bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2020-05-14 09:16:50

Zapytanie ofertowe


a zadanie pn. Świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. „Budowa przedszkola w Sędziejowicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie 4.3 Ochrona powietrza

 

Zapytanie ofertowe - świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn.: „BUDOWA PRZEDSZKOLA W SĘDZIEJOWICACH”

Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Sędziejowice, 04.05.2020r.

Znak postępowania: RW.VI.271.6.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

1. Zamawiający

Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 – 160 Sędziejowice

zaprasza do złożenia oferty na:

2. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług na rzecz Zamawiającego, polegających na zarządzaniu projektem pn. „Budowa przedszkola w Sędziejowicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie 4.3 Ochrona powietrza.

 2. Usługa zarządzania projektem obejmuje:

  1. koordynowanie projektu, nadzór nad realizacją projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, wnioskiem aplikacyjnym i przepisami unijnymi oraz krajowymi w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ), w tym m.in. wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków RPO WŁ,

  2. planowanie spotkań zespołu i raportowanie postępów w realizacji projektu,

  3. rozliczanie projektu zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności– przygotowywanie i poprawianie wniosków o płatność oraz danych niezbędnych do wprowadzenia w programie SL2014

  4. obsługa procesów kontrolnych dokonywanych w okresie obowiązywania umowy przez Instytucję Pośredniczącą,

  5. kontakt z Instytucją Pośredniczącą,

  6. weryfikowanie dokumentów, które powstały w projekcie pod względem merytorycznym,

  7. nadzór nad bieżącą dokumentacją projektu,

  8. dbałość o zgodność wszystkich działań z wytycznymi RPO WŁ,

  9. przygotowywanie raportów zbiorczych dot. postępu rzeczowego na potrzeby wniosków o płatność,

  10. przygotowanie i złożenie ostatecznego wniosku o płatność zgodnie z wytycznymi RPO WŁ,

  11. ustalenie harmonogramu działań, nadzór nad jego realizacją.

 3. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy obecności w siedzibie Zamawiającego przez cały okres realizacji umowy w następującym zakresie:

  1. na każde życzenie Zamawiającego w dowolnym wymiarze czasowym niezbędnym do prawidłowego zrealizowania zadań w projekcie,

  2. na każde życzenie Zamawiającego uzasadnione szczególną sytuacją niemożliwą do przewidzenia w chwili podpisywania Umowy (awarie, siła wyższa, zdarzenia losowe lub inne szczególne okoliczności).

 4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:

  1. 79421000-1 – Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych.

 5. Zarządzanie projektem będzie wykonywane od dnia podpisania umowy do dnia pozytywnej weryfikacji ostatecznego wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą z zapewnieniem udzielenia wsparcia Zamawiającemu bez dodatkowego wynagrodzenia w okresie monitoringu i trwałości projektu, tj. w okresie pełnych 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.

 6. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym zapytaniem, w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego, zawartą umową oraz przepisami prawa.

 7. Szczegółowe zasady wykonania przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – wzór umowy.

 

3. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisana umowy do dnia pozytywnej weryfikacji ostatecznego wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą, z zapewnieniem udzielania wsparcia Zamawiającemu bez dodatkowego wynagrodzenia w okresie monitoringu i trwałości projektu, tj. w okresie pełnych 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.

 

4. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym

 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie związane z rozliczaniem (wdrażanie, rozliczanie, monitoring i sprawozdawczość) projektów unijnych lub równoważnych w obszarze zewnętrznego dofinansowania,

 2. znajomość Wytycznych z dnia 19 lipca 2017 roku w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

5. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (załącznik nr 1). Oferty złożone na innych formularzach zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie.

 2. Wraz z ofertą powinien być złożony załącznik nr 2 – wykaz wykonanych usług.

 3. Cena wskazana w ofercie musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 4. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

 5. W formularzu ofertowym należy przedstawić informacje podlegające ocenie jako kryteria oceny ofert.

 6. Wszystkie pola formularza ofertowego muszą być uzupełnione.

 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 9. Oferta może być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem ręcznie.

 10. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.

 11. Formularz oferty oraz dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny i zawierać co najmniej nazwisko i stanowisko danej osoby. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo - w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

 12. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane własnoręcznie i opatrzone datą przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

 13. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 14. Ofertę należy złożyć:

  1. W zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego

   • Urząd Gminy Sędziejowice
    ul. Wieluńska 6
    98 – 160 Sędziejowice


oznaczonej „Oferta – świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn.: „Budowa przedszkola w Sędziejowicach” Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie 4.3 Ochrona powietrza”, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.: 7:30 - 15:30 sekretariat (pokój nr 19), w terminie do dnia 12.05.2020r.

    • Przesłać w formie elektronicznej na adres: zamowienia@gminasedziejowice.pl, temat wiadomości: „Oferta – świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn.: „Budowa przedszkola w Sędziejowicach” w terminie do dnia 12.05.2020r.

 

  1. Zamawiający odrzuci ofertę:

   1. której treść nie odpowiada wymogom określonym w zapytaniu ofertowym,

   2. niekompletną,

   3. złożoną po terminie,

   4. złożoną przez oferenta nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu,

   5. złożoną z rażąco niską ceną.

 

6. Miejsce oraz termin składania ofert

 1. Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 – 160 Sędziejowice
zamowienia@gminasedziejowice.pl

  1. Termin składania ofert: 12.05.2020r.

  2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę. Wycofanie i zmiana oferty wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  3. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom, bez ich otwierania.

 

7. Termin związania ofertą

Oferent jest związany swoją ofertą na czas 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Oferent przez cały okres realizacji zamówienia jest związany ceną zawartą w Formularzu ofertowym.

 

8. Kryteria oceny ofert

 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

  1. Cena – 70 %

  2. Doświadczenie Wykonawcy – 30%


  1. W ramach kryterium „Cena” punkty zostaną przyznane według poniższego wzoru:

Cena najniższa

 Cena = ---------------------------------------  x 70

Cena badanej oferty

Cena wskazana w ofercie musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

  1. Kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” oceniane będzie na podstawie ilości należycie wykonanych usług polegających na zarządzaniu projektami, współfinansowanymi ze środków unijnych, dotyczących projektów inwestycyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 2. Punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

Ilość wykonanych usług

Punkty

1

0 pkt

2

10 pkt

3

20 pkt

4 i więcej

30 pkt

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty dowody potwierdzające zadeklarowaną ilość wykonanych usług (np. referencje).

  1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + D

gdzie:

    • P – łączna liczba punktów oferty ocenianej

    • C – liczba punktów uzyskanych w ramach kryterium „Cena”

    • D – liczba punktów uzyskanych w ramach kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”

 

9. Wybór najkorzystniejszej oferty

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do informowania o wynikach zapytania jedynie wybranego w toku zapytania Wykonawcy.

 2. W przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę spośród pozostałych, która uzyskała kolejną najwyższą ocenę.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert (bez podania przyczyny zamknięcia postępowania) na każdym etapie postępowania, w tym po terminie złożenia ofert.

 4. W przypadku zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenie względem Zamawiającego.

 

10. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami

podinspektor Sylwia Jaworska, tel. 43/ 677 10 02 wewn. 52

11. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

• administratorem Twoich danych osobowych jest Urząd Gminy Sędziejowice Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice telefon: +48 43 677 10 02, fax: +48 43 677 10 06, adres e-mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl.

• inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sędziejowice jest Pani Izabela Rusiniak kontakt: adres e-mail, iod@gminasedziejowice.pl telefon/ 43 67710 02;

• Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu procedowania postępowania nr RW.VI.271.6.2020 na świadczeniu usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn: „BUDOWA PRZEDSZKOLA W SĘDZIEJOWICACH” prowadzonego w trybie zapytania ofertowego;

• odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

• Twoje dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

• obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Ciebie dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

• w odniesieniu do Twoich danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

• posiadasz następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Gminę Sędziejowice Twoich danych osobowych:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Twoich dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Twoich danych osobowych*;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;

• nie przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Gminę Sędziejowice Twoich danych osobowych:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.”

 

12. Załączniki

 1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

 2. Załącznik nr 2 – wykaz wykonanych usług

 3. Załącznik nr 3 – projekt umowy

 

Wójt Gminy Sędziejowice
Dariusz Cieślak

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Jaworska
Zredagował(a): Marek Kidawski
Data powstania: 14.05.2020 08:16
Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2020 08:40
Liczba wyświetleń: 1349

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom