bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2009-10-26 13:52:46

Sekretarz Gminy Sędziejowice


Zadania i kompetencje Sekretarza:

1) wykonuje w imieniu Wójta funkcję kierownika administracyjnego Urzędu:
a) opracowuje projekty: regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy Urzędu oraz przedstawia propozycje ich uaktualnień i zmian,
b) dokonuje podziału zadań i kompetencji między kierowników poszczególnych referatów i samodzielne stanowiska pracy,
c) sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
d) nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych,
e) informuje Wójta o konieczności dokonania zmian personalnych,
f) rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami, referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy,
g) prowadzi gospodarkę etatami w Urzędzie,
h) nadzoruje prawidłowość prowadzenia spraw osobowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu,
i) planuje koszty utrzymania Urzędu i rozlicza się z wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy (dysponuje środkami na ten cel),
j) odpowiada za właściwe wydawanie pieniędzy na materiały biurowe i wyposażenia Urzędu w sprzęt i urządzenia techniki biurowej,
k) dba o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia,
l) dokonuje rozdziału korepondencji wpływającej do Urzędu,
ł) wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez Wójta,

2) pełni stały nadzór nad funkcjonowaniem Urzędu,

3) współpracuje z Radą i jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady Rady i jej komisji,

4) współpracuje z sołectwami i zapewnia udział przedstawiciela Wójta na zebraniu wiejskim,

5) nadzoruje kompletowanie dokumentacji z prac Rady i Wójta,

6) organizuje bibliotekę Urzędu i dba o stałe uzupełnianie jej zbiorów, w tym zbiorów dzienników urzędowych,

7) koordynuje działania promujące Gminę oraz wspierające i upowszechniające ideę samorządową,

8) przedstawia Wójtowi propozycje powierzenia określonych czynności pracownikom, a w szczególności tych, których konieczność wykonania nastąpi w czasie przyszłym,

9) przyjmuje ustne oświadczenie woli spadkobierców,

10) poświadcza własnoręczność podpisu na pismach i oświadczeniach obywateli,

11) potwierdza zgodność pism, dokumentów, opracowań z oryginałem,

12) prowadzi sprawy Gminy powierzone przez Wójta,

13) kieruje referatem Organizacyjnym i Spraw Społecznych,

14) sprawuje nadzór nad działalnością referatu Spraw Obywatelskich.


Telefon: (43) 677 - 11 - 57
Fax: (43) 677 - 10 - 06
Numer pokoju: 24

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 26.10.2009 12:52
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3904

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom