bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2012-08-31 10:30:35

Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2010 -20141.Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2010 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wyznaczonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 36, poz. 325;

2.Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2011- Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 126, poz. 1154;

3.Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę nr XX/130/08 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych- Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 123, poz. 1108;

4.Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia  i nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Sędziejowicach- Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011r. Nr 178, poz. 1771;

5.Uchwała nr VI/40/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 10 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Pruszkowie - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 184, poz. 1875;

6.Uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 10 maja 2011r. zmieniająca uchwałę nr IV/24/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Sędziejowicach- Dz. Urz. Woj. Łódzkiego           z 2011 r. Nr 178, poz. 1772;

7.Uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2010 r. – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 206, poz. 2106;

8.Uchwała nr VII/55/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011r. Nr 232, poz. 2401;

9.Uchwała nr VII/57/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 223, poz. 2308;

10. Uchwała nr VII/58/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzących przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych- Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011r. Nr 223, poz. 2309;

11. Uchwała nr VII/59/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publiczne przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 232, poz. 2402 - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego PNK-I.4131.732.2011 z 1 sierpnia 2011r. ;

12. Uchwała nr VII/61/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 204, poz. 2087;

13. Uchwała nr VII/62/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Sędziejowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 221, poz. 2268;

14. Uchwała nr VIII/68/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice” - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 281, poz. 2880;


15. Uchwała nr VIII/69/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określania wymagań jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezopadowych i transportu nieczystości ciekłych         - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 281, poz. 2881;

16. Uchwała nr IX/77/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Sędziejowice - Kolonia – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 345, poz. 3458;

17. Uchwała nr IX/78/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Wola Wężykowa - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 397, poz. 4519;

18. Uchwała nr IX/79/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 21 października 2011r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Żagliny - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 345, poz. 3459;

19.Uchwała nr IX/80/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 21 października 2011r.  w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzoru wartości nieruchomości w skutek podziału na terenie Gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 114 ;

20. Uchwała nr X/86/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Sędziejowice na rok 2012 – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 368, poz. 3906;

21. Uchwała nr X/87/11 Rady Gminy Sędziejowice z  dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 368, poz. 3907;

22. Uchwała nr X/88/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 368, poz. 3908;

23. Uchwała nr X/89/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 368, poz. 3909;

24. Uchwała nr X/94/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 listopada 2011r.  w sprawie zmiany uchwały nr II/18/2002 Rady Gminy Sędziejowice w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r.  Nr 368, poz. 3910;

25. Uchwała nr XI/95/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 395, poz. 4470;

26. Uchwała nr XI/96/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 395, poz. 4471;

27. Uchwała nr XI/97/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 395, poz. 4472;

28. Uchwała nr XI/98/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/18/2002 Rady Gminy w Sędziejowicach z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 395, poz. 4473;    

29. Uchwała nr XIII/106/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2012 - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 1027;

30. Uchwała nr XIV/110/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XIII/106/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2012 - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r.     poz. 1644;

31. Uchwała nr XVI/135/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę nr VII/55/11 Rady Gminy Sędziejowice  z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2538;

32. Uchwała nr XVI/136/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Sędziejowicach - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2552;

33. Uchwała nr XVI/138/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Sędziejowice – uchwała nieważna  - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego PNK-I.4131.793.2011 z 2 sierpnia 2012 r. 

34. Uchwała nr XVI/139/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy Sędziejowice na stałe okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz liczby rodnych wybieranych w każdym okręgu - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2357;

35. Uchwała nr XVI/140/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy Sędziejowice na stałe obwody głosowania - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2358;

36. Uchwała nr XVI/141/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2276;

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 31.08.2012 09:30
Data ostatniej modyfikacji: 31.08.2012 09:32
Liczba wyświetleń: 3824

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2010 -2014 31.08.2012 09:30 Michał Ułański
bip_menu_bottom