bip_menu_top
print

2016-12-20 14:42:55

Ogłoszenie o przetargu


Wójt Gminy Sędziejowice działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 2, ust.2 a i ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2015 r., poz.1774 ze zm./ oraz § 3, § 4, § 6 i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2014 r., poz. 1490/ ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości:

PRZEDMIOT PRZETARGU:

- nieruchomość położona w miejscowości Brzeski, oznaczona jako działka nr 29/1 o pow. 1,98 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łasku prowadzi księgę wieczystą nr SR1L/00055138/4. Klasa bonitacji gruntów: RIIIb-1,49 ha, RIVa-0,48 ha, rów -0,01 ha. Nieruchomość stanowi pole uprawne w kształcie prostokąta, dojazd do działki od drogi gruntowej nieutwardzonej, sąsiedztwo i otoczenie to pola uprawne, a dalsze sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa. Teren jest płaski. Nieruchomość nie widnieje w rejestrze zabytków. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sędziejowice przyjętym Uchwałą Nr XXVI/176/09 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 10.09.2009 r. działka znajduje się w terenach rolnych z możliwością lokalizacji farm wiatrowych. Działka nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

- nieruchomość położona w miejscowości Korczyska, oznaczona jako działka nr 428 o pow.1,24 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łasku prowadzi księgę wieczystą nr SR1L/00035397/1. Klasa bonitacji gruntów: RV-0,06ha, RIVa-0,24 ha, RIIIb—0,34 ha,PsV-0,06 ha, PsIV-0,46 ha, N-0,08 ha. Nieruchomość stanowi pole uprawne w kształcie wielokąta z dostępem od północy do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej, sąsiedztwo stanowią tereny rolne z luźną zabudową siedliskową. Nieruchomość nie widnieje w rejestrze zabytków. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sędziejowice przyjętym Uchwałą Nr XXVI/176/09 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 10.09.2009 r. działka przeznaczona jest pod zabudowę usługową. Działka nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

1. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany przepisów związanych z wejściem w życie, z dniem 30 kwietnia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U. z 2016 r., poz.2052/. Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego .

2. Osoby, które chcą przystąpić do przetargu i zdecydują się na złożenie pisemnego zgłoszenia, o którym mowa w punkcie trzecim (zgłoszenie dotyczące uczestnictwa w przetargu) zobowiązuje się do załączenia do zgłoszenia uczestnictwa niżej wymienionych dokumentów i dodatkowych oświadczeń:

  1) dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – załącznik nr 1;

  2) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

  3)oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha – załącznik 1 A;

  4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U.
z 2016 r. poz. 2052/ w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. /Dz.U. z 2012 r., poz. 109
ze zm./ w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą – załącznik nr 2;

  5) potwierdzenie wniesienia wadium;

 6) osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

3. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu

Do dnia 31 stycznia 2017 r. należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Sędziejowicach do godz. 15.00, pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (zgłoszenie stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 2 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Brzeskach i Korczyskach” .

4. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu

Kryteria:

1) Osoby, które złożą pisemne zgłoszenie o którym mowa w pkt. 3 wraz z oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w punkcie 2,

2) wniosą wadium o którym mowa w pkt. 6.

Do dnia 3 lutego 2017 r. po sprawdzeniu przez Komisje Przetargową zgłoszeń i pozostałych dokumentów zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

Lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń przed siedzibą tut. urzędu przy ul. Wieluńskiej 6.

5. Cena wywoławcza nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości w Brzeskach wynosi 76.840,00 złotych /słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści złotych, 00/100/.

Cena wywoławcza nieruchomości w Korczyskach wynosi 73.440,00 złotych /słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści złotych 00/100/.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług transakcje zwolnione są z podatku VAT.

6. Wadium

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w kwocie 5.000,00 złotych / pięć tysięcy złotych/.

2) Wadium w wymaganej wysokości uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 30 stycznia 2017 r. na konto Gminy Sędziejowice nr 81 9263 0000 0562 1478 2005 0064.

3) Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

4) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w momencie podpisania aktu notarialnego. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą.

5) Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.

6) Wadium przepada na rzecz Gminy Sędziejowice w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

 

7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 7 luty 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice przy ul. Wieluńskiej 6, sala B na parterze.

8. Pozostałe warunki przetargu

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn., że minimalne postąpienie nie może być niższe niż 769,00 zł dla nieruchomości w Brzeskach i 735,00 złotych dla nieruchomości w Korczyskach. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

9. Informacje dodatkowe

1)Wójt Gminy Sędziejowice zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona
w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

2) O terminie zawarcia aktu notarialnego nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

3) Cena osiągniętą w przetargu podlega zapłacie w całości i powinna być odnotowana na koncie Gminy Sędziejowice nr: 81 9263 0000 0562 1478 2005 0064, nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność nieruchomości.

4) Wygrywający przetarg pokrywa koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.

5) Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

6) Niniejsze ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, zamieszczono na stronie internetowej Bip Gminy Sędziejowice, wywieszono na tablicy wsi Brzeski i Korczyska,
zaś wyciąg z ogłoszenia opublikowano w prasie.

7) Informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, pokój nr 11, tel. (43) 67 716 93 w godz. 7.30-15.30.

Osoba prowadząca: Lidia Sobala.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik załącznik 2.doc 2016-12-20 14:43:26 Świerczyński Adam
załącznik załącznik nr 1A.doc 2016-12-20 14:43:22 Świerczyński Adam
załącznik załącznik nr 1.doc 2016-12-20 14:43:18 Świerczyński Adam
załącznik ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PRZETARGU.doc 2016-12-20 14:43:13 Świerczyński Adam

Informacje o artykule

Autor: Lidia Sobala
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 20.12.2016 13:42
Data ostatniej modyfikacji: 20.12.2016 13:43
Liczba wyświetleń: 2862

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom