bip_menu_top
print

2017-04-12 08:30:53

OGŁOSZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sędziejowice:

1) uchwały Nr XXVIII/215/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Dobra, gmina Sędziejowice;

2) uchwały Nr XXVIII/216/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Grabia i Grabia Trzecia, gmina Sędziejowice;

3) uchwały Nr XXVIII/217/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Nowe Kozuby i Grabica, gmina Sędziejowice;

4) uchwały Nr XXVIII/218/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Marzenin, gmina Sędziejowice

5) uchwały Nr XXVIII/219/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Osiny i Żagliny, gmina Sędziejowice;

6) uchwały Nr XXVIII/220/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Podule – część południowa, gmina Sędziejowice;

7) uchwały Nr XXVIII/221/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Podule – część północna, gmina Sędziejowice;

8) uchwały Nr XXVIII/222/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Pruszków, gmina Sędziejowice;

9) uchwały Nr XXVIII/223/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Przymiłów i Kustrzyce, gmina Sędziejowice;

10) uchwały Nr XXVIII/224/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Sędziejowice i Sędziejowice-Kolonia, gmina Sędziejowice;

11) uchwały Nr XXVIII/225/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Siedlce, gmina Sędziejowice;

12) uchwały Nr XXVIII/226/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Sobiepany – część wschodnia, gmina Sędziejowice;

13) uchwały Nr XXVIII/227/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Wrzesiny, gmina Sędziejowice.

Przedmiotem sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są tereny położone we wsiach Dobra, Grabia, Grabia Trzecia, Nowe Kozuby, Grabica, Marzenin, Osiny, Żagliny, Podule Pruszków, Przymiłów, Kustrzyce, Sędziejowice, Sędziejowice-Kolonia, Siedlce, Sobiepany i Wrzesiny.

  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych projektów planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice w terminie do dnia 26 maja 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Sędziejowice.

 

Informacje o artykule

Autor: Reneta Lis-Świerczyńska
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 12.04.2017 07:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2745

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom