bip_menu_top
print

2015-07-31 14:40:05

Ogłoszenie o zamówieniu


Ochotnicza Straż Pożarna w Bilewie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Zakup i dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu 4x2 wraz z wyposażeniem.

Numer ogłoszenia: 195482 - 2015; data zamieszczenia: 31.07.2015

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Bilewie , Bilew 26, 98-160 Sędziejowice, woj. łódzkie, tel. 695230351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup i dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu 4x2 wraz z wyposażeniem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu 4x2 wraz z wyposażeniem. Szczegółowy opis, zawierający minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia, zawiera Specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Pojazd musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, 05-420 Józefów, k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213 (wymóg na podstawie art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.). 3. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia gwarancji: - co najmniej 24 miesiące na samochód ratowniczo - gaśniczy wraz z wyposażeniem, bez limitu kilometrów, - na specjalistyczny sprzęt pożarniczy - zgodnie z warunkami producenta dla danego sprzętu. 4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 5. Generalny Wykonawca w przypadku, o którym mowa w pkt.4, ponosi odpowiedzialność za wszelkie prace wykonane przez podwykonawców łącznie z udzieleniem gwarancji..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 30.10.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność stanowiąca przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostaw podobnego rodzaju, polegających na dostawie do jednostek ochrony przeciwpożarowej co najmniej 1 lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu 4x2 - każda. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie potencjału technicznego Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1 do SIWZ,

2) podpisany i wypełniony formularz specyfikacji technicznej oferowanego pojazdu - Załącznik nr 7 do SIWZ

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli konieczność dokonania takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gmina.sedziejowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Ochotnicza Straż Pożarna w Bilewie, Bilew 26, 98 - 160 Sędziejowice..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

10.08.2015 godzina 10:00,

miejsce: Oferty należy składać w siedzibie prowadzącego postępowanie, tj.: Urząd Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, pokój nr 19 (sekretariat), I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Prezes Zarządu OSP Bilew

Krzysztof Domowicz

 

 

 

 

 

 

Numer ogłoszenia: 195688 - 2015; data zamieszczenia: 31.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 195482 - 2015 data 31.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ochotnicza Straż Pożarna w Bilewie, Bilew 26, 98-160 Sędziejowice, woj. łódzkie, tel. 695230351.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: I.2.
 • W ogłoszeniu jest: Podmiot prawa publicznego.
 • W ogłoszeniu powinno być: Stowarzyszenie.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.1.
 • W ogłoszeniu jest: www.bip.gmina.sedziejowice.pl
 • W ogłoszeniu powinno być: www.bip.gminasedziejowice.pl

 

Prezes Zarządu OSP Bilew

Krzysztof Domowicz

 

 

 

 

 

 

Zp.1/2015                                 Data: 04.08.2015 r.

W odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Zakup i dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu 4x2 wraz z wyposażeniem”, udzielam odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1

Dotyczy: załącznik nr 7 do SIWZ

Pytanie do pkt.3.13

Czy Zamawiający wymaga, aby kabel przyłączeniowy był zakończony wtyczką z możliwością jej swobodnego demontażu („rozbieralną”)?

Rozwiązanie takie umożliwia przedłużenie przewodów przyłączeniowych oraz ewentualną wymianę samej wtyczki bez konieczności wymiany przewodu co w przypadku jej uszkodzenia znacznie obniża koszty naprawy.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zastosowania kabla przyłączeniowego zakończonego wtyczką z możliwością jej swobodnego demontażu, tzw. „rozbieralną”.

Załącznik nr 7 do SIWZ określa minimalne wymagania Zamawiającego. Zaoferowanie powyższego rozwiązania, stanowi kwestię uznaniową Oferenta.

 

 

 

 

Pytanie nr 2

Dotyczy: załącznik nr 7 do SIWZ

Pytanie do pkt.5.4

Czy Zamawiający wymaga, aby wciągarka była zgodna z obowiązującą Normą Bezpieczeństwa dla wciągarek PN EN 14492-1? Norma ta gwarantuje zachowanie przez producenta dużo wyższych współczynników bezpieczeństwa niż w przypadku wciągarek nie spełniających tej normy i obowiązuje w krajach Unii Europejskiej.

 

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga aby zaoferowana wciągarka spełniała normy bezpieczeństwa określone Normą PN-EN 14492-1.

 

Prezes Zarządu OSP Bilew

Krzysztof Domowicz

 

 

 

 

 

 

 

Zp.1/2015                                                         Data: 05.08.2015 r.

W odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Zakup i dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu 4x2 wraz z wyposażeniem”, udzielam odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z kabiną, która nie jest wyposażona w centralny zamek?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu z kabiną, która nie jest wyposażona w centralny zamek.

 

 

 

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z elektrycznie sterowanymi szybami w drzwiach przednich kabiny i ręcznie w drzwiach tylnych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu z elektrycznie sterowanymi szybami w drzwiach przednich kabiny i ręcznie w drzwiach tylnych.

 

Prezes Zarządu OSP Bilew

Krzysztof Domowicz

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ + załączniki.zip SIWZ + załączniki 2015-07-31 15:08:43 Matuszkiewicz Dariusz

Informacje o artykule

Autor: Krzysztof Domowicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 31.07.2015 13:40
Data ostatniej modyfikacji: 05.08.2015 13:39
Liczba wyświetleń: 2648

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie o zamówieniu 04.08.2015 10:53 Dariusz Matuszkiewicz
2 Ogłoszenie o zamówieniu 31.07.2015 14:08 Dariusz Matuszkiewicz
3 Ogłoszenie o zamówieniu 31.07.2015 13:41 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom