bip_menu_top
print

2013-01-30 09:25:50

Podatek leśny


Podmiot:
Podatnikiem podatku leśnego są:
- osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Przedmiot:
1. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
2. Lasem w rozumieniu ustawy są grupy leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako las
3. Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy, uważa się działalność włacicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania -
z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

Termin powstania
    2012-01-01

Podstawa prawna:
- ustawa o podatku leśnym z dnia 30.10.2002 r. ( Dz.U. Nr 200, poz. 1682 r. ze zmianami);
- podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Terminy opłat:
- do 15 marca 2013 r. I rata,
- do 15 maja 2013 r. - II rata,
- do 15 września 2013 r. - III rata,
- do 15 listopada 2013 r. IV rata.

Wysokość opłat
1. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, to jest 41,0124 zł, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
2. Do ceny, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług.
3. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o 50 procent i wynosi 20,5062 zł.
4. Średnią cenę sprzedaży drewna, o której mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urządu Statystycznego, ogłoszonego w Dz.U. " Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik DL 1 - Deklaracja na podatek leśny.PDF 2013-01-30 09:27:04 Matuszkiewicz Dariusz
załącznik IL 1 - Informacja o lasach.pdf 2013-01-30 09:26:53 Matuszkiewicz Dariusz

Informacje o artykule

Autor: Referat Finansowo - Budżetowy
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 30.01.2013 08:25
Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2013 08:27
Liczba wyświetleń: 3317

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom