bip_menu_top
print

2010-12-10 08:35:19

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Sędziejowice


Zgodnie z art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Sędziejowice zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność na terenie gminy Sędziejowice, do konsultacji projektów uchwał:

1) w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności

pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych

organizacji;

2) w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r.;

3) w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

oraz przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok;

4) w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz

ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010 - 2015.

Termin konsultacji: od 10 do 17 grudnia 2010 r.

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 17 grudnia 2010 r. na formularzu opinii dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej  - www.bip.gminasedziejowice.pl , na stronie internetowej gminy - www.gminasedziejowice.eu lub w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Sędziejowice.

Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w ogłoszeniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

 

Sędziejowice, 09.12.2010 r.

Wójt

/-/ Jerzy Kotarski

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Załącznik-konsultacje-zał.pdf Sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzin 2010-12-10 08:36:39 Kidawski Marek
załącznik program współpracy-2010 - zał.pdf Program współpracy gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r. 2010-12-10 08:36:24 Kidawski Marek
załącznik program - 2010-zał.pdf GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 ROK 2010-12-10 08:36:09 Kidawski Marek
załącznik Formularz zgłoszenia opinii.doc Formularz zgłoszenia opinii 2010-12-10 08:35:50 Kidawski Marek

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 10.12.2010 07:35
Data ostatniej modyfikacji: 10.12.2010 07:39
Liczba wyświetleń: 4417

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Sędziejowice 10.12.2010 07:38 Marek Kidawski
2 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Sędziejowice 10.12.2010 07:36 Michał Ułański
bip_menu_bottom