bip_menu_top
print

2017-08-14 13:56:47

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 18 lipca 2017 r. (uzupełniony w dniu 14 sierpnia 2017 r.) złożony przez Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 21, 98-100 Łask, reprezentowanego przez Pana Tomasza Zakrzewskiego – właściciela Pracowni Usług Projektowo Budowlanych Tomex z siedzibą przy ul. Kmicica 21/15, 92-433 Łódź, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: przebudowa drogi powiatowej nr 2304E Czestków – Pruszków w dwóch etapach: Etap I – odcinek o długości ok. 2,4 km w miejscowości Czestków B gmina Buczek, Etap II – odcinek o długości ok. 2,7 km w miejscowości Pruszków, gmina Sędziejowice. Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ewid. 516, 515, 517, 360, 325, 509, 420, 347, 382, 193 położonych w obrębie nr 17 Pruszków, gmina Sędziejowice oraz na działkach o nr ewid. 581, 376 i 773 położonych w obrębie nr 6 Czestków B, gmina Buczek.

Dokumentacja dotycząca ww. sprawy znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice przy ul. Wieluńskiej 6, 98-160 Sędziejowice, pokój nr 11.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibach Urzędu Gminy Sędziejowice i Urzędu Gminy Buczek oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej ww. gmin.

 

Informacje o artykule

Autor: Renata Lis-Świerczyńska
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 14.08.2017 12:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2666

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom