bip_menu_top
print

2019-06-18 15:01:02

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Wybudowanie budynku przedszkola w systemie budynku pasywnego w miejscowości Sędziejowice – Kolonia, gm. Sędziejowice dz. nr 48 obr. 21 w ramach Projektu: „BUDOWA PRZEDSZKOLA W SĘDZIEJOWICACH”

Ogłoszenie nr 562866-N-2019 z dnia 2019-06-18 r.

Gmina Sędziejowice: Wybudowanie budynku przedszkola w systemie budynku pasywnego w miejscowości Sędziejowice – Kolonia, gm. Sędziejowice dz. nr 48 obr. 21 w ramach Projektu: „BUDOWA PRZEDSZKOLA W SĘDZIEJOWICACH”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie 4.3 Ochrona powietrza.
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
 
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sędziejowice,
krajowy numer identyfikacyjny 73093459400000,
ul. Wieluńska  6 ,
98-160  Sędziejowice, woj. łódzkie, państwo Polska,
tel. 436 771 002,
e-mail rolnictwo@sedziejowice.gminarp.pl, faks 436 771 006.
Adres strony internetowej (URL): www.gminasedziejowice.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gminasedziejowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób: pisemnie na adres Zamawiającego
Adres: Urząd Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybudowanie budynku przedszkola w systemie budynku pasywnego w miejscowości Sędziejowice – Kolonia, gm. Sędziejowice dz. nr 48 obr. 21 w ramach Projektu: „BUDOWA PRZEDSZKOLA W SĘDZIEJOWICACH”
 
Numer referencyjny: RW.VI.271.8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie budynku przedszkola w systemie budynku pasywnego w miejscowości Sędziejowice – Kolonia, gm. Sędziejowice dz. nr 48 obr. 21 w ramach Projektu: „BUDOWA PRZEDSZKOLA W SĘDZIEJOWICACH”.
2. Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Sędziejowice – Kolonia, gm. Sędziejowice dz. nr 48 obr. 21.
3. Parametry powierzchniowe i wielkościowe inwestycji:
a) Powierzchnia zabudowy 1822,14 m2
b) Powierzchnia użytkowa 1595,76 m2
c) kubatura 7975 m3
d) Maksymalna wysokość w kalenicy 7,46 m
e) pow. projektowanych dojść, dojazdów i tarasów utwardzonych 2626 m2
f) pow. placów zabaw 95 m2
g) pow. utwardzona żwirem 216 m2
h) pow. miejsca gromadzenia odpadów 15 m2.
 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 10 do SIWZ – Dokumentacja Techniczna, która zawiera:
a) Projekt budowlany ze stycznia 2016 i Projekt wykonawczy z marca 2016, które obejmują: I. Projekt architektoniczny,
II. Projekt technologii kuchni,
III. Charakterystyka energetyczna,
IV. Opinie geotechniczne,
V. Projekt konstrukcyjny,
VI. Projekt instalacji przyłącza wodociągowego,
VII. Projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych,
VIII. Projekt instalacji elektrycznych,b) Projekt budowlany zamiennym z grudnia 2017, który obejmuje:
I. Projekt architektoniczny zamienny,
II. Charakterystyka energetyczna obiektu zamienna,
III. Projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych zamienny.
 
5. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w dokumentacji technicznej. UWAGA! Jeśli w materiałach przetargowych opisujących przedmiot zamówienia został wskazany jakikolwiek znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, należy je traktować jedynie jako dane pomocnicze określające właściwości techniczne, eksploatacyjne i użytkowe wyrobów i materiałów; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisywanych w dokumentacji projektowej i STWiORB, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, a także zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz będą zgodne pod względem:
5.1. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
5.2. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, itp.),
5.3. parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
5.4. standardów emisyjnych.
 
6. Wykonawca, który będzie powoływać się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji i STWiORB.
 
7. Zamawiający wymaga, żeby minimalny deklarowany okres gwarancji, obejmującej całość przedmiotu zamówienia, wynosił 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.
 
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
 
10. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018, poz. 917, z późn. zm.), osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia. W związku z ww. wymaganiem, Zamawiający określa:
a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP: I. najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualny wykaz pracowników wykonawcy i podwykonawców, zatrudnionych na umowę o pracę i wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, ze wskazaniem przypisanych do tych osób czynności, które będą wykonywać w ramach umowy,
II. najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy i podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wymienionych w ww. wykazie oraz zobowiązanie, że osoby, wykonujące przedmiot umowy, wskazane w ww. wykazie będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018, poz. 917z późn. zm.),
III. zamawiający wymaga aktualizacji ww. wykazu pracowników, przy pomocy których wykonawca lub podwykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany wykazu. O wprowadzeniu zmian, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie najpóźniej w ciągu 5 dni od zaistnienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany wykazu oraz dostarczyć aktualny wykaz, oświadczenia i zobowiązanie, o których mowa w ppkt. ii.
 
b) uprawnienia zamawiającego, w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: I. w celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę, przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji personelu wykonawcy lub podwykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy, pod kątem zgodności z ww. wykazem pracowników,
II. w sytuacji, gdy zamawiający poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia ww. osób może zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, w celu weryfikacji, czy osoby wskazane w wykazie pracowników są zatrudnione na umowę o pracę,
III. za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wykonująca roboty bez podpisanej umowy o pracę zgodnie z ww. wykazem osób,
IV. w przypadku stwierdzenia 3 lub więcej powtarzających się naruszeń obowiązków Wykonawcy w zakresie wymogu zatrudniania pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy – Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy,
V. za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy przez podwykonawcę odpowiada Wykonawca, względem którego zamawiający może wystąpić z żądaniem zapłaty kary umownej lub ma prawo odstąpienia od umowy.c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
I. majster budowlany,
II. monter instalacji sanitarnych,
III. monter instalacji elektrycznych,
IV. pomocnik budowlany,
V. pomocnik montera instalacji sanitarnych,
VI. pomocnik montera instalacji elektrycznych,
VII. pracownik fizyczny,
VIII. operator sprzętu budowlanego.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71200000-0
71221000-3
09331200-0
09332000-5
31500000-1
31520000-7
45200000-9
45260000-7
45261215-4
45261900-3
45300000-0
45311100-1
45311200-2
45315100-9
45315300-1
45315600-4
45320000-6
45321000-3
45331000-6
45330000-9
45331100-7
45400000-1
45410000-4
45420000-7
45421100-5
45450000-6
45453000-7
45000000-7
45100000-8
45111200-0
45111213-4
45111291-4
45211350-7
45112500-0
45112700-2
45113500-0
45220000-5
45223000-6
45223500-1
45232410-9
45232451-8
45232452-5
45232460-4
45233123-4
45233161-5
45233200-1
45233222-1
45233253-7
45261210-9
45262321-7
45262500-6
45262620-3
45410000-4
45410000-4
45420000-7
45421146-9
45421152-4
45430000-0
45442100-8
45443000-4
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-02-28

II.9) Informacje dodatkowe:
Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę tej części zamówienia, odpowiednio do treści postanowień SIWZ, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także wskazania nazw (firm) podwykonawców na zasoby, których się powołuje w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, według wzoru formularza oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 6 pkt 1.1 niniejszej SIWZ.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 2 000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) UWAGA! W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:-średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,-średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.
Informacje dodatkowe
 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane o wartości zamówienia co najmniej 4 000 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie budynku użyteczności publicznej wraz z instalacją gruntowego wymiennika ciepła (GWC) wykonanego pod budynkiem. UWAGA! Mając na uwadze art. 23 ust. 5 Ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę, jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca — brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. UWAGA! Wykonawca, który nabył doświadczenie będąc członkiem konsorcjum w uprzednio wykonanym zamówieniu, może posłużyć się nabytym doświadczeniem tylko i włącznie w przypadku, kiedy dane usługi lub roboty budowlane wykonał osobiście.
2) dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia publicznego następującymi osobami, posiadającymi określone poniżej uprawnienia i kwalifikacje: - kierownik budowy, pełniący równocześnie obowiązki kierownika robót ogólnobudowlanych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowywania zawodowego do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz Wyjaśnienie poniżej); - kierownik robót sanitarnych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowywania zawodowego do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz Wyjaśnienie poniżej); posiadająca uprawnienia instalatora OZE w zakresie pomp ciepła wydane przez UDT; -kierownik robót elektrycznych – – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowywania zawodowego do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz Wyjaśnienie poniżej).WYJAŚNIENIE ! W przypadku każdych z ww. wymaganych uprawnień, Zamawiający jako „odpowiadające im uprawnienia budowlane” rozumie uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osoba skierowana do realizacji zamówienia publicznego posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nabyte w drodze odpowiedniej procedury w odniesieniu do podmiotów będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz.U. 2018 poz. 2272 ze zm.). UWAGA! W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp i art 24 ust 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 5a SIWZ , Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a)informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (według wzoru określonego załącznikiem nr 8 do SIWZ);
e) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (według wzoru określonego załącznikiem nr 8 do SIWZ);
f) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1445 ze zm.) (według wzoru określonego załącznikiem nr 8 do SIWZ);
g) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. UWAGA: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdz. 5a. 2) SIWZ, jeżeli:
- Wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 3.1. w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 700 ze zm.). W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 986, z późn. zm.) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r., poz. 647, z późn. zm.),
&

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf Zawiadomienie o unieważnieniu 2019-07-29 13:34:43 Stankiewicz Grażyna
załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf Informacja z otwarcia ofert 2019-07-24 15:01:59 Stankiewicz Grażyna
załącznik Załącznik Nr 6 - Zmodyfikowany Wykaz robót.odt Załącznik Nr 6 - Zmodyfikowany Wykaz robót 2019-07-19 15:25:17 Stankiewicz Grażyna
załącznik Załącznik Nr 1 - Zmodyfikowany Formularz oferty.odt Załącznik Nr 1 - Zmodyfikowany Formularz oferty 2019-07-19 15:24:39 Stankiewicz Grażyna
załącznik Odpowiedzi na pytania z dn. 19.07.2019 r.pdf Odpowiedzi na pytania z dn. 19.07.2019 r. 2019-07-19 15:23:55 Stankiewicz Grażyna
załącznik Ogłoszenie o zmianie.pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2019-07-05 14:51:15 Stankiewicz Grażyna
załącznik Załącznik Nr 2 do odpowiedzi z dn. 05.07.2019 _Opinia w zakresie warunków gruntowo - wodnych.pdf Załącznik Nr 2 do odpowiedzi z dn. 05.07.2019 r. 2019-07-05 14:50:03 Stankiewicz Grażyna
załącznik Załącznik Nr 1 do odpowiedzi z dn. 05.07.2019 _Przykładowa karta katalogowa stacji podglądu.pdf Załącznik Nr 1 do odpowiedzi z dn. 05.07.2019 r. 2019-07-05 14:49:25 Stankiewicz Grażyna
załącznik Decyzja zamienna.pdf Decyzja zamienna 2019-07-05 14:47:58 Stankiewicz Grażyna
załącznik Decyzja pozwolenia na budowę.pdf Decyzja pozwolenia na budowę 2019-07-05 14:47:37 Stankiewicz Grażyna
załącznik Odpowiedzi na pytania z dn 05.07.2019 r..pdf Odpowiedzi na pytania z dn. 05.07.2019 r. 2019-07-05 14:46:46 Stankiewicz Grażyna
załącznik Załącznik nr 11 do SIWZ - Projekt Wykonawczy.zip Załącznik nr 11 do SIWZ - Projekt Wykonawczy 2019-07-05 14:40:52 Kidawski Marek
załącznik Załącznik Nr 10 - Dokumentacja techniczna - Przedmiary.zip Załącznik Nr 10 - Dokumentacja techniczna - Przedmiary 2019-06-18 15:17:02 Stankiewicz Grażyna
załącznik Załącznik Nr 10 - Dokumentacja techniczna - STWiOR.zip Załącznik Nr 10 - Dokumentacja techniczna - STWiOR 2019-06-18 15:15:47 Stankiewicz Grażyna
załącznik Załącznik Nr 10 - Dokumentacja techniczna - Projekty.zip Załącznik Nr 10 - Dokumentacja techniczna - Projekty 2019-06-18 15:14:33 Stankiewicz Grażyna
załącznik SIWZ +załączniki od 1 do 9.zip SIWZ + załączniki od 1 do 9 2019-06-18 15:11:15 Stankiewicz Grażyna
załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2019-06-18 15:05:02 Stankiewicz Grażyna

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Stankiewicz
Zredagował(a): Grażyna Stankiewicz
Data powstania: 18.06.2019 14:01
Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2019 12:34
Liczba wyświetleń: 3316

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom