bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2017-11-14 14:56:20

Komunikat - Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice


Uprzejmie informuję, że w dniu 23 listopada /czwartek/ 2017 r. o godzinie 1330 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice w sali A Urzędu Gminy Sędziejowice.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sędziejowice za rok szkolny 2016/2017.
  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.”;
  1. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

/-/ Marek Okupiński

Informacje o artykule

Autor: Monika Aleksandrowicz
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 14.11.2017 13:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2044

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom