bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2012-08-31 10:30:35

Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2010 -2014


 
1.Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2010 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wyznaczonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 36, poz. 325;
 
2.Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2011- Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 126, poz. 1154;
 
3.Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę nr XX/130/08 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych- Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 123, poz. 1108;
 
4.Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia  i nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Sędziejowicach- Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011r. Nr 178, poz. 1771;
 
5.Uchwała nr VI/40/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 10 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Pruszkowie - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 184, poz. 1875;
 
6.Uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 10 maja 2011r. zmieniająca uchwałę nr IV/24/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Sędziejowicach- Dz. Urz. Woj. Łódzkiego           z 2011 r. Nr 178, poz. 1772;
 
7.Uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2010 r. – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 206, poz. 2106;
 
8.Uchwała nr VII/55/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011r. Nr 232, poz. 2401;
 
9.Uchwała nr VII/57/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 223, poz. 2308;
 
10. Uchwała nr VII/58/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzących przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych- Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011r. Nr 223, poz. 2309;
 
11. Uchwała nr VII/59/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publiczne przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 232, poz. 2402 - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego PNK-I.4131.732.2011 z 1 sierpnia 2011r. ;
 
12. Uchwała nr VII/61/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 204, poz. 2087;
 
13. Uchwała nr VII/62/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Sędziejowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 221, poz. 2268;
 
14. Uchwała nr VIII/68/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice” - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 281, poz. 2880;
 
 
15. Uchwała nr VIII/69/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określania wymagań jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezopadowych i transportu nieczystości ciekłych         - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 281, poz. 2881;
 
16. Uchwała nr IX/77/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Sędziejowice - Kolonia – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 345, poz. 3458;
 
17. Uchwała nr IX/78/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Wola Wężykowa - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 397, poz. 4519;
 
18. Uchwała nr IX/79/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 21 października 2011r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Żagliny - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 345, poz. 3459;
 
19.Uchwała nr IX/80/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 21 października 2011r.  w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzoru wartości nieruchomości w skutek podziału na terenie Gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 114 ;
 
20. Uchwała nr X/86/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Sędziejowice na rok 2012 – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 368, poz. 3906;
 
21. Uchwała nr X/87/11 Rady Gminy Sędziejowice z  dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 368, poz. 3907;
 
22. Uchwała nr X/88/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 368, poz. 3908;
 
23. Uchwała nr X/89/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 368, poz. 3909;
 
24. Uchwała nr X/94/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 listopada 2011r.  w sprawie zmiany uchwały nr II/18/2002 Rady Gminy Sędziejowice w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r.  Nr 368, poz. 3910;
 
25. Uchwała nr XI/95/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 395, poz. 4470;
 
26. Uchwała nr XI/96/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 395, poz. 4471;
 
27. Uchwała nr XI/97/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 395, poz. 4472;
 
28. Uchwała nr XI/98/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/18/2002 Rady Gminy w Sędziejowicach z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 395, poz. 4473;    
 
29. Uchwała nr XIII/106/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2012 - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 1027;
 
30. Uchwała nr XIV/110/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XIII/106/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2012 - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r.     poz. 1644;
 
31. Uchwała nr XVI/135/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę nr VII/55/11 Rady Gminy Sędziejowice  z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2538;
 
32. Uchwała nr XVI/136/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Sędziejowicach - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2552;
 
33. Uchwała nr XVI/138/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Sędziejowice – uchwała nieważna  - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego PNK-I.4131.793.2011 z 2 sierpnia 2012 r. 
 
34. Uchwała nr XVI/139/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy Sędziejowice na stałe okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz liczby rodnych wybieranych w każdym okręgu - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2357;
 
35. Uchwała nr XVI/140/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy Sędziejowice na stałe obwody głosowania - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2358;
 
36. Uchwała nr XVI/141/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2276;

37. Uchwała nr XVIII/148/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 3195;

38. Uchwała nr XVIII/149/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 września 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 3196;

39. Uchwała nr XIX/152/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XIII/106/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2012 - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 4631;

40. Uchwała nr XX/155/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawę podatku rolnego na obszarze gminy Sędziejowice na rok 2013 - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 4115;

41. Uchwała nr XX/156/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 4116;

42. Uchwała nr XX/160/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia realizowane w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 4674;

43. Uchwała nr XXI/165/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 726;

44. Uchwała nr XXI/166/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sędziejowice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 727;

45. Uchwała nr XXI/170/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banera i pieczęci Gminy Sędziejowice oraz zasad ich używania  - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 728;

46. Uchwała nr XXI/171/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr V/35/03 Rady Gminy w Sędziejowicach z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Sędziejowice  - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 729;

47. Uchwała nr XXII/175/13 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XXI/162/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2883;

48. Uchwała nr XXIII/187/13 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających Gminie Sędziejowice i jej jednostkom organizacyjnym - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 3787;

49. Uchwała nr XXIII/190/13 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice" - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2132;

50. Uchwała nr XXIII/191/13 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sędziejowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczania przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2655;

51. Uchwała nr XXIII/192/13 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2133;

52. Uchwała nr XXIII/200/13 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach - Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2656;

53. Uchwała nr XXIII/202/13 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sędziejowicach - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2261;

54. Uchwała nr XXIII/203/13 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia logo Gminy Sędziejowice oraz zasad jego używania - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2134;

55. Uchwała nr XXV/214/13 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XXI/162/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 3685;

56. Uchwała nr XXVII/224/13 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Sędziejowice, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu jej noszenia - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 3850.
57. Uchwała nr XXIX/236/13 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 września 2013 r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do gminnego regulaminu przewozu osób - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 4461.
 
58. Uchwała nr XXXI/244/13 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawę podatku rolnego na obszarze gminy Sędziejowice na rok 2014 - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 5356.
 
59. Uchwała nr XXXI/245/13 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 5357.
 
60. Uchwała nr XXXII/248/13 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2014 - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 482.

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 31.08.2012 09:30
Data ostatniej modyfikacji: 22.12.2015 12:58
Liczba wyświetleń: 4773

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2010 -2014 03.10.2013 08:29 Wiktor Komorowski
2 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2010 -2014 02.10.2013 12:19 Wiktor Komorowski
3 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2010 -2014 02.10.2013 12:15 Wiktor Komorowski
4 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2010 -2014 13.02.2013 12:20 Marek Kidawski
5 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2010 -2014 13.02.2013 12:19 Marek Kidawski
6 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2010 -2014 13.02.2013 12:18 Marek Kidawski
7 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2010 -2014 30.10.2012 08:06 Marek Kidawski
8 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2010 -2014 31.08.2012 09:32 Marek Kidawski
9 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2010 -2014 31.08.2012 09:30 Michał Ułański
bip_menu_bottom