bip_menu_top
print

2015-12-23 08:32:34

Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018


1. Uchwała nr III/14/14 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/165/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2014 r. poz. 4646.

2. Uchwała nr IV/19/14 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 18 lutego 2015 r. poz. 554.

3. Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za odprowadzanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniu wysokości stawki tej opłaty - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 lutego 2015 r. poz. 290.

4. Uchwała nr VI/30/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z  dnia 25 marca 2015 r. poz. 1115.

5. Uchwała nr VII/34/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z  dnia 7 kwietnia 2015 r. poz. 1347.

6. Uchwała nr VII/35/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekrutacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z  dnia 7 kwietnia 2015 r. - poz. 1348.

7. Uchwała nr VII/36/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku położonych na terenie gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 kwietnia 2015 r. poz. 1349.

8. Uchwała nr VII/37/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata oraz stosowania bonifikat, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 1 czerwca 2015 r. poz. 2306.

9. Urhwała nr VV/47/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku położonych na terenie gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 maja 2015 r. poz. 2001.

10. Uchwała nr IX/52/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 8 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa , wyznaczenie inkasentów oraz określenia terminów płatności dla inkasentów i wynagradzania za inkaso - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 14 maja 2015 r. poz. 2073.

11. Uchwała nr IX/53/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 8 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z  dnia 14 maja 2015 r. poz. 2074.

12. Uchwała nr X/62/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - gminnych placów zabaw, boisk sportowych wielofunkcyjnych oraz siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 29 lipca 2015 r. poz. 3020.

13. Uchwała nr XI/73/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 29 września 2015 r. poz. 3705.

14. Uchwała nr XII/82/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi w gminie Sędziejowice na lata 2014 - 2020 - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 18 listopada 2015 r. poz. 4391.

15. Uchwała nr XIII/94/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 24 listopada 2015 r. poz. 4497.

16. Uchwała nr XIII/95/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 24 listopada 2015 r. poz. 4498.

17. Uchwała nr XIII/96/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 grudnia 2015 r. poz. 4776.

18. Uchwała nr XIII/101/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 24 listopada 2015 r. poz. 4499.

19. Uchwała nr XIII/102/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyborów zawierających azbest dla Gminy Sędziejowice na lata 2015-2032" - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 stycznia 2016 r. poz. 18.

20. Uchwała nr XV/107/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 24 lutego 2016 r. poz. 898.

21. Uchwała nr XV/109/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nierychomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata oraz stosowania bonifikat, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 4 lutego 2016 r. poz. 527.

22. Uchwała nr XV/110/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr IX/80/11 Rady Gminy Sędziejowice w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek podziału na terenie Gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 12 stycznia 2016 r. poz. 114.

23. Uchwała nr XV/114/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 4 lutego 2016 r. poz. 528.

24. Uchwała nr XVI/118/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/107/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 14 marca 2016 r. poz. 1224.

25. Uchwała nr XVII/130/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. poz. 1784.

26. Uchwała nr XVII/135/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. poz. 1785.

27. Uchwała nr XVII/140/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. poz. 1786.

28. Uchwała nr XVII/148/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. poz. 1787.

29. Uchwała nr XVII/149/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzacym jest Gmina Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. poz. 1788.

30. Uchwała nr XVIII/152/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/130/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 18 maja 2016 r. poz. 2248.

31. Uchwała nr XIX/159/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice" - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 14 lipca 2016 r. poz. 3138.

32. Uchwała nr XIX/160/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sędziejowice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 lipca 2016 r. poz. 3239.

33. Uchwała nr XIX/161/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 lipca 2016 r. poz. 3240.

34. Uchwała nr XIX/162/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 20 lipca 2016 r. poz. 3374.

35. Uchwała nr XX/167/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszru położonego w miejscowości Pruszków, gmina Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 września 2016 r. poz. 3865.

36. Uchwała nr XXII/173/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/160/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sędziejowice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 19 października 2016 r. poz. 4369.

37. Uchwała nr XXIV/183/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Statutu Gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 20 grudnia 2016 r. poz. 5684.

38. Uchwała nr XXVI/190/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 19 stycznia 2017 r. poz. 442.

39. Uchwała nr XXVI/192/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Sędziejowice" - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 19 stycznia 2017 r. poz. 443.

40. Uchwała nr XXVI/193/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Luciejów" - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 19 stycznia 2017 r. poz. 444.

 41. Uchwała nr XXVI/196/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 19 stycznia 2017 r. poz. 445.

42. Uchwała nr XXVI/198/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 grudnia 2016 r. poz. 5812.

43. Uchwała nr XXVI/199/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice" - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 19 stycznia 2017 r. poz. 446.

44. Uchwała nr XXVII/200/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2017 r. poz. 1236.

45. Uchwała nr XXVII/207/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sędziejowice do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2017 r. poz. 1237.

46. Uchwała nr XXVII/208/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2017 r. poz. 1238.

47. Uchwała nr XXVIII/211/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. poz. 2228.

48. Uchwała nr XXVIII/228/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 31 marca 2017 r. poz. 1676.

49. Uchwała nr XXIX/234/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 maja 2017 r. poz. 2422.

50. Uchwała nr XXX/238/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. poz. 2903.

51. Uchwała nr XXXI/240/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 20 lipca 2017 r. poz. 3448.

52. Uchwała nr XXXI/242/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 20 lipca 2017 r. poz. 3449.

53. Uchwała nr XXXII/245/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sedziejowice na 2017 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 19 października 2017 r. poz. 4342.

54. Uchwała nr XXXII/246/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dopuszczania zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Sędziejowice za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 19 października 2017 r. poz. 4343.

55. Uchwała nr XXXII/250/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sędziejowice na lata 2018 - 2022" - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 19 października 2017 r. poz. 4344.

56. Uchwała nr XXXIII/254/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 listopada 2017 r. poz. 4611.

57. Uchwała nr XXXIV/257/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. poz. 5592.

58. Uchwała nr XXXIV/260/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 grudnia 2017 r. poz. 5109.

59. Uchwała nr XXXIV/261/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 grudnia 2017 r. poz. 5110.

60. Uchwała nr XXXV/268/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 18 stycznia 2018 r.  poz. 249.

61. Uchwała nr XXXV/269/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 18 stycznia 2018 r. poz. 250.

62. Uchwała nr XXXV/270/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2017 r. zmiany uchwały Nr XIII/96/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 18 stycznia 2018 r. poz. 251.

63. Uchwała nr XXXVI/274/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 lutego 2018 r. poz. 875.

64. Uchwała nr XXXVII/277/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 marca 2018 r. poz. 1260.

65. Uchwała nr XXXVII/278/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 marca 2018 r. poz. 1261.

66. Uchwała nr XXXVII/279/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały br XXV/168/09 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 marca 2018 r. poz. 1262.

67. Uchwała nr XXXIX/282/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. poz. 2256.

68. Uchwała nr XXXIX/285/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Sędziejowice na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. poz. 2257.

69. Uchwała nr XXXIX/286/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Sędziejowice na stałe obwody głosowania - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. poz. 2258.

70. Uchwała nr XXXIX/292/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. poz. 1894.

71. Uchwała nr XL/294/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budzetu gminy Sędziejowice na 2018 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 2 maja 2018 r. poz. 2493.

72. Uchwała nr XLI/295/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmniejszenia liczby drzew w alei przydrożnej stanowiącej pomnik przyrody - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 10 maja 2018 r. poz. 2571.

73. Uchwała nr XLI/297/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego  z dnia 28 maja 2018 r. poz. 2890.

74. Uchwała nr XLII/302/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 14 czerwca 2018 r. poz. 3076.

75. Uchwała nr XLII/305/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 14 czerwca 2018 r. poz. 3077.

76. Uchwała nr XLII/306/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/277/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 14 czerwca 2018 r. poz. 3078.

77. Uchwała nr XLIII/308/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian budzetu gminy Sedziejowice na 2018 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 13 lipca 2018 r. poz. 3519.

78. Uchwała nr XLIII/311/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 13 lipca 2018 r. poz. 3520.

79. Uchwała nr XLIII/312/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania- Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 13 lipca 2018 r. poz. 3521.

80. Uchwała nr XLIII/313/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 13 lipca 2018 r. poz. 3522.

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy
Zredagował(a): Wiktor Komorowski
Data powstania: 23.12.2015 07:32
Data ostatniej modyfikacji: 02.08.2018 08:58
Liczba wyświetleń: 3653

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018 27.06.2018 11:40 Wiktor Komorowski
2 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018 26.06.2018 14:14 Wiktor Komorowski
3 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018 18.01.2018 13:32 Wiktor Komorowski
4 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018 18.01.2018 13:17 Wiktor Komorowski
5 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018 06.10.2017 08:41 Wiktor Komorowski
6 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018 06.10.2017 08:33 Wiktor Komorowski
7 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018 06.10.2017 08:16 Wiktor Komorowski
8 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018 06.10.2017 08:04 Wiktor Komorowski
9 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018 09.01.2017 11:31 Wiktor Komorowski
10 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018 09.01.2017 11:20 Wiktor Komorowski
11 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018 05.01.2017 14:09 Wiktor Komorowski
12 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018 19.01.2016 07:29 Wiktor Komorowski
13 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018 23.12.2015 12:05 Wiktor Komorowski
14 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018 23.12.2015 11:44 Wiktor Komorowski
15 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018 23.12.2015 07:49 Wiktor Komorowski
16 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018 23.12.2015 07:32 Wiktor Komorowski
bip_menu_bottom