Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2009-01-09

Data ogłoszenia: 2009-01-09

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98-160 Sędziejowice
woj. łódzkie
tel. 043 6771002
faks 043 6771006.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sedziejowice.bipjst.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa klińca kamiennego dla Gminy Sędziejowice w ilości 2000 ton.

2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa klińca kamiennego ze skał kwarcytowych, dolomitowych, gabro lub melafirowych frakcji:
1. 8 - 31,5 mm - 500 ton
2. 31,5 - 62 mm - 1500 ton
o ścieralności całkowitej w bębnie Los Angeles do 30% dla Gminy Sędziejowice wraz z załadunkiem i dostawą na plac w miejscowości Sędziejowice.

Kruszywo to będzie wykorzystywane na remonty istniejących nawierzchni tłuczniowych oraz na wykonywanie podbudowy dróg gminnych, które w początkowym okresie będą spełniały rolę nawierzchni.

4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
14.21.22.00-2
60.10.00.00-9.

5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

TERMIN WYKONANIA:
do dnia: 28.02.2009.

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 171, poz. 1058)
2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, tzn.:
- posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawca ubiegający się o zamówienie winni złożyć w formie określonej w SIWZ następujące dokumenty:
1. Formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ

Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymagań dotyczących oferentów:
A. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ.

B. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

C. świadectwo jakości kruszywa dla frakcji zgodne z wymaganiami Polskich Norm w zakresie drogownictwa.

D. wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia jakim dysponuje Wykonawca - załącznik nr 3 do SIWZ.

E. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

F. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS, potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

Wyżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo poświadczonej kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzura ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i podpisane (wraz z pieczęciami imiennymi oraz pieczęcią firmową) przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
- przetarg nieograniczony.

KRYTERIA OCENY OFERT
- najniższa cena.

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sedziejowice.bipjst.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 - 160 Sędziejowice
- pokój nr 9-10

Termin składania ofert:
do dnia: 20.01.2009 r.
godzina 10:00
pokój nr 19 - sekretariat Urzędu Gminy Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 - 160 Sędziejowice.

Termin związania ofertą:
- okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie UZP w dniu 09.01.2009 r. pod numerem 9851-2009

Wójt
Jerzy Kotarski


RW. 341 / 1 / 09 Data: 13.01.2009 r.

W odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Dostawa klińca kamiennego dla Gminy Sędziejowice w ilości 2000 ton" udzielam odpowiedzi:

Pytanie Nr 1
Czy jako skała, może być dopuszczony granit?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza stosowania w postępowaniu klińca ze skał granitowych.

Pytanie Nr 2
Czy może być dopuszczona frakcja: 5/31,5 mm (zamiast 8/31,5 mm)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza stosowanie skał frakcji 5-31,5 mm zamiast 8-31,5 mm.

Pytanie nr 3
Czy może być dopuszczona frakcja: 31,5/63 mm (zamiast 31,5/62 mm)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza stosowanie skał frakcji 31,5-63 mm zamiast 31,5-63 mm.


z up. Wójta
mgr inż. Jan Grecki
Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi


RW. 341 / 1 / 09 Data: 13.01.2009 r.

W odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Dostawa klińca kamiennego dla Gminy Sędziejowice w ilości 2000 ton" udzielam odpowiedzi:

Pytanie Nr 1
Czy Zamawiający dopuszcza dostawę kruszywa 4-31,5 mm zamiast 8-31,5 mm i 31,5-63 mm zamiast 31,5-62 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dostawę kruszywa frakcji 4-31,5 mm zamiast 8-31,5 mm oraz
31,5-63 mm zamiast 31,5-62 mm.


z up. Wójta
mgr inż. Jan Grecki
Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

RW. 341 / 1 / 09 Data: 14.01.2009 r.

W odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Dostawa klińca kamiennego dla Gminy Sędziejowice w ilości 2000 ton" udzielam odpowiedzi:

Pytanie Nr 1
Czy Zamawiający dopuszcza dostawę kruszywa wapiennego posiadającego wszystkie niezbędne atesty i wyniki badań?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza dostawy kruszywa wapiennego.


Pytanie Nr 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kruszywa granitowego lub dolomitowego o frakcji 31,5-63 mm?. Informuję, że na polskim rynku są dostępne takie kruszywa granitowe czy dolomitowe ale o uziarnieniu od 31,5-63 mm a nie 31,5-62 mm. Jeśli nie jest to pomyłką pisarską to czy zaoferowanie kruszywa i dostarczenie wyników badań dla kruszywa 31,5-63 mm będzie dopuszczalne? Moim zdaniem dopuszczenie zaoferowania np. kruszywa granitowego o górnej frakcji zwiększonej o 1 mm nie spowoduje zmiany przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i dostarczenie wyników badań dla kruszywa frakcji 31,5-63 mm z zastrzeżeniem kruszywa granitowego, którego Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w postępowaniu przetargowym.


Pytanie Nr 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kruszywa w ilości 500 ton o frakcji 4-31,5 mm?

Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kruszywa w ilości 500 ton o frakcji 4-31,5 mm.


z up. Wójta
mgr inż. Jan Grecki
Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju WsiSIWZ - Dostawa klińca kamiennego dla Gminy Sędziejowice w ilości 2000 ton

Data rozstrzygnięcia: 2009-02-04

RW. 341 / 1 / 09

Data: 04.02.2009 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW. 341 / 1 / 09 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa klińca kamiennego dla Gminy Sędziejowice w ilości 2000 ton".

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Wykonawcę:

„KAMIENIE" Sp. z o. o.
ul. Rostafińskich 4
02 - 593 Warszawa

która zaoferowała cenę: 128.734,40 zł. (brutto), słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery i 40/100 złotego.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 20.01.2009 r., złożono 17 ofert:

Oferta nr 1:
„KRUSZYWOSORT" P.P.H.U.
Wiktor Siadaczka
ul. Marglowa 83
26 - 600 Radom

Oferta nr 2:
P.H.U. „DAW - TRANS"
Sławomir Podstawka
Kostomłoty I 270
26 - 085 Miedziana Góra

Oferta nr 3:
„DAMO" Sp. z o.o.
ul. Małszyce 2d/2e
99 - 400 Łowicz

Oferta nr 4:
OMEGA s. c.
ul. Gen. Józefa Hallera 2
41 - 943 Piekary Śląskie

Oferta nr 5:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EMAR" Zakład Pracy Chronionej
ul. Idalińska 53
26 - 600 Radom

Oferta nr 6:
P.W.„PROMAG" Sp. z o. o.
ul. Podleśna
42 - 470 Siewierz

Oferta nr 7:
„KAMIENIE" Sp. z o. o.
ul. Rostafińskich 4
02 - 593 Warszawa

Oferta nr 8:
Firma „GLOBAL" Stachura Ryszard
Ciosowa, ul. Ciosowa 15
26 - 085 Miedziana Góra

Oferta nr 9:
P.P.H.„ALFA - NORMA" Sp. z o. o.
ul. Nowy Służewiec 16
02 - 699 Warszawa

Oferta nr 10:
„ADAMS - TRANS"
Przemysław Adamczyk
Maków, ul. Sporna 8
26 - 640 Skaryszew

Oferta nr 11:
F.H.„Lider" Ryszarda Wójcik
Grabki Duże 78
28 - 225 Szydłów

Oferta nr 12:
Usługi Transportowe „WIMAR"
Witold Dziewięcki
Brzeziny, ul. Wrzosowa 16
26 - 026 Morawica

Oferta nr 13:
F.U.P.H. „WILPEX" Wiesław Wilk
ul. Legnicka 81
42 - 200 Częstochowa

Oferta nr 14:
„TANKPOL" R. Mosio i wspólnicy Sp. j.
ul. Piłsudskiego 54
33 - 230 Szczucin

Oferta nr 15:
P.H.U. Usługi Sprzętowo - Transportowe Dorota Krzak
Huta 49
98 - 360 Lututów

Oferta nr 16:
P.H.U. „PRZEMTRANS"
Przemysław Wcisły
ul. Warszawska 155
98 - 100 Łask

Oferta nr 17:
Usługi Transportowe, Sprzedaż Materiałów Budowlanych - Jacek Gajda
ul. Palmowa 1
97 - 300 Piotrków Trybunalski


Wójt
Jerzy Kotarski

W załączeniu:
1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Data zakończenia: 2009-02-04

RW. 341 / 1 / 09

Data: 04.02.2009 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW. 341 / 1 / 09 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa klińca kamiennego dla Gminy Sędziejowice w ilości 2000 ton".

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Wykonawcę:

„KAMIENIE" Sp. z o. o.
ul. Rostafińskich 4
02 - 593 Warszawa

która zaoferowała cenę: 128.734,40 zł. (brutto), słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery i 40/100 złotego.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 20.01.2009 r., złożono 17 ofert:

Oferta nr 1:
„KRUSZYWOSORT" P.P.H.U.
Wiktor Siadaczka
ul. Marglowa 83
26 - 600 Radom

Oferta nr 2:
P.H.U. „DAW - TRANS"
Sławomir Podstawka
Kostomłoty I 270
26 - 085 Miedziana Góra

Oferta nr 3:
„DAMO" Sp. z o.o.
ul. Małszyce 2d/2e
99 - 400 Łowicz

Oferta nr 4:
OMEGA s. c.
ul. Gen. Józefa Hallera 2
41 - 943 Piekary Śląskie

Oferta nr 5:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EMAR" Zakład Pracy Chronionej
ul. Idalińska 53
26 - 600 Radom

Oferta nr 6:
P.W.„PROMAG" Sp. z o. o.
ul. Podleśna
42 - 470 Siewierz

Oferta nr 7:
„KAMIENIE" Sp. z o. o.
ul. Rostafińskich 4
02 - 593 Warszawa

Oferta nr 8:
Firma „GLOBAL" Stachura Ryszard
Ciosowa, ul. Ciosowa 15
26 - 085 Miedziana Góra

Oferta nr 9:
P.P.H.„ALFA - NORMA" Sp. z o. o.
ul. Nowy Służewiec 16
02 - 699 Warszawa

Oferta nr 10:
„ADAMS - TRANS"
Przemysław Adamczyk
Maków, ul. Sporna 8
26 - 640 Skaryszew

Oferta nr 11:
F.H.„Lider" Ryszarda Wójcik
Grabki Duże 78
28 - 225 Szydłów

Oferta nr 12:
Usługi Transportowe „WIMAR"
Witold Dziewięcki
Brzeziny, ul. Wrzosowa 16
26 - 026 Morawica

Oferta nr 13:
F.U.P.H. „WILPEX" Wiesław Wilk
ul. Legnicka 81
42 - 200 Częstochowa

Oferta nr 14:
„TANKPOL" R. Mosio i wspólnicy Sp. j.
ul. Piłsudskiego 54
33 - 230 Szczucin

Oferta nr 15:
P.H.U. Usługi Sprzętowo - Transportowe Dorota Krzak
Huta 49
98 - 360 Lututów

Oferta nr 16:
P.H.U. „PRZEMTRANS"
Przemysław Wcisły
ul. Warszawska 155
98 - 100 Łask

Oferta nr 17:
Usługi Transportowe, Sprzedaż Materiałów Budowlanych - Jacek Gajda
ul. Palmowa 1
97 - 300 Piotrków Trybunalski


Wójt
Jerzy Kotarski

W załączeniu:
1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.


Osoba do kontaktu: Jerzy Kotarski - Wójt Gminy Sędziejowice - tel. 043 67-711-57

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313206 od 2007-05-10