice w 2019 roku więcej...

2019-05-09 13:34:04

NR 36/19 z dnia 9 maja 2019 r.


w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Sędziejowice na realizację zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy w 20l9 roku więcej...

2019-05-09 13:33:09

NR 35/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach za 2018 r. więcej...

2019-05-09 13:32:47

NR 34/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach za 20l8 r. więcej...

2019-05-08 12:17:46

NR 33/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-04-29 14:29:58

NR 32/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach. więcej...

2019-04-26 08:05:02

NR 31/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r.


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 2 maja 2019 roku w Urzędzie Gminy Sędziejowice. więcej...

2019-04-19 08:15:13

NR 30/19 z dnia 18 kwietnia 2019 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu zmian w statutach sołectw na terenie gminy Sędziejowice więcej...

2019-04-17 08:44:24

NR 29/19 z dnia 12 kwietnia 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-04-04 14:14:35

NR 28/19 z dnia 4 kwietnia 2019 r.


W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę gruntów rolnych do lat 3 więcej...

2019-04-04 14:13:28

NR 27/19 z dnia 3 kwietnia 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-04-04 07:32:12

NR 26/19 z dnia 29 marca 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-04-01 14:31:00

NR 25/19 z dnia 27 marca 2019 r.


w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sędziejowice, sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 r. więcej...

2019-04-01 14:30:05

NR 24/19 z dnia 22 marca 2019 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2019-03-21 12:38:32

NR 23/19 z dnia 20 marca 2019 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania "Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2000 ton". więcej...

2019-03-21 12:37:19

NR 22/19 z dnia 20 marca 2019 r.


w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach kart ewidencji czasu i zadań pracy więcej...

2019-03-15 14:09:58

NR 21/19 z dnia 13 marca 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-03-13 13:14:09

NR 20/19 z dnia 12 marca 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-03-13 08:45:19

NR 19/19 z dnia 12 marca 2019 r.


w sprawie powołania komisji do oceny i wyłonienia wniosków złożonych przez sołectwa do wystąpienia o dofinansowanie zadań własnych gminy w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego więcej...

2019-03-08 20:17:04

NR 18/19 z dnia 8 marca 2019 r.


w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach gminy Sędziejowice dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej więcej...

2019-03-04 15:00:45

NR 17/19 z dnia 4 marca 2019 r.


w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Sędziejowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych więcej...

2019-02-26 08:22:55

NR 16/19 z dnia 21 lutego 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-02-25 13:03:16

NR 15/19 z dnia 20 lutego 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-02-04 14:14:02

NR 14/19 z dnia 31 stycznia 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-02-04 14:08:18

NR 13/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie gminy Sędziejowice więcej...

2019-02-04 14:07:29

NR 12/19 z dnia 25 stycznia 2019 r.


w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług W Gminie Sędziejowice i jej jednostkach budżetowych więcej...

2019-01-23 13:31:59

NR 11/19 z dnia 21 stycznia 2019 r.


w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziejowice więcej...

2019-01-23 13:29:21

NR 10/18 z dnia 17 stycznia 2019 r.


w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Sędziejowice odrębnymi ustawami na 2019 r. więcej...

2019-01-15 08:35:44

NR 9/18 z dnia 31 grudnia 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2019-01-09 12:09:06

NR 8/18 z dnia 31 grudnia 2018 r.


w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sędziejowice więcej...

2019-01-09 12:08:06

NR 7/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2018-2025 więcej...

2019-01-09 12:07:20

NR 6/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2019-01-03 13:43:16

NR 5/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Pruszkowie przy ul Głównej oraz ustalenie stawki wyjściowej do przetargu. więcej...

2019-01-03 13:41:00

NR 4/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r więcej...

2019-01-03 13:39:28

NR 3/18 z dnia 10 grudnia 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2019-01-03 13:38:24

NR 2/18 z dnia 6 grudnia 2018 r.


w sprawie przekazania lokalu mieszkalnego Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach więcej...

2019-01-03 13:10:39

NR 1/18 z dnia 30 listopada 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

bip_menu_bottom