bip_menu_top
print

2014-02-12 09:52:01

Ogłoszenie o przetargu


Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego o powierzchni 82,40 m2 przy ulicy Zduńskiej 1 w Marzeninie (Gminny Ośrodek Zdrowia.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 luty 2014 r. o godz. 10.00 w Sali B Urzędu Gminy.

Cena wywoławcza wynosi 3,75 zł/m2.

W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia 24 luty 2014 r. do godz. 9.00 dokonają wpłaty wadium w wysokości 400,00 zł. Wpłaty wadium należy w kasie Urzędu Gminy w godzinach 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku lub na nr konta 54 9263 0000 0562 1478 2005 0065.

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zawarcia w terminie 3 dni umowy w ustalonym brzmieniu. Tekst umowy jest do wglądu w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Sędziejowicach - Koloni 12.

Nie podpisanie umowy w terminie 3 dni powoduje utratę wadium, przez osobę, która uzyskała przybicie.

Niezależnie od czynszu, który jest przedmiotem przetargu, najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat dodatkowych za:
- wodę i ścieki - wg wskazań wodomierza,
- energię elektryczną wg wskazań licznika,
- centralne ogrzewanie - 5,32 zł/m2,
- wywóz nieczystości stałych.

W celu zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego, wynikających z umowy najmu, Najemca będzie zobowiązany do wpłaty kaucji, w kwocie odpowiadającej wysokości dwumiesięcznego czynszu.

Lokal mieszkalny o łącznej powierzchni 82,40 m2 składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, korytarza. Lokal mieszkalny można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Gminną Jednostką Usług Komunalnych w Sędziejowicach - Kolonii 12.

Tel. 43-67-112-26

Regulamin przetargu z dnia 24 lutego 2014 r.


  1. Przedmiotem przetargu jest stawka miesięczna czynszu najmu za 1 m2 lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Zduńskiej 1 w Marzeninie.
  2. W przetargu licytacyjnym mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
  3. Cena wywołania wynosi 3,75 zł/ m2 lokalu mieszkalnego.
  4. Minimalne postąpienie wynosi 0,10 zł/ m2.
  5. Biorący udział w przetargu, który po ustaniu postąpień zaoferował najwyższą cenę, po trzykrotnym jej wywołaniu uzyskuje przybicie.
  6. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu, o treści stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu w ciągu trzech dni, pod rygorem utraty wadium.
  7. Protesty wynikające z wątpliwości, co do kolejności i wysokości postąpień rozstrzyga ostatecznie Komisja Przetargowa.
  8. Komisja Przetargowa jest uprawniona od odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
 ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA - 13.02.2013 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2014 r. o godz. 10.00 w Sali B Urzędu Gminy.

Cena wywoławcza wynosi 3,75 zł/m2.

W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia 24 lutego 2014 r. do godz. 9.00 dokonają wpłaty wadium w wysokości 400,00 zł. Wpłaty wadium należy dokonać na nr konta 54 9263 0000 0562 1478 2005 0065.

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zawarcia w terminie 3 dni umowy w ustalonym brzmieniu. Tekst umowy jest do wglądu w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Sędziejowicach - Kolonii 12.

Nie podpisanie umowy w terminie 3 dni powoduje utratę wadium, przez osobę, która uzyskała przebicie.
  
Niezależnie od czynszu, który jest przedmiotem przetargu, najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat dodatkowych za:
- wodę i ścieki - wg wskazań wodomierza,
- energię elektryczną wg wskazań licznika,
- centralne ogrzewanie - 5,32 zł/m2,
- wywóz nieczystości stałych.
 
W celu zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego, wynikających z umowy najmu, Najemca będzie zobowiązany do wpłaty kaucji, w kwocie odpowiadającej wysokości dwumiesięcznego czynszu.

Lokal mieszkalny o łącznej powierzchni 82,40 m2 składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, korytarza. Lokal mieszkalny można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Gminną Jednostką Usług Komunalnych w Sędziejowicach - Kolonii 12.

Tel. 43-67-112-26

Informacje o artykule

Autor: Krzysztof Zawadzki
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 12.02.2014 08:52
Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2014 13:47
Liczba wyświetleń: 3989

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie o przetargu 12.02.2014 08:52 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom