bip_menu_top
print

2011-09-02 14:35:02

Obwieszczenie


Wójt Gminy Sędziejowice, działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że

zebrał wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z jednej turbiny  o maksymalnej mocy 225 kW" na działce nr 449/3 w obrębie Bilew gm. Sędziejowice.     
           
Z materiałami sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy w Sędziejowicach ul. Wieluńska 6, pokój nr 9, 10, z możliwością wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Data wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w miejscu realizacji inwestycji - 01.09.2011 r.

Informacje o artykule

Autor: Renata Ceglarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 02.09.2011 13:35
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3050

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom