bip_menu_top
print

2019-07-08 17:09:08

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Kierownik GJUK w Sędziejowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Sędziejowicach Sędziejowice – Kolonia 12, 98 – 160 Sędziejowice.

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.)

Kierownik GJUK w Sędziejowicach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Sędziejowicach

Sędziejowice – Kolonia 12, 98 – 160 Sędziejowice.

 

1. Stanowisko pracy:

- stanowisko ds. kadrowych i płacowych.

 

2. Wymagania niezbędne dla osób biorących udział w naborze:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieposzlakowana opinia,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- wykształcenie wyższe i 2 letni staż pracy lub średnie i 4 letni staż pracy.

 

3. Wymagania dodatkowe dla osób biorących udział w naborze:

- preferowane będą osoby ze stażem pracy na podobnym stanowisku,

- znajomość przepisów prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na ww. stanowisku m.in.

przepisów prawa pracy, o ubezpieczeniach społecznych, o samorządzie gminnym,

o pracownikach samorządowych,

- umiejętność organizacji pracy,

- umiejętność pracy w zespole.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników,

- prowadzenie dokumentacji osób, które wykonują zadania na podstawie umów cywilno-

prawnych

- sporządzanie list płac,

- obsługa programu płacowo – kadrowego,

- obsługa portalu sprawozdawczego GUS,

- prowadzenie spraw związanych z obsługą programu „Płatnik”,

- prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,

- prowadzenie ewidencji odbiorców wody i dostawców ścieków komunalnych oraz rozliczeń

za zużycie wody i za odbiór ścieków komunalnych.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu czerwcu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ,

- stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę

nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony,

- w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,

w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas

określony nie dłuższy niż 6 miesięcy,

- wymiar czasu pracy – 1 etat ( 40 godzin tygodniowo, od poniedziałku do piątku),

- praca przy komputerze ( praca z monitorem ekranowym),

- praca ze sprzętem biurowym : m.in. drukarka, skaner, kserokopiarka,

- miejsce pracy: Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach,

Sędziejowice – Kolonia 12, budynek piętrowy, bez windy).

 

7. Wymagane dokumenty:

- podanie o pracę z uzasadnieniem,

- kwestionariusz osobowy dla kandydata,

- życiorys (CV),

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje ,

- kopie posiadanych świadectw z poprzednich miejsc pracy,

- oświadczenie o zatrudnieniu (miejsce pracy, stanowisko, okres zatrudnienia) – w przypadku

zatrudnienia trwającego,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub

przestępstwa skarbowe umyślne,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów

rekrutacji.

 

8. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

„ Dotyczy naboru na stanowisko ds. kadrowych i płacowych” , w terminie do 23 lipca 2019 r. do godz. 14.00 w siedzibie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych, Sędziejowice – Kolonia 12.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą, liczy się data wpływu do GJUK w Sędziejowicach, Sędziejowice – Kolonia 12, 98-160 Sędziejowice.

 

Sędziejowice, 8 lipca 2019 r

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogloszenie-praca-GJUK.pdf Pełna treść ogłoszenia. 2019-07-09 15:54:36 Kidawski Marek
załącznik Klauzula-ochrona-danych-osobowych-GJUK.pdf Klauzula informacyjna. 2019-07-09 15:54:09 Kidawski Marek
załącznik oświadczenia.doc Oświadczenie. 2019-07-09 15:53:07 Kidawski Marek
załącznik Kwestionariusz_kandydata.doc Kwestionariusz kandydata. 2019-07-09 15:52:20 Kidawski Marek

Informacje o artykule

Autor: Kierownik GJUK w Sędziejowicach - Krzys
Zredagował(a): Marek Kidawski
Data powstania: 08.07.2019 16:09
Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2019 14:54
Liczba wyświetleń: 1997

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 08.07.2019 16:09 Marek Kidawski
2 OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 08.07.2019 16:09 Marek Kidawski
bip_menu_bottom