bip_menu_top
print

2018-04-13 08:59:15

WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2018 r.


Podstawa prawna: art.11 ust.2 i art.13 ust.1 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) uchwała Nr XXXIV/262/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok".


I. Rodzaj zadań publicznych.
1. Zadanie pod nazwą: "Organizacja imprez kulturalnych o charakterze gminnym mających znaczenie dla działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych".
2. Zadanie pod nazwą: "Upowszechnianie i promocja twórczości kulturalno - artystycznej".


II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań.
1. Na zadanie pod nazwą "Organizacja imprez kulturalnych o charakterze gminnym mających znaczenie dla działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - 20.000,00 zł.
2. Zadanie pod nazwą: "Upowszechnianie i promocja twórczości kulturalno - artystycznej - 15.000,00 zł.
3. Środki przeznaczone na poszczególne zadania zostaną określone w wyniku rozpatrzenia złożonych ofert, z zachowaniem kwoty ogólnej. Ostateczne kwoty dotacji zostaną określone w umowie z realizującym zadanie i uwzględnione w ostatecznym harmonogramie realizacji zadania.
4. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia bądź powierzenia wykonania zadania. Natomiast, jeżeli zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji, wysokość udzielonej dotacji z budżetu gminy nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów.


III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Dotacja zostanie przyznana oferentom, którzy złożą w terminie prawidłowo opracowane oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
2. O dotację mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
1) zamierzają realizować zadania na rzecz społeczności gminy Sędziejowice;
2) prowadzą działalność na terenie gminy Sędziejowice;
3) przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
3. Dopuszcza się ewentualne zmiany określone zawartymi w trakcie trwania umowy aneksami - polegające wyłącznie na przesunięciach wydatków pomiędzy pozycjami kosztowymi, które nie prowadzą do zmiany kwoty dotacji, jak również nie zmienia rzeczowego charakteru zadania. Ewentualne zmiany należy wprowadzać na bieżąco w trakcie realizacji zadania, przed wydatkowaniem tych środków. Obowiązek aneksowania nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiło zwiększenie lub zmniejszenie wydatków w danej pozycji kosztorysowej do 10 %.


IV. Terminy i warunki realizacji zadania.
1.  Zadanie powinno być realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2018 r.
2. Oferent powinien wykazać, że:
1) dysponuje odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji zadania;
2) Posiada bazę lokalową na terenie gminy Sędziejowice oraz właściwe zaplecze, bądź ma możliwość z ich korzystania do realizacji zadania objętego ofertą;
3) posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.
3. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych.
4. Zadanie należy realizować w sposób umożliwiający objęcie działaniem jak największą liczbę uczestników.


V. Termin składania ofert.
1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Sędziejowice osobiście lub korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice -  obowiązuje data wpływu do urzędu) do dnia 8 maja 2018 r. do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z napisem zgodnym z nazwą zadania określonego w pkt I.
2. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone podmiotom bez otwierania. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny podmiotu.


VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 maja 2018 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Sędziejowice.
2. Oferty niespełniające warunków formalnych podlegają odrzuceniu.
3. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Sędziejowice.
4. Komisja Konkursowa w trakcie prac może żądać od podmiotów dodatkowych informacji oraz uzupełnienia dokumentacji. Oferty niekompletne nie będą brane pod uwagę w konkursie. Natomiast oferty zawierające drobne błędy będzie można poprawić w terminie określonym przez Komisję Konkursową. Za drobne błędy uznaje się w szczególności błędy redakcyjne i inne nie mające wpływu na merytoryczną treść ofert.
5. Przy rozpatrzeniu ofert na realizację poszczególnych zadań będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) merytoryczna wartość oferty, ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym zasoby kadrowe i przygotowanie specjalistyczne osób odpowiedzialnych za realizacje projektu (0-3 pkt);
2) możliwości powszechnego udziału dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych w gminie Sędziejowice w projekcie (0-3 pkt);
3) kalkulacja kosztów realizacji zadania pod względem celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania zadania z uwzględnieniem wysokości zaangażowania własnych środków (0-4 pkt).
6. Komisja Konkursowa opiniuje wszystkie oferty, przedkładając propozycję najkorzystniejszych do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Sędziejowice.
7. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Sędziejowice.
8. Po zakończeniu postępowania w sprawie przydzielenia dotacji na realizację zadania publicznego, wyniki zostaną podane na stronach internetowych: bip.gminasedziejowice.pl ; gminasedziejowice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sędziejowice.
9. Wójt Gminy Sędziejowice zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.


VII. Postanowienia końcowe.
1. Po ogłoszeniu wyników nastąpi podpisanie umowy na realizację zadania publicznego.
2. Dotacji nie można wykorzystywać na cele inne niż przewidziane w ofercie i uwzględnione w umowie pod rygorem zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.
3. Przewiduje się prowadzenie kontroli finansowej i merytorycznej zadania ze strony pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice.
4. Po realizacji zadania podmiot przedkłada rozliczenie finansowe i sprawozdanie merytoryczne, a środki niewykorzystane podlegają zwrotowi.


VIII. Informacja o zadaniach realizowanych w 2017 r.
Gmina Sędziejowice w 2017 r. wydatkowała w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi środki budżetowe w kwocie 24.500,00 zł na realizację zadań publicznych określonych niniejszym regulaminem konkursowym.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik PDF_0002.pdf Pełna Treść Ogłoszenia 2018-04-13 08:59:51 Świerczyński Adam
załącznik wzór ofertyZal._1!.doc Wzór oferty 2018-04-13 08:59:38 Świerczyński Adam

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 13.04.2018 07:59
Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2018 07:59
Liczba wyświetleń: 2383

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom