bip_menu_top
print

2017-12-12 09:33:40

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zmianami) Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach, ul. Powstańców 1863 r. nr 6, 98-160 Sędziejowice 1. Stanowisko pracy: referent/specjalista ds. księgowości.


OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zmianami)

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach,

ul. Powstańców 1863 r. nr 6, 98-160 Sędziejowice

1. Stanowisko pracy:

 • referent/specjalista ds. księgowości.

2. Wymagania niezbędne dla osób biorących udział w naborze:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie średnie,
 • roczny staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

3. Wymagania dodatkowe dla osób biorących udział w naborze:

 • znajomość przepisów prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na ww. stanowisku m.in. ustaw: o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, o finansach publicznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o rachunkowości, prawo oświatowe,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • księgowanie Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym prowadzenie kartotek dla poszczególnych pożyczkobiorców,
 • prowadzenie zbioru dokumentów Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • organizowanie i prowadzenie prac statystycznych dotyczących spraw socjalnych oraz z ochrony środowiska,
 • rozliczanie zarządzonych inwentaryzacji składników majątkowych ZSO Nr 1 w Sędziejowicach,
 • obsługa i prowadzenie gospodarki kasowej,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej,
 • ewidencja pozostałych środków trwałych,
 • prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,
 • współdziałanie z księgową w celu uzgodnienia analityki opłat dot. przedszkoli tj. czesne i wyżywienie.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

w miesiącu listopadzie br. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 4,16%.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony,
 • w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy,
 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat (40 godzin tygodniowo), od poniedziałku do piątku (dobowy wymiar czasu pracy 8 godzin),
 • miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach (budynek piętrowy – brak windy).

7. Wymagane dokumenty:

 • podanie o pracę z uzasadnieniem,
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata,
 • życiorys (CV),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (oryginały do wglądu),
 • kopie posiadanych świadectw z poprzednich miejsc pracy (oryginały do wglądu),
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie i niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe umyślne,
 • oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2016 r. poz. 922),
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim.

8. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko referent/specjalista ds. księgowości”, w terminie do 28 grudnia 2017 r. do godz. 1500 w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach, ul. Powstańców 1863 r. nr 6

W przypadku przesłania dokumentów liczy się data wpływu do ZSO Nr 1 w Sędziejowicach.

9. Osoba upoważniona do udzielania dodatkowych informacji - Małgorzata Buczek – specjalista ds. kadr i płac, tel. 43 6771725.

 

Sędziejowice, 11.12.2017 r.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik OgloszenieStr3.JPG Ogłoszenie Str. 3 2017-12-12 09:45:19 Kidawski Marek
załącznik OgloszenieStr2.JPG Ogłoszenie Str. 2 2017-12-12 09:45:07 Kidawski Marek
załącznik OgloszenieStr1.JPG Ogłoszenie Str. 1 2017-12-12 09:44:56 Kidawski Marek
załącznik oświadczenia.doc oświadczenia 2017-12-12 09:37:26 Kidawski Marek
załącznik oświadczenie_obywatelstwo.doc oświadczenie_obywatelstwo 2017-12-12 09:36:53 Kidawski Marek
załącznik kwestionariusz dla kandydata.doc Kwestionariusz dla kandydata 2017-12-12 09:36:34 Kidawski Marek

Informacje o artykule

Autor: Barbara Gawor
Zredagował(a): Marek Kidawski
Data powstania: 12.12.2017 08:33
Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2017 08:45
Liczba wyświetleń: 2415

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 12.12.2017 08:34 Marek Kidawski
2 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 12.12.2017 08:33 Marek Kidawski
bip_menu_bottom