bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2009-11-05 11:01:24

Zakres kompetencji


Do zadań i kompetencji referatu Finansowo - Budżetowego należy:
1) opracowywanie projektu budżetu oraz czuwanie nad realizacją budżetu Gminy,

2) obsługa budżetu Gminy,

3) opracowywanie sprawozdań i informacji z wykonania budżetu Gminy,

4) wymiar i pobór podatków oraz opłat należnych Gminie w oparciu o przepisy prawa,

5) kontrola gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych i administracyjnych oraz sołectw,

6) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o stanie realizacji obowiazku podatkowego,

7) wydawanie zaświadczeń uprawniających do nabycia bonów paliwowych,

8) prowadzenie gospodarki funduszem płac Urzędu,

9) współdziałanie z urzędami skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie realizowania obowiązków ustawowych,

10) egzekwowanie należności finansowych Gminy,

11) obsługa finansowa zadań zleconych Gminie do realizacji oraz wynikających z zawartych umów i porozumień,

12) obsługa finansowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

13) współpraca z ubezpieczycielami w zakresie ubezpieczeń osobowych pracowników, mienia komunalnego oraz innych rodzajów ubezpieczeń,

14) prowadzenie ksiąg inwentarzonych majątku Urzędu,

15) obsługa kasowa,

16) egzekucja należności z tytułu zaległych podatków i opłat.

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 05.11.2009 10:01
Data ostatniej modyfikacji: 05.11.2009 10:18
Liczba wyświetleń: 2670

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zakres kompetencji 05.11.2009 10:01 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom