Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2006-02-06

Data ogłoszenia: 2006-02-06

RW.I.7020 / 2 / 06

Sędziejowice, 06.02.2006 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia: „Modernizacja kotłowni i częściowa termorenowacja budynku Centrum Kultury w Sędziejowicach."

Przedmiot zamówienia jest częścią zadania pn. „Modernizacja kotłowni i częściowa termorenowacja budynku Centrum Kultury w Sędziejowicach oraz remont chodnika, parkingu i placu postojowego w centrum wsi Sędziejowice", współfinansowanego ze środków SPO - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006; Priorytet 2 - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich; Działanie 2.3 - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 -160 Sędziejowice
URL: www.sedziejowice.bipjst.pl
e-mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
telefon: (043) 677 10 02
fax.: (043) 677 10 06

2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- w Urzędzie Gminy Sędziejowice pok. 9-10 w godzinach 7:30 - 15:30 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena specyfikacji: 20 PLN

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Opis przedmiotu:
Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja kotłowni i częściowa termorenowacja budynku Centrum Kultury w Sędziejowicach."

Etap I:
1. Modernizacja kotłowni w Centrum Kultury - Sędziejowice.
- wymiana kotła na ekologiczny o mocy 150 kW z mechanicznym zasypem i automatyką, opalany węglem - groszkiem o granulacji 5 - 25mm,
- wymiana rozdzielaczy i pomp,
- wydzielenie części mieszkalnej w osobny obieg,
- regulacja czasowa obiegu rozgałęzień,
- regulacja temperatury zewnętrznej,
- właściwa izolacja instalacji w podpiwniczeniu.

Etap II:
1. Termorenowacja dachu w Centrum Kultury - Sędziejowice.
- wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z płyt styropianowych grubości 4cm na powierzchni 621 m2,
- pokrycie dachów papą termozgrzewalną z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożenie na sucho papy perforowanej na powierzchni 621m2.
2. Renowacja podłóg w Centrum Kultury - Sędziejowice.
- mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczółek na powierzchni 242m2,
- lakierowanie parkietów na powierzchni 242m2,
- rozebranie posadzek z płytek na powierzchni 6,2 m2,
- uzupełnienie posadzek z płytek terakotowych na powierzchni 6,2 m2.
3. Wymiana stolarki okiennej i drzwi w Centrum Kultury - Sędziejowice.
-wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno - rozwierane jednodzielone z PCV na łącznej powierzchni 66,34 m2,
- montaż ościeżnic drzwiowych stalowych, szt. 1,
- montaż skrzydeł drzwiowych płytowych, wejściowych pełnych jednodzielonych o powierzchni 1,8 m2.
4. Termorenowacja ścian budynku w Centrum Kultury - Sędziejowice.
- ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi o grubości 10cm metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki na powierzchni 763,33 m2.

Kod CPV:
50 91 35 00 - 3 Instalacja pieców.
45 33 11 00 - 7 Prace dotyczące wykonywania instalacji kotłów grzewczych.
45 21 50 00 - 0 Prace budowlane dotyczące budowy ośrodków opieki zdrowotnej, krematorium oraz użyteczności publicznej.
45 32 00 00 - 6 Roboty izolacyjne.
45 32 10 00 - 3 Izolacja cieplna.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
Etap I - do 30.06.2006 r.
Etap II - do 30.09.2006 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, z póź. zm.) oraz spełniają wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi poprzez analizę dostarczonych dokumentów.

8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2.500 PLN, słownie: dwa tysiące pięćset złotych.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
--------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium | |Waga |
---------------------------------------------------------------------------
|Cena| |100 |
---------------------------------------------------------------------------

10. Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 - 160 Sędziejowice
- sekretariat (pokój nr 19)
do dnia 01.03.2006 r.
do godz. 10:00

11. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia: 31.03.2006 r.

12. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia: 06.02.2006 r.

Data: 21.02.2006 r.


W związku z pobraniem dokumentacji przetargowej dotyczącej „Modernizacji kotłowni i częściowej termorenowacji budynku Centrum Kultury w Sędziejowicach", uprzejmie informuję, że do siedziby Zamawiającego w dniu 21.02.2006 r. wpłynęło pismo od jednego z potencjalnych wykonawców zawierające szereg pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Z uwagi na rodzaj i zakres pytań, dla udzielenia na nie odpowiedzi koniecznym jest zajęcie stanowiska przez projektanta.
Celem zapewnienia właściwego przygotowania oferty przesuwa się termin do jej złożenia do dnia 14.03.2006 r., godz. 10:00.
W związku z powyższym ulegną również zmianie:
- termin otwarcia ofert: do dnia 14.03.2006 r. godz. 10:30,
- termin związania z ofertą: do dnia 13.04.2006 r.

Data rozstrzygnięcia: 2006-03-17Data zakończenia: 2006-03-17

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z dnia 9 lutego 2004 r., poz. 177 ze zm.), Wójt Gminy Sędziejowice zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Modernizacja kotłowni i częściowa termorenowacja budynku Centrum Kultury w Sędziejowicach".

Uzasadnienie

W dniu 06.02.2006 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni i częściowa termorenowacja budynku Centrum Kultury w Sędziejowicach".
Do dnia 14.03.2006 r. godz. 1000 wpłynęła 1 oferta. Na sesji otwarcia ofert w dniu 14.03.2006 r. godz. 1030 Zamawiający podał kwotę, którą może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi: 192.385,58 zł. netto.
Cena złożonej oferty wynosiła: 225.304,51 zł. netto i była wyższa o 17% od kwoty przeznaczonej na to zadanie przez Zamawiającego.
W związku z powyższym, wobec zaistnienia przesłanki określonej w art. 93 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z dnia 9 lutego 2004 r., poz. 177 ze zm.) uzasadnionym jest unieważnienie postępowania.


Osoba do kontaktu: Jan Grecki - Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi - tel. (0-43) 677-16-93, 677-11-57

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313316 od 2007-05-10