bip_menu_top
print

2017-05-19 08:05:48

KOMUNIKAT - Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice


Uprzejmie informuję, że w dniu 24 maja /środa/ 2017 r. o godzinie 1200 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice w sali B Urzędu Gminy Sędziejowice.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sędziejowice wraz informacją o stanie mienia komunalnego.
  1. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach za 2016 r.
  1. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej.
  2. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2016 r.  
  1. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalności pożytku publicznego za 2016 r.
  1. Zapytania i wolne wnioski.

                                                                                         Przewodniczący Komisji

                                                                                        /-/ Marek Okupiński

 

Informacje o artykule

Autor: Monika Aleksandrowicz
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 19.05.2017 07:05
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2504

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom