bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2009-11-05 11:01:24

Zakres kompetencji


Do zadań i kompetencji referatu Finansowo - Budżetowego należy:
1) opracowywanie projektu budżetu oraz czuwanie nad realizacją budżetu Gminy,
2) obsługa budżetu Gminy,
3) opracowywanie sprawozdań i informacji z wykonania budżetu Gminy,
4) wymiar i pobór podatków oraz opłat należnych Gminie w oparciu o przepisy prawa,
5) kontrola gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych i administracyjnych oraz sołectw,
6) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o stanie realizacji obowiazku podatkowego,
7) wydawanie zaświadczeń uprawniających do nabycia bonów paliwowych,
8) prowadzenie gospodarki funduszem płac Urzędu,
9) współdziałanie z urzędami skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie realizowania obowiązków ustawowych,
10) egzekwowanie należności finansowych Gminy,
11) obsługa finansowa zadań zleconych Gminie do realizacji oraz wynikających z zawartych umów i porozumień,
12) obsługa finansowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
13) współpraca z ubezpieczycielami w zakresie ubezpieczeń osobowych pracowników, mienia komunalnego oraz innych rodzajów ubezpieczeń,
14) prowadzenie ksiąg inwentarzonych majątku Urzędu,
15) obsługa kasowa,
16) egzekucja należności z tytułu zaległych podatków i opłat.

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 05.11.2009 10:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2755

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom