bip_menu_top
print

2013-01-30 09:21:20

Opłata targowa


Podmiot:
Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Przedmiot:
Targowiska - są to wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel, w szczególności z ręki, kosza, stoisk, wozów konnych, przyczep pojazdów samochodowych, a także sprzedaż zwierząt, środków transportowych i części do środków transportowych.

Termin powstania:
2009-01-01

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm. ).

Terminy opłat:
- pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa.
- inkasentami opłaty targowej są pracownicy Gminnej Jednostki Usług Komunalnych upoważnieni przez Wójta Gminy.
- w godzinach pracy Urzędu Gminy Sędziejowice opłata targowa może być wnoszona bezpośrednio do kasy Urzędu.

Wysokość opłat
1/ z ręki, kosza, torby, skrzynek - 5 zł od każdego 4 m2 lub zaczętych 4 m2
powierzchni,
2/ z wozu konnego - 9 zł,
3/ z ciągnika - 11 zł,
4/ ze stolika - 17 zł od każdego 4 m2 lub zaczętych 4 m 2 powierzchni,
5/ z wiaty - 22 zł,
6/ z samochodu do 2.5 t - 17 zł,
7/ z samochodu powyżej 2,5 t - 22 zł.

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 30.01.2013 08:21
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3549

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom