bip_menu_top
print

2010-12-10 11:25:05

Ogłoszenie


Wójta Gminy Sędziejowice – Gminnego Komisarza Spisowego - o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na terenie gminy Sędziejowice,który odbędzie się w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. według stanu na dzień 31 marca 2011 roku

Zgodnie z art. 18 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 277), ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Sędziejowice

I.WYMAGANIA:
1. Osoba pełnoletnia, w pełni sprawna fizycznie, korzystająca z pełni praw publicznych i niekarana za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe).

2. Co najmniej średnie wykształcenie (wskazane jest aby rachmistrzami byli studenci lub osoby z wyższym wykształceniem).

3. Znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS.

4. Praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych.

5. Komunikatywność i umiejętności interpersonalne takie jak: asertywność, łatwe nawiązywanie kontaktów, sprawne i skuteczne komunikowanie się, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, uprzejmość.

6. Dyspozycyjność-(nie jest zalecane aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat).

7. Obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji pracy własnej.

8. Osoba zamieszkała lub pracująca na terenie Gminy Sędziejowice.

9. Rachmistrzem może zostać osoba  (z UE) nie będąca obywatelem Polski- musi wykazać się doskonałą znajomością języka polskiego.


II. HARMONOGRAM ZADAŃ- DYSPOZYCYJNOŚĆ RACHMISTRZOW:
1) w dniach od 6 do 20 grudnia - złożenie dokumentów jako kandydata na rachmistrza spisowego,

2) w dniach od 5 stycznia do 25 lutego - odbycie szkolenia;

3) w dniach od 1 do 17 marca -obchód przedspisowy;

4) w dniach od 6 do 7 kwietnia - szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa;

5) w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca - dokonanie spisu;

6) w dniach od 15 do 16 kwietnia- spis osób bezdomnych.

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem elektronicznym typu hand-held wraz z zainstalowanymi na nich aplikacjami.

Celem spisu jest dostarczenie najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

Uwaga !
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Gminnego Komisarza Spisowego jest pierwszym etapem naboru.
W przypadku dużej ilości chętnych spełniających wymagania zostanie przeprowadzone losowanie. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniach z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w ćwiczeniach posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

Liczba rachmistrzów przewidzianych do przeprowadzenia narodowego spisu ludności na terenie Gminy Sędziejowice wynosi 3 osoby.

 

III. TERMIN SKLADANIA OFERT:
od 6 do 20 grudnia 2010 r.


IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
- imienia i nazwiska,
- adresu zamieszkania,
- telefon, adres e-mail,
- data urodzenia,
- miejsce zatrudnienia - nazwa i adres zakładu pracy,
- w przypadku pobierania renty lub emerytury - numer emerytury lub renty,
- w przypadku braku pracy - określenie bezrobotny,
- obywatelstwo.

2. Dokument potwierdzający wykształcenie - kserokopia.

3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe).

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Rachmistrzowi spisowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Rachmistrz wykonujący prace spisowe otrzymuje wynagrodzenie w ramach zawieranych na wykonanie określonych czynności umów zlecenia. Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Narodowym Spisie Powszechnym 2011 r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

V. MIEJSCE SKLADANIA OFERT:
Urząd Gminy
ul. Wieluńska 6
98-160 Sędziejowice
Sekretariat- pokój nr 19

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011".

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wójt Gminy Sędziejowice
Gminny Komisarz Spisowy
/-/ Jerzy Kotarski

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ankieta.doc ANKIETA ZGŁOSZENIOWA KANDYDATA NA RACHMISTRZA SPISOWEGO 2010-12-13 14:35:46 Matuszkiewicz Dariusz
załącznik Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf 2010-12-10 14:39:28 Matuszkiewicz Dariusz
załącznik Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.pdf 2010-12-10 14:39:19 Matuszkiewicz Dariusz
załącznik Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.pdf 2010-12-10 14:39:14 Matuszkiewicz Dariusz
załącznik Zarządzenie nr 2_10 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.jpg 2010-12-10 11:28:09 Matuszkiewicz Dariusz

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 10.12.2010 10:25
Data ostatniej modyfikacji: 13.12.2010 13:35
Liczba wyświetleń: 3513

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom