bip_menu_top
print

2009-11-05 14:50:43

Bogdan Grącki


1. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Kryzysowych, Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego prowadzi sprawy w zakresie informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego, w tym ochrony przeciwpożarowej. 

2. W zakresie ochrony informacji niejawnych odpowiada za przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych, a ponadto do jego spraw należy: 

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej; 

2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne; 

3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w tym szacowanie ryzyka; 

3) prowadzenie postępowań sprawdzających oraz prowadzenie wykazu osób, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych; 

4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji; 

5) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych; 

6) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie i nadzorowanie jego realizacji; 

3. W zakresie zarządzania kryzysowego: 

1) reagowanie kryzysowe oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych; 

2) monitorowanie przy pomocy Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych na terenie gminy; 

3) opracowywanie regulaminu organizacyjnego Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego; 

4) obsługa administracyjno-biurowa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; 

5) opracowywanie wstępnych analiz zagrożeń nadzwyczajnych na terenie gminy; 

6) opracowywanie i realizacja Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego; 

7) współdziałanie z kierownikami właściwych służb, inspekcji i straży w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ochrony życia, zdrowia i środowiska naturalnego w sytuacjach kryzysowych; 

8) współdziałanie z Powiatowym Centrum Reagowania Kryzysowego, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz gminnymi centrami zarządzania kryzysowego gmin ościennych; 

9) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego; 

10) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym i współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tym zakresie. 

4. W zakresie obrony cywilnej: 

1) realizowanie polityki gminy w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności; 

2) opracowywanie gminnego planu obrony cywilnej; 

3) planowanie i organizowanie gminnego systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach oraz wykrywania i alarmowania; 

4) współpraca z organizacjami i instytucjami w dziedzinie obrony cywilnej; 

5) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu obrony cywilnej. 

5. W zakresie spraw obronnych i wojskowych: 

1) organizowanie akcji kurierskiej; 

2) realizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny; 

3) aktualizacja i opracowywanie Kart Realizacji Zadań Operacyjnych Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy. 

6. W zakresie bezpieczeństwa publicznego: 

1) koordynacja i realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową, krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym i ochotniczymi strażami pożarnymi w zakresie przewidzianym w ustawie o ochronie przeciwpożarowej; 

2) prowadzenie spraw obsługi administracyjno-finansowej ochotniczych straży pożarnych; 

3) realizacja pozostałych zadań z zakresu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli określonych przepisami szczególnymi. 

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 05.11.2009 13:50
Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2012 09:53
Liczba wyświetleń: 4483

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Bogdan Grącki 27.09.2012 08:53 Wiktor Komorowski
2 Stanisław Witkowski 06.10.2011 09:41 Marek Kidawski
3 Zenon Bulzacki 05.11.2009 14:11 Dariusz Matuszkiewicz
4 Zenon Bulzacki 05.11.2009 13:50 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom