bip_menu_top
print

2017-07-21 13:09:29

OGŁOSZENIE


o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 i art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz Uchwały Nr X/60/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 25 czerwca 2015 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, w godzinach urzędowania.

Przedmiotem sporządzenia Studium jest obszar gminy Sędziejowice w granicach administracyjnych.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, o godz. 1400.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice (e-mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Sędziejowice.

 

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik STUDIUM Sędziejowice - uwarunkowania 2017.07.18.compressed.pdf Studium - uwarnkowania 2017-08-01 12:16:21 Świerczyński Adam
załącznik STUDIUM Sędziejowice - kierunki 2017_07_18.compressed.pdf Studium - kierunki 2017-08-01 12:11:49 Świerczyński Adam
załącznik STUDIUM Sędziejowice 2017.07.18.pdf Projekt Studium 2017-07-28 09:05:12 Świerczyński Adam
załącznik PROGNOZA ŚRODOWISKOWA STUDIUM Sędziejowice 2016.07.07.pdf Prognoza Środowiskowa 2017-07-28 08:58:08 Świerczyński Adam
załącznik Formularz - uwagi.doc Formularz - uwagi 2017-07-28 08:57:36 Świerczyński Adam

Informacje o artykule

Autor: Renata Lis-Świerczyńska
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 21.07.2017 12:09
Data ostatniej modyfikacji: 01.08.2017 11:16
Liczba wyświetleń: 2795

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OGŁOSZENIE 21.07.2017 12:09 Adam Świerczyński
bip_menu_bottom