bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2018-09-07 13:33:06

Zapytanie ofertowe


na zadanie pn."Obsługa biura rady - system głosowania"

Znak sprawy: RW.VI.271.14.2018                                                   Sędziejowice, 07.09.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.).

 1. Zamawiający

Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 – 160 Sędziejowice

zaprasza do złożenia oferty na:

 1. Przedmiot zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oprogramowania wraz ze sprzętem do obsługi biura rady – system głosowania.
  2. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia:
   1. Transmisja Obrazu:

- Kamera obrotowa wraz ze statywem:

 • przetwornik 1/2.7” 2Megapixel CMOS
 • Kompresja H.264&MJPEG dual codec
 • Zoom optyczny x 4
 • Max. 25/30fps @1080P(1920x1080)
 • Wbudowany moduł bezprzewodowy WIFI

- Laptop (procesor klasy Intel Core i5, 8GB RAM, Dysk SSD GoodRAM IRDM Pro, Windows 10 Pro)

- oprogramowanie do zarządzania transmisją

- montaż wraz z szkoleniem stanowiskowym min. 1h

b. System Głosowania:

- Tablety dla 15 radnych 9.6”/ 8GB/Wifi/3G/Spreadtrum SC7730S wraz etui

- Access Point

- Oprogramowanie do obsługi sesji (prowadzenie posiedzeń, przeprowadzenie głosowań)

- Pakiet szkoleń z obsługi

 1. Termin realizacji zamówienia: do 22.10.2018 r.
 2. Sposób przygotowania oferty:
  1. ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej lub elektronicznej – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do zapytania,
  2. oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta, wartości oferty (cena brutto i wartość brutto), oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta,
  3. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
  4. oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
  5. oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres: zamowienia@gminasedziejowice.pl,

temat wiadomości: „Oferta –  Obsługa biura rady – system głosowania” do dnia 13 września 2018r. do godziny 12:00.

 1. Ocena ofert
  1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są:
   1. Cena 60 %
   2. Czas realizacji 40 %
  2. Punkty przyznane za kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone według wzoru:

C=(Cmin/Cb) x 60 pkt

gdzie:

 • C – liczba punktów, którą uzyskała badana oferta w kryterium „Cena”;
 • Cmin – cena (cena ofertowa brutto) oferty najtańszej;
 • Cb – cena (cena ofertowa brutto) oferty badanej.

Maksymalnie można uzyskać 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Cena wskazana w ofercie musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

 1. Punkty przyznane za kryterium „Czas realizacji” (R) zostaną przyznane  w następujący sposób:

Zadeklarowany termin wykonania przedmiotu zamówienia

Liczba punktów przyznana ofercie Wykonawcy

do 22 października 2018r.

0 pkt

do 15 października 2018r.

20 pkt

do 8 października 2018r.

40 pkt

Oceniane będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę skróconego terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Maksymalnie można uzyskać 40 punktów.

 1. Warunki płatności

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wypełnionej faktury po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia.

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

1.w sprawach proceduralnych:

podinspektor Sylwia Jaworska, tel.: 43 / 677 10 02 wewn.52

2. w sprawach przedmiotu zamówienia:

informatyk Adam Świerczyński, tel.: 43 / 677 10 02 wewn.15

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego na każdym jego etapie.
 2. Złożenie oferty w niniejszym zaproszeniu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do informowania o wynikach zapytania jedynie wybranego w toku zapytania ofertowego Oferenta.

 

Wójt

Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Jaworska
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 07.09.2018 12:33
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1983

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom