bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2009-11-05 11:01:24

Zakres kompetencji


1. Referat Finansowo-Budżetowy prowadzi w szczególności sprawy związane z przygotowaniem projektu budżetu Gminy, zapewnia obsługę finansowo-księgową oraz kasową Urzędu, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Gminy oraz sporządza sprawozdania z realizacji wykonania budżetu. 

2. Do zadań Referatu w zakresie budżetu należy: 

1) przygotowywanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, projektów zmian budżetu oraz zmian w budżecie; 

2) opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu; 

3) opracowywanie wieloletnich prognoz finansowych budżetu Gminy; 

4) sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej dla potrzeb Rady i Wójta; 

5) nadzór nad realizacją budżetu; 

6) obsługa kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń. 

3.   W zakresie obsługi finansowo-księgowej: 

1) prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej - Urzędu; 

2) prowadzenie rachunkowości organu Gminy, według odrębnego planu kont; 

3) windykacja należności majątkowych budżetu Gminy; 

4) sporządzanie zbiorczej i jednostkowej sprawozdawczości budżetowej Gminy oraz bilansów; 

5) ewidencja wartości majątku Urzędu, rozliczanie inwentaryzacji; 

6) prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych; 

7) obsługa finansowa w zakresie: 

a) programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 

b) rozliczania dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym, 

c) środków finansowych przyznanych sołectwom; 

8) planowanie i realizacja wydatków osobowych Urzędu; 

9) prowadzenie obsługi kasowej; 

4.   W zakresie spraw podatkowych: 

1) prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej; 

2) prowadzenie spraw w zakresie należności podatkowych, dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe, a które stanowią dochody podatkowe budżetu Gminy; 

3) prowadzenie spraw w zakresie wygaszania zaległości podatkowych w zamian za przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Gminy; 

4) prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną; 

5) prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Gminy, dla których ustalania lub określania i pobierania właściwy jest ten organ; 

6) dokonywanie zabezpieczeń należności pieniężnych Gminy; 

7) prowadzenie bazy danych wpisanych hipotek na rzecz Gminy oraz wydawanie zaświadczeń o uwolnieniu z długu hipotecznego. 

5. W zakresie pozostałych zadań: 

1) współprowadzenie z  informatykiem, biuletynu informacji publicznej Urzędu w zakresie finansów i budżetu Gminy; 

2) prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu; 

3) wykonywanie zadań z ustawy o obowiązkowym ubezpieczeniu, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych; 

4) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej i pozostałej; 

5) sprawowanie kontroli zarządczej w zakresie spraw finansowych. 

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 05.11.2009 10:01
Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2012 09:05
Liczba wyświetleń: 2641

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zakres kompetencji 05.11.2009 10:18 Dariusz Matuszkiewicz
2 Zakres kompetencji 05.11.2009 10:01 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom