bip_menu_top
print

2010-08-09 12:44:02

Ogłoszenie


o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Sędziejowice-Kolonia, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Sędziejowice-Kolonia, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, na podstawie Uchwały Nr XXXIII/221/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Sędziejowice-Kolonia.

 
Projekt planu miejscowego obejmuje obszar położony w miejscowości Sędziejowice-Kolonia oznaczony nr działek 6, 7/4, 8/3, 10/2. Przedmiotem planu będzie określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego wyznaczonego terenu  miejscowości Sędziejowice-Kolonia.

Informuje się o możliwości zapoznania z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach. Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu planu miejscowego w terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia.

Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice,

2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6,

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres email: sedziejowice@zgwrp.org.pl

Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Sędziejowice..

 

Jerzy Kotarski
Wójt Gminy Sędziejowice

Informacje o artykule

Autor: Ryszard Tomczyk
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 09.08.2010 11:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4356

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom