bip_menu_top
print

2013-01-30 09:31:57

Podatek od nieruchomości


Podmiot
- osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Przedmiot
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna,
- grunty nieobjęte przepisami o podatku rolnym i leśnym,
- grunty objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna,
- grunty pod jeziorami, grunty zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.

Termin powstania
2013-01-01

Podstawa prawna
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.). - ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620 ze zm.),

- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2012 r. sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. ( M.P. z 2012 r., poz.587 ).

Terminy opłat
1/ osoby fizyczne - do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku
podatkowego na podstawie wystawionych decyzji.

2/ osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych obliczonej w deklaracji podatek od nieruchomości bez wezwania w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Wysokość opłat
1/ od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,48 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2/ od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 15,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4/ od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,81 zł od 1 m2 powierzchni,

5/ od pozostałych budynków:
a) letniskowych - 7,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) innych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,50 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,

6/ od budowli - 2 procent ich wartości,

7/ od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,63 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,28 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych:
- letniskowych - 0,35 zł od 1 m 2 powierzchni.
- innych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pozytku publicznego - 0,15 zł od 1 m 2
powierzchni.

Uwagi
- Uchwała Nr XI/96/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
§ 1 brzmi:
Zwalnia się od podatku od nieruchomości :
1) budynki, budowle i grunty związane z prowadzeniem działalności bieżącej innej niż gospodarcza, służące do celów ochrony przeciwpożarowej,
2/ budynki, budowle, grunty służące celom w zakresie kultury, kultury fizycznej i opieki społecznej, z wyjątkiem części wynajmowanych na działalność gospodarczą,
3/ budynki mieszkalne lub ich części w gospodarstwach rolnych,
4/ budynki, budowle i grunty służące przesyłaniu i uzdatnianiu wody oraz budynki, budowle i grunty służące oczyszczaniu ścieków,
5/ budynki, budowle i grunty związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik podatek od nieruchmości.pdf 2013-01-30 09:32:08 Matuszkiewicz Dariusz

Informacje o artykule

Autor: Referat Finansowo - Budżetowy
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 30.01.2013 08:31
Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2013 08:32
Liczba wyświetleń: 3602

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom