bip_menu_top
print

2017-07-13 12:29:30

OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Sędziejowice, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) zawiadamia, że:

- w dniu 12.07.2017 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2304 E Czestków-Pruszków: Etap I – odcinek o długości 2,4 km w miejscowości Czestków B gmina Buczek; Etap II -odcinek o długości 2,7 km w miejscowości Pruszków, gmina Sędziejowice”.

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Informacje o artykule

Autor: Renata Ceglarek
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 13.07.2017 11:29
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2492

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom