bip_menu_top
print

2018-03-20 13:22:19

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice


Uprzejmie informuję, że w dniu 23 marca /piątek/ 2018 r. o godzinie 1000 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice w sali A Urzędu Gminy Sędziejowice.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał:

     1/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia              

         w Sędziejowicach za 2017 r.;

     2/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego

        Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2017 r.;

     3/ w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach

        na 2018 r.;

    4/ w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia

        w Sędziejowicach;

    5/ w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko   

        kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia;   

   6/ w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli

        i oddziałów przedszkolnych.

  1. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki

    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania

    Narkomanii za 2017 r. w Gminie Sędziejowice.

  1. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu

    pieczy zastępczej za 2017 r.  

  1. Zapytania i wolne wnioski.

 

                                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                                  /-/ Marek Okupiński

 

Informacje o artykule

Autor: Monika Aleksandrowicz
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 20.03.2018 12:22
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2648

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom