bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2009-10-26 14:06:09

Skarbnik Gminy Sędziejowice - Sławomir Niedźwiedzki


Zadania i kompetencje Skarbnika:

1. Skarbnik, wykonując zadania i kompetencje określone przez Wójta, według właściwości - z uwzględnieniem przepisów szczególnych, dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych budżetów - zajmuje się problemami ekonomiczno - finansowymi Gminy oraz obsługą finansowo - księgową Gminy, a ponadto odpowiedzialny jest za prawidłowe przygotowanie i realizację budżetu Gminy, inicjuje i koordynuje działania prowadzące do pozyskiwania środków finansowych dla budżetu oraz nadzoruje i koordynuje wykonywanie zadań finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy. 

2.   Działając w zakresie spraw powierzonych mu przez Wójta, Skarbnik w szczególności: 

1) koordynuje i kontroluje prace dotyczące opracowania projektu budżetu Gminy, przyjęcia go i dokonywania w nim zmian, ustalenia wskaźników budżetowych (limitów finansowych); 

2) czuwa nad prawidłowością realizacji budżetu Gminy; 

3) dokonuje analizy budżetu pod kątem wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, i innych, będących w dyspozycji Gminy;

4) zapewnia bieżące informacje oraz okresowe sprawozdania, umożliwiające Radzie i Wójtowi ocenę sytuacji finansowej Gminy; 

5) sprawuje nadzór nad prowadzeniem rachunkowości i gospodarki finansowej Gminy, w tym nad podległymi Wójtowi jednostkami organizacyjnymi; 

6) sprawuje nadzór nad wymiarem oraz poborem podatków i opłat lokalnych;

7) dokonuje kontroli finansowej, w tym celu organizuje właściwy obieg dokumentów finansowych; 

8) podpisuje (kontrasygnuje) oświadczenia woli składane w imieniu Gminy, jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań finansowych; 

9) opracowuje projekty przepisów wewnętrznych w zakresie gospodarki finansowej, wydawanych przez Wójta; 

10) sporządza sprawozdania budżetowe i finansowe dotyczące roku budżetowego; 

11) kontroluje wykonywanie obowiązków przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych; 

12) wykonuje zadania kontroli zarządczej w zakresie budżetu i finansów gminy; 

13) zapewnia realizację zadań wynikających - w szczególności - z ustaw: 

- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 

- o finansach publicznych, 

- ordynacja podatkowa, 

- o opłacie skarbowej, 

- o podatku rolnym, 

- o podatku leśnym, 

- o podatkach i opłatach lokalnych, 

- o rachunkowości. 

14) kontroluje gospodarkę finansową sołectw;

15) kieruje referatem Finansowo – Budżetowym. 

3.   W przypadku nieobecności w pracy Skarbnika zastępstwo pełni Zastępca Skarbnika. Numer pokoju:    12

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 26.10.2009 13:06
Data ostatniej modyfikacji: 10.10.2012 12:38
Liczba wyświetleń: 4313

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Skarbnik Gminy Sędziejowice - Sławomir Niedźwiedzki 29.07.2011 08:09 Wiktor Komorowski
2 Skarbnik Gminy Sędziejowice - Kazimiera Gajdowicz 26.10.2009 13:06 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom