bip_menu_top
print

2013-01-15 13:23:53

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej


„Zakup materiałów dydaktycznych (doposażenie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach oraz Zespołu Szkół w Marzeninie) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu nr POKL.09.01.02-10-036/12 o nazwie: „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."

RW.VI.271.2.2013                                  Data: 15.01.2013 r.

 
Wójt Gminy Sędziejowice
jako Kierownik zamawiającego - Gminy Sędziejowice
z siedzibą w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98 - 160 Sędziejowice,
działając w oparciu o art. 4, pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 769 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).

ZAPRASZA
do złożenia oferty cenowej na:

„Zakup materiałów dydaktycznych (doposażenie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach oraz Zespołu Szkół w Marzeninie) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu nr POKL.09.01.02-10-036/12 o nazwie: „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi - Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.


1. Przedmiot zamówienia: dostawa, usługa,


2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej w zakresie posiadanego przez Wykonawcę asortymentu, wskazanego w poszczególnych pozycjach załącznika nr 1.

W takim przypadku, w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie, należy złożyć wypełniony załącznik nr 1 w zakresie posiadanego przez Wykonawcę asortymentu.  

 
3. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: najniższa cena.

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o wyżej przyjęte kryterium oceny ofert, w odniesieniu do każdej pozycji wyszczególnionej w załączniku nr 1.

Realizacja zamówienia, w zakresie pozycji wyszczególnionych w załączniku nr 1, zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

 
4. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany przez wykonawcę załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 
5. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Cena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia (w zakresie wyszczególnionych pozycji), w tym koszty dostawy, uruchomienia, przeszkolenia, konserwacji w okresie gwarancji.

Cena musi być podana w PLN cyfrowo.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty, tj. 30 dni od upływu ostatecznego składania ofert.

 
6. Termin wykonania zamówienia:
- w ciągu 7 dni od dnia jego zlecenia.

 
7. Warunki płatności:
- w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, po dostarczeniu asortymentu do siedziby Zamawiającego i potwierdzeniu jego odbioru.

 
8. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego tj.:
Urząd Gminy w Sędziejowicach
ul. Wieluńska 6
98 - 160 Sędziejowice
pok. nr 19 (sekretariat)
lub przesłać faksem na nr: 43 / 677 10 06
lub e-mail: rrirw.sedziejowice@gmail.com
lub listownie,

w terminie do dnia 22.01.2013r., do godz. 11:00

Oferta winna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką i podpisana przez osobę uprawnioną.

 
9. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

Wszelkie zapytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują - faksem (nr 43 677 10 06) lub drogą elektroniczną.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na zapytania i wnioski faksem lub drogą elektroniczną wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali niniejsze zaproszenie, pod warunkiem, że wpłynęły one do Zamawiającego nie później niż do dnia 18.01.2013r. oraz zamieści je na stronie www.bip.gminasedziejowice.pl, zakładka: Ogłoszenia - komunikaty.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
- Dariusz Matuszkiewicz.

 
10. Złożenie oferty cenowej w niniejszym zaproszeniu, nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.

 
11. Zaproszenie do składania oferty cenowej w niniejszym zaproszeniu, nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne w rozumieniu ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.

 

Wójt
Jerzy Kotarski

 
W załączeniu:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Załącznik nr 1 do Zapytania - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc Załącznik do Zaproszenia 2013-01-15 13:26:26 Matuszkiewicz Dariusz
załącznik Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.pdf Treść zaproszenia 2013-01-15 13:26:03 Matuszkiewicz Dariusz

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 15.01.2013 12:23
Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2013 12:26
Liczba wyświetleń: 4177

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom