bip_menu_top
print

2020-11-19 12:27:09

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM


Wójt Gminy Sędziejowice działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 2, ust.2 a i ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020 r., poz.65 ze zm./ oraz § 3, § 4, § 6 i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm./ ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości:

PRZEDMIOT PRZETARGU:

- nieruchomość rolna położona w miejscowości Wola Wężykowa, oznaczona jako działka nr 94/1 o pow. 2,9075 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łasku prowadzi księgę wieczystą nr SR1L/00042907/2. Klasa bonitacji gruntów: RV-2,1635 ha, RVI-0,5932 ha, PS V – 0,1135 ha, W-0,0171 ha, Lzr – 0,0202 ha. Nieruchomość stanowi pole uprawne w kształcie prostokąta, dojazd do działki od drogi gruntowej nieutwardzonej, sąsiedztwo i otoczenie to pola uprawne i lasy. Teren jest płaski. Nieruchomość nie widnieje w rejestrze zabytków. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sędziejowice przyjętym Uchwałą Nr V/40/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28.02.2019 r. r. działka znajduje się w terenach rolnych niższych klas bonitacyjnych. Działka nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 

  1. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany przepisów związanych z wejściem w życie, z dniem 30 kwietnia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1655/. Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego .

 

2. Osoby, które chcą przystąpić do przetargu i zdecydują się na złożenie pisemnego zgłoszenia, o którym mowa w punkcie trzecim (zgłoszenie dotyczące uczestnictwa w przetargu) zobowiązuje się do załączenia do zgłoszenia uczestnictwa niżej wymienionych dokumentów i dodatkowych oświadczeń:

1) dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – załącznik nr 1;

2) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

3)oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha – załącznik 1 A;

4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego /tj. Dz.U.
z 2020 r. poz. 1655/ w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych
posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą – załącznik nr 2 /Dz.U. z 2012 r., poz. 109 ze zm./;

5) potwierdzenie wniesienia wadium;

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6) osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka,

iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

 

3. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Do dnia 24 grudnia 2020 r. należy złożyć do Urzędu Gminy w Sędziejowicach, pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (zgłoszenie stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 2 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Woli Wężykowej” .

 

4. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu

.............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................

Kryteria:

1) Osoby, które złożą pisemne zgłoszenie o którym mowa w pkt. 3 wraz z oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w punkcie 2,

2) wniosą wadium o którym mowa w pkt. 6.

Do dnia 29 grudnia 2020 r. po sprawdzeniu przez Komisje Przetargową zgłoszeń i pozostałych dokumentów zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

Lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń przed siedzibą tut. urzędu przy ul. Wieluńskiej 6.

 

5. Cena wywoławcza nieruchomości

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cena wywoławcza nieruchomości w Woli Wężykowej wynosi 80.000,00 złotych /słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100/.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług /tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm./transakcje zwolnione są z podatku VAT.

 

6. Wadium

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w kwocie 8.000,00 złotych / osiem tysięcy złotych/.

2) Wadium w wymaganej wysokości uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 22 grudnia 2020 r. na konto Gminy Sędziejowice nr 67 9279 0007 0050 3413 2000 0320.

3) Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

4) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w momencie podpisania aktu notarialnego. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą.

5) Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.

6) Wadium przepada na rzecz Gminy Sędziejowice w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

 

7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Przetarg odbędzie się w dniu 5 stycznia 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice przy ul. Wieluńskiej 6, sala B na parterze.

 

8. Pozostałe warunki przetargu

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn., że minimalne postąpienie nie może być niższe niż 800,00 zł dla nieruchomości w Woli Wężykowej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

9. Informacje dodatkowe

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1)Wójt Gminy Sędziejowice zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona
w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

2) O terminie zawarcia aktu notarialnego nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

3) Cena osiągniętą w przetargu podlega zapłacie w całości i powinna być odnotowana na koncie Gminy Sędziejowice nr: 93 9279 0007 0050 3413 2000 0240, nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność nieruchomości.

4) Wygrywający przetarg pokrywa koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.

5) Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

6) Niniejsze ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, zamieszczono na stronie internetowej Bip Gminy Sędziejowice, wywieszono na tablicy ogłoszeń w Woli
Wężykowej, zaś wyciąg z ogłoszenia opublikowano w prasie.

7) Informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, pokój nr 11, tel. (43) 84 000 15 w godz. 7.30-15.30.

Osoba prowadząca: Lidia Sobala.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik załącznik nr 1.doc Załącznik nr 1 2020-12-07 16:07:39 Ułański Michał
załącznik załącznik 2.doc Załącznik nr 2 2020-11-19 13:36:57 Ułański Michał
załącznik załącznik nr 1A.doc Załącznik nr 1A 2020-11-19 13:36:50 Ułański Michał
załącznik Przetarg ograniczony.doc Pełna treść ogłoszenia 2020-11-19 12:27:30 Ułański Michał

Informacje o artykule

Autor: RRiRW Lidia Sobala
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 19.11.2020 11:27
Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2020 15:07
Liczba wyświetleń: 960

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom