bip_menu_top
print

2017-10-03 12:35:13

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice.

1. Stanowisko pracy:

- podinspektor/ inspektor ds. księgowości podatkowej.

2. Wymagania niezbędne dla osób biorących udział w naborze:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieposzlakowana opinia,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- wykształcenie wyższe magisterskie, kierunki wykształcenia : ekonomia, rachunkowość, administracja, zarządzanie.

3. Wymagania dodatkowe dla osób biorących udział w naborze:

- preferowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku minimum 1 rok,

- znajomość przepisów prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na ww. stanowisku m.in. ordynacja podatkowa, ustawa o finansach publicznych, kpa, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,

- umiejętność organizacji pracy,

- umiejętność pracy w zespole.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- księgowanie przypisów, odpisów i wpłat od osób fizycznych i prawnych: podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych,

- wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych oraz wyodrębnianie odsetek za zwłokę i kosztów egzekucyjnych z dokonywanych wpłat po terminie płatności,

- wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach oraz o stanie zaległości,

- rozliczanie i kontrola rachunkowa inkasentów i sołtysów z wpłat,

- dokonywanie zabezpieczeń należności pieniężnych Gminy.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
w miesiącu wrześniu br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Sędziejowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł 6%.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ,

- stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony,

- w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy,

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat ( 40 godzin tygodniowo) , od poniedziałku do piątku ( dobowy wymiar czasu pracy 8 godzin),

- miejsce pracy: Urząd Gminy Sędziejowice (budynek piętrowy – brak windy).

7. Wymagane dokumenty:

- podanie o pracę z uzasadnieniem,

- kwestionariusz osobowy dla kandydata,

- życiorys (CV),

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje, (oryginały do wglądu),

- kopie posiadanych świadectw z poprzednich miejsc pracy (oryginały do wglądu),

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe umyślne,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ).

8. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

„ Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej” , w terminie do 16 października 2017 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6.

W przypadku przesłania dokumentów liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Sędziejowice.

9. Osoba upoważniona do udzielania dodatkowych informacji – Izabela Rusiniak – inspektor ds. pracowniczych, tel. 43 677 11 57 – pok. nr 2 .

 

Sędziejowice, 3 października 2017 r.

 

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik oświadczenie_obywatelstwo.doc 2017-10-03 12:35:38 Świerczyński Adam
załącznik oświadczenia.doc 2017-10-03 12:35:34 Świerczyński Adam
załącznik ogłoszenie.pdf 2017-10-03 12:35:30 Świerczyński Adam
załącznik kwestionariusz dla kandydata.doc 2017-10-03 12:35:25 Świerczyński Adam

Informacje o artykule

Autor: Izabela Rusiniak
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 03.10.2017 11:35
Data ostatniej modyfikacji: 03.10.2017 11:35
Liczba wyświetleń: 3242

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom