bip_menu_top
print

2013-12-03 11:30:26

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu


Projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sędziejowice na lata 2014 - 2017 z perspektywą do roku 2021" oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sędziejowice na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021."

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu

Projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sędziejowice na lata 2014-2017, z perspektywą do roku 2021 oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sędziejowice na lata 2014-2017, z perspektywą do roku 2021.

Dokumenty wyłożone są do wglądu w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, (pok. 9,10 ) w godz. pracy urzędu oraz na stronie internetowej http://gminasedziejowice.eu/ na okres 21 dni od dnia 28.11.2013 r. do dnia 19.12.2013 r.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonego do wglądu dokumentu.

Uwagi prosimy przesyłać na adres: Urząd Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice lub drogą mailową na adres sedziejowice@zgwrp.org.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostaną bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235),

Niniejsze Obwieszczenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sędziejowicach: http://bip.gminasedziejowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach.z up. Wójta
mgr inż. Jan Grecki
Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacje o artykule

Autor: Renata Ceglarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 03.12.2013 10:30
Data ostatniej modyfikacji: 03.12.2013 10:41
Liczba wyświetleń: 3909

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu 03.12.2013 10:30 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom