bip_menu_top
print

2016-07-22 14:48:17

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Sędziejowice.

Sędziejowice: Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Sędziejowice
Numer ogłoszenia: 152089 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sędziejowice , ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, woj. łódzkie, tel. 043 6771002, faks 043 6771006.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminasedziejowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Sędziejowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest odławianie wskazanych przez Zamawiającego bezpańskich zwierząt z terenu administracyjnego Gminy Sędziejowice oraz ich hotelowanie.

2. Przez użycie w SIWZ określenia /zwierzęta/, Zamawiający rozumie tylko i wyłącznie psy i koty.

3. Zakres świadczonych usług będących przedmiotem zamówienia obejmuje:

a. Przejęcie dotychczas hotelowanych w Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne, ul Kosodrzewiny nr 56/2, 92-411 Łódź oraz w Schronisku dla zwierząt położonym we wsi Wojtyszki, gmina Brąszewice zwierząt (psów i kotów) w ilości 80 szt., będących własnością Gminy Sędziejowice. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość zwierząt do przejęcia z Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne przy ul. Kosodrzewiny 56/2, 92-411 Łódź oraz Schroniska dla zwierząt we wsi Wojtyszki, gmina Brąszewice, może być mniejsza lub większa, a wynikać to będzie z ilości zwierząt przebywających w Hotelu jak i Schronisku dla zwierząt na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy, zawartej w wyniku niniejszego przetargu. Za przejęcie hotelowanych zwierząt, Wykonawca nie będzie pobierał od Zamawiającego żadnych opłat z tego tytułu.

b. Przybycie, w ciągu 36 godzin od zgłoszenia, na miejsce gdzie znajduje się bezpańskie zwierzę, odłowienie zwierzęcia, zapewnienie w czasie odłowienia i transportu zwierząt korzystania z urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenia życia zdrowia oraz cierpienia zwierząt oraz dostarczenie ich i hotelowanie w ilości do 15 sztuk w trakcie obowiązywania umowy. W przypadku odławiania i odbioru matki z młodymi koszty dojazdu i odławiania będą liczone jak dla 2 szt. niezależnie od liczby młodych. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zwierzęcia, którego zlokalizowanie przez Wykonawcę będzie niemożliwe, koszty dojazdu w wysokości 75% kosztów dojazdu, ponosi Zamawiający.

c. Oznaczenie numerem identyfikacyjnym przebywających w hotelu/schronisku/przytulisku zwierząt poprzez chipowanie.

d. Zapewnienie zwierzętom odłowionym (od daty podpisania umowy będącej wynikiem niniejszego postępowania przetargowego) i przejętym zgodnie z punktem 3a, warunków zgodnych z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. - w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, a w szczególności: zapewnienie opieki weterynaryjnej w zakresie kontroli stanu zdrowia, profilaktyki, leczenia i zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz właściwych warunków pobytu zwierząt w hotelu/schronisku/przytulisku, w tym ich karmienie. Wykonawca ponosi także koszty utylizacji zwłok padłego zwierzęcia.

e. Zapewnienie oddawania odłowionych zwierząt i przejętych wskazanych w pkt 3a do adopcji.

f. Prowadzenie wykazu zwierząt przebywających w hotelu/ schronisku/ przytulisku, zawierającego między innymi: opis zwierzęcia (gatunek, płeć maść i oznakowanie), datę przyjęcia do hotelu, dane dotyczące kwarantanny, dane dotyczące prowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych, datę opuszczenia hotelu/schroniska/przytuliska oraz imię i nazwisko, adres osoby, której przekazano zwierzę lub datę śmierci zwierzęcia z podaniem przyczyny.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.38.00.00-0, 85.20.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, gdy Wykonawca wykaże, że posiada: - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia hoteli/schronisk/przytulisk dla bezdomnych zwierząt wydanego w formie decyzji wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług - dotyczy przedsiębiorców, - statut organizacji społecznej potwierdzający, że jej celem statutowym jest ochrona zwierząt, w tym m.in. prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnianie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, oraz że ma ona prawo prowadzić działalność zarobkową - dotyczy wyłącznie organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, - decyzję/zaświadczenie od Powiatowego Inspektoratu Weterynarii właściwego miejscowo dla Wykonawcy o objęciu nadzorem inspekcji weterynaryjnej hotelu/schroniska/przytuliska. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia polegającą na wyłapywaniu i hotelowaniu zwierząt o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł oraz przedstawi dokument potwierdzający, że usługi te były lub są wykonywane należycie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jednym środkiem transportu do przewozu zwierząt spełniającym warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje lekarza weterynarii oraz przedstawi oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 30.000,00 zł. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1 do SIWZ,

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).

4) Dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale IX SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności faktury - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminasedziejowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98 - 160 Sędziejowice, pokój nr 9-10 w godzinach pracy tj., 7:30 - 15:30.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

06.09.2016 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98 - 160 Sędziejowice, - sekretariat (pokój nr 19).

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt

Jerzy Kotarski

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ + załączniki.zip SIWZ + załączniki 2016-07-22 14:50:01 Matuszkiewicz Dariusz

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 22.07.2016 13:48
Data ostatniej modyfikacji: 22.07.2016 13:50
Liczba wyświetleń: 2879

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom