bip_menu_top
print

2018-10-24 10:04:39

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260) dyrektor Przedszkola w Dobrej

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Przedszkolu w Dobrej, Dobra 49, 98-160 Sędziejowice.

1. Stanowisko pracy:

- stanowisko ds. kadrowych i płacowych, ¼ etatu.

2. Wymagania niezbędne dla osób biorących udział w naborze:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieposzlakowana opinia,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- wykształcenie średnie,

- 2 letni staż pracy.

3. Wymagania dodatkowe dla osób biorących udział w naborze:

- preferowane będą osoby ze stażem pracy na podobnym stanowisku,

- znajomość przepisów prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na ww. stanowisku m.in.

przepisów prawa pracy, o ubezpieczeniach społecznych, oświatowych i samorządowych,

ustawy Karta Nauczyciela,

- umiejętność organizacji pracy,

- umiejętność pracy w zespole.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników – nauczycieli oraz osób niebędących

nauczycielami (pracowników samorządowych),

- sporządzanie list płac dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami

(pracowników samorządowych),

- obsługa programu płacowo – kadrowego (VULCAN), program SIO, program

sprawozdawczy GUS,

- prowadzenie spraw związanych z obsługą programu „Płatnik”.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

nie można określić wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Przedszkolu w Dobrej w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ponieważ Przedszkole w Dobrej zostało utworzone z dniem 1 września 2018 r.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ,

- stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę

nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony,

- w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,

w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas

określony nie dłuższy niż 6 miesięcy,

- wymiar czasu pracy – 1/4 etatu ( 10 godzin tygodniowo, od poniedziałku do piątku),

- praca przy komputerze ( praca z monitorem ekranowym),

- praca ze sprzętem biurowym : m.in. drukarka, skaner, kserokopiarka,

- miejsce pracy: Przedszkole w Dobrej (budynek parterowy).

7. Wymagane dokumenty:

- podanie o pracę z uzasadnieniem,

- kwestionariusz osobowy dla kandydata,

- życiorys (CV),

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje ,

- kopie posiadanych świadectw z poprzednich miejsc pracy,

- oświadczenie o zatrudnieniu (miejsce pracy, stanowisko, okres zatrudnienia) – w przypadku

zatrudnienia trwającego,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub

przestępstwa skarbowe umyślne,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów

rekrutacji.

8. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

„ Dotyczy naboru na stanowisko ds. kadrowych i płacowych” , w terminie do 5 listopada 2018 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą, liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice.

 

 

Sędziejowice, 24 października 2018 r

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik kwestionariusz dla kandydata.doc 2018-10-24 10:06:15 Świerczyński Adam
załącznik oświadczenia.doc 2018-10-24 10:05:39 Świerczyński Adam
załącznik ogłoszenie_1.pdf Pełna Treść Ogłoszenia 2018-10-24 10:05:33 Świerczyński Adam

Informacje o artykule

Autor: Izabela Rusiniak
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 24.10.2018 09:04
Data ostatniej modyfikacji: 24.10.2018 09:06
Liczba wyświetleń: 2339

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom