bip_menu_top
print

2018-10-26 14:43:51

Przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w Sędziejowicach przy ulicy Łódzkiej 1 A/1


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w Sędziejowicach przy ulicy Łódzkiej 1 A/1

Wójt Gminy Sędziejowice
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w Sędziejowicach przy ulicy Łódzkiej 1 A/1

1. PRZEDMIOT PRZETARGU:
Przedmiotem przetargu jest najem nieruchomości – lokalu użytkowego o powierzchni 16,00 m2 położony w Sędziejowicach przy ul. Łódzkiej 1 A/1 (działki nr 106/3 oraz 106/4; 20 obręb Sędziejowice).
Lokal z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (z wyłączeniem sprzedaży alkoholu), na okres 5 lat z możliwością przedłużenia.
Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną.

 

2. WNOSZENIE OPŁAT Z TYTUŁU NAJMU:
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu netto za najem 1 m2 powierzchni wynosi 21,00zł/m2.
Czynsz płatny miesięcznie, zgodnie z wystawioną fakturą, w terminie 14 dni od wystawienia faktury.
Wynajmujący ma prawo z dniem 30 marca każdego roku do zmiany wysokości stawki czynszu za jednostronnym powiadomieniem pisemnym, bez konieczności wypowiadania warunków umowy. Wzrost stawki czynszu nie może przekraczać średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Podatek od nieruchomości uiszcza się zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych –
w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Gminy Sędziejowice.
Oprócz czynszu za najem, Najemca lokalu użytkowego zobowiązany będzie we własnym zakresie zawrzeć umowy na dostawy mediów i wywóz nieczystości oraz ponosić koszty z nich wynikające.

 

3. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:
16.11.2018r. godz. 10.00 (piątek)
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach ul. Wieluńska 6 – sala B parter.

 

4. UDZIAŁ W PRZETARGU:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 500,00 zł na konto GJUK w Sędziejowicach nr 45 9263 0000 0524 7893 2005 0007 w Banku Spółdzielczym w Poddębicach, najpóźniej do dnia 15.11.2018r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy GJUK w Sędziejowicach.
Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet pierwszego czynszu za najem.
Warunki szczegółowe przetargu – licytacji:
• Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
• Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
• Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej.
• Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych, dowód uiszczenia wadium – najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.
• Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń – najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
• Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
• Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu
tj. 21,00zł/m2/netto.
• Postąpienie nie może być niższe niż 1,00 zł/netto.
• Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
• Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
• Podmiot, któremu udzielono przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu
w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
• Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
• Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
• Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości
2-krotności wylicytowanej miesięcznej stawki czynszu brutto przed podpisaniem umowy, przy czym na poczet kaucji zaliczone zostanie wpłacone przez niego wadium. Nie wpłacenie kaucji potraktowane będzie jako odstąpienie od podpisania umowy i będzie skutkowało zatrzymaniem wadium. W przypadku zawarcia umowy kaucja zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego z tytułu sposobu wykonania w tym nienależytego wykonania umowy przez Najemcę najmu i po potrąceniu
z niej wszelkich roszczeń wynikających w umowy najmu. Kaucja podlega zwrotowi wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym była ona przechowywana na rachunek Najemcy.
• Zastrzega się prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub jego unieważnienia
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu lub unieważnieniu zostanie ogłoszona
w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.


Przystosowanie pomieszczeń do prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie handlu
z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych, (w tym zgodnie z przepisami sanitarnymi) leży w gestii Najemcy. Wszelkie ulepszenia w lokalu mogą być wprowadzone tylko za zgodą Wynajmującego. Wynajmujący nie zwraca nakładów poniesionych na przedmiot najmu.
Oględzin lokalu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu z GJUK w Sędziejowicach
tel. 43-67-112-26.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie GJUK w Sędziejowicach Sędziejowice-Kolonia 12 lub telefonicznie pod nr 43 67-112-26.

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Przetarg Lodzka 1A- GJUK.pdf Pełna treść ogłoszenia. 2018-10-26 14:44:09 Kidawski Marek

Informacje o artykule

Autor: Paulina Kotulska
Zredagował(a): Marek Kidawski
Data powstania: 26.10.2018 13:43
Data ostatniej modyfikacji: 26.10.2018 13:44
Liczba wyświetleń: 2460

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom