bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2018-05-21 09:51:44

Ogłoszenie


1. Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Sędziejowice na realizację zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy dla klubów sportowych działających na terenie gminy Sędziejowice w 2018 roku, w związku z uchwałą nr VII/62/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Sędziejowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

1. Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Sędziejowice na realizację zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy dla klubów sportowych działających na terenie gminy Sędziejowice w 2018 roku, w związku z uchwałą nr VII/62/11 Rady GminySędziejowice z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Sędziejowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na ten cel - 15.000 zł.
DZIAŁ I.
Warunki ubiegania się o dotację
1. Zgodnie z § 3 uchwały przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w gminie Sędziejowice będzie służyło realizacji celu publicznego, w zakresie:
1) poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na terenie gminy Sędziejowice;
2) zwiększenia dostępności dzieci i młodzieży do działalności sportowej;
3) umożliwienia dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców gminy Sędziejowice;
4) promocji sportu i aktywnego stylu życia mając na uwadze poprawę kondycji fizycznej mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia.
2. Udzielona dotacja może być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:
1) realizacji programów szkolenia sportowego;
2) zakupu sprzętu sportowego;
3) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
4) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
5) wynagrodzenia kadry szkoleniowej;
6) opieki medycznej nad zawodnikami.
3. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
1) zapłaty kar, mandatów i innych kar sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub na zawodnika tego klubu;
2) zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, kosztów obsługi zadłużenia;
3) kosztów, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy dotacji;
4) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;
5) kosztów transferu zawodnika z innego klubu sportowego.

DZIAŁ II.
Termin i warunki realizacji zadania
Zadania mają być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wnioskodawcę, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego we wniosku, nie dłużej jednak niż do 30 listopada 2018 r.
DZIAŁ III.
Termin i miejsce składania wniosków o dotację
1. Termin składania wniosków o dotację upływa w dniu 5 czerwca 2018 roku o godz. 15.30.
2. Kluby występujące o przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w gminie Sędziejowice w 2017 roku przedstawią ofertę wykonania zadania na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr VII/62/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Sędziejowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
3. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6 osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem:"Nabór wniosków - Popularyzacja sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy Sędziejowice w 2018 roku".
4. Wymagane załączniki do wniosku:
1) potwierdzony za zgodność z oryginałem aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla uczniowskiego klubu sportowego (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku);
2) statut klubu potwierdzony za zgodność z oryginałem;
3) sprawozdanie finansowe za rok poprzedni.
5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych wniosku, Wójt Gminy Sędziejowice wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia.
6. Wniosek, którego uchybień nie usunięto w wyznaczonym terminie nie jest rozpatrywany.
DZIAŁ IV.
Tryb rozpatrywania wniosków
1. Decyzję w sprawie przyznania dotacji podejmuje Wójt Gminy Sędziejowice, która jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej przez klub sportowy.
3. Decyzja Wójta Gminy Sędziejowice jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie wnioskodawcę na piśmie oraz podaje się ich wykaz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sędziejowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sędziejowice.
5. Warunkiem zawarcia umowy o dotację jest akceptacja przez strony wszystkich postanowień umowy (załącznik nr 2 do zarządzenia nr 464/18 Wójta Gminy Sędziejowice).
6. Klub sportowy zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania w zakresie udzielonej dotacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr VII/62/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Sędziejowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Informacje o artykule

Autor: Monika Aleksandrowicz
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 21.05.2018 08:51
Data ostatniej modyfikacji: 21.05.2018 08:52
Liczba wyświetleń: 2045

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom