Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2007-11-12

Data ogłoszenia: 2007-11-12

I. Zamawiający:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98-160 Sędziejowice
Tel. (0-43) 677 10 02, faks: (0-43) 677 10 06
e-mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl
www.sedziejowice.bipjst.pl

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

1. Przedmiot zamówienia:
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Marzeninie, gm. Sędziejowice

Kod CPV:
45.23.32.20 - 7

2. Wartość zamówienia:
poniżej progów unijnych

2. Miejsce realizacji zamówienia:
Marzenin, gm. Sędziejowice.

3. Wymagany termin realizacji:
- do dnia 30.05.2008 r.

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ).

7. Uzyskanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- na stronie internetowej Gminy Sędziejowice: www.sedziejowice.bipjst.pl
- osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98-160 Sędziejowice

- pocztą - po wcześniejszym zamówieniu pod numerem telefonu:
(0 43) 677 10 02

Cena specyfikacji wynosi 30 zł.

8. Miejsce i termin składania ofert:
- ofertę można złożyć osobiście (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30) w siedzibie Zamawiającego do dnia 03.12. 2007 r. godz. 10:00.

9. Termin i miejsce otwarcia ofert:
dnia 03.12.2007 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.

10. Kwota wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł.

11. Okres związania ofertą wynosi:
30 dni od terminu składania ofert.

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- nazwa kryterium: Cena
- waga:100%

13. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest:
Sławomir Tralewski - Sekretarz Gminy Sędziejwice
tel.: 043 / 677 10 02

14. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

15. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

16. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 12.11.2007 r. pod nr 219317-2007


RW. 341/2/07 Data: 28.11.2007 r.

W odpowiedzi na skierowane do Gminy Sędziejowice zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów unijnych, przedmiot zamówienia: "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Marzeninie, gm. Sędziejowice", informuję:


Pytanie nr 1
W przedmiarze dotyczącym termorenowacji budynku brakuje pozycji dotyczących:
1. Odbicia starych tynków zewnętrznych obejmujących 20% powierzchni (np. KNNR 3 0601-01).
2. Uzupełnienia ww. tynków (np. KNNR 3 0604-01).
3. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą" poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie (KNR 0-23 2611-01).
4. jw. poprzez sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej na podłoża (np. KNR 0-23 2611-04).
5. jw. poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą (np. KNR 0-23 2611-03).
6. Przyklejenia płyt styropianowych do ościeży (np. KNR 0-23 2612-02).
7. Przymocowania płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian (np. KNR 0-23 2612-03).
8. Przyklejenia warstwy siatki na ścianach (np. KNR 0-23 2612-06).
9. Przyklejenia warstwy siatki na ościeżach (np. KNR 0-23 2612-07).
10. Nałożenia podkładowej masy tynkarskiej (np. KNR 0-23 0931-01).
11. Nałożenia wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego (np. KNR 0-23 0931-02).
12. W przypadku gdy tynk mineralny nie jest barwiony w masie - malowanie tynków zewnętrznych farbami silikonowymi (np. KNNR 2 1405-02).
13. Osłony okien folią polietylenową (np. KNR-W 2-02 0923-01).
14. Instalacji odgromowej na rusztowaniu zewnętrznym
(np. KNR 2-02 1613-05).
15. Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (np. KNNR 2 1505-01).
16. Daszków ochronnych nad wejściami (np. KNR 2-02 1614-04).

Proszę o podanie obmiarów i podstaw wyceny brakujących pozycji.


Odpowiedź:

Ofertę należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ oraz zakresem podanym w pozycjach przedmiarowych.

Pytanie nr 2

Proszę o wskazanie dla których pozycji w kosztorysie ma być policzony czas pracy rusztowań oraz proszę o określenie liczby zespołu roboczego oraz współczynnika wykorzystania rusztowania?

Odpowiedź:

Czas pracy rusztowań ma być policzony tylko dla pozycji dotyczących docieplenia. Określenie liczby zespołu roboczego oraz współczynnika wykorzystania rusztowania leży
w gestii Wykonawcy.


Pytanie nr 3

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź:

Dokumentacja techniczna w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej jest pełna. Jej wyceny należy dokonać zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ.


Pytanie nr 4

W książce przedmiarów działki VI. „Termorenowacja budynku" poz. 12 - prosimy
o podanie rodzaju tynku szlachetnego na cokole?

Odpowiedź

Jest to tynk szlachetny mozaikowy.


Pytanie nr 5

W książce przedmiarów dział IV, V - brak około 6m3 wywozu gruzu.

Odpowiedź:

Pozycje przedmiarowe dotyczące wywozu gruzu należy wycenić zgodnie z przedmiarem robot stanowiącym załącznik do SIWZ.


Pytanie nr 6

Prosimy o podanie w jakiej odległości od budowy znajduje się najbliższe wysypisko śmieci - w książce obmiarów przyjęto 1 km.

Odpowiedź:

Najbliższe komunalne wysypisko śmieci od miejsca robót budowlanych, znajduje się w odległości 15km. Inne w odległości 34km.


Pytanie nr 7

Brak w przedmiarach pozycji „utylizacja gruzu".

Odpowiedź:

Utylizacją gruzu, nie ujętą w przedmiarach robót, zajmie się jednostka organizacyjna Zamawiającego - Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach po dostarczeniu na miejsce składowania, znajdujące się w odległości 500m od miejsca robót budowlanych.

Pytanie nr 8

Prosimy o określenie rodzaju paneli podłogowych, koloru wymalowań wewnętrznych oraz płytek na podejście dla osób niepełnosprawnych (współczynnik antypoślizgowości).

Odpowiedź:
Należy przyjąć:
- panele podłogowe standardowe o klasie ścieralności AC3,
- kolor wymalowań wewnętrznych - biel,
- płytki na podejście dla osób niepełnosprawnych w kolorze czerwonym, mrozoodporne, antypoślizgowe.

Wójt Gminy Sędziejowice
Jerzy Kotarski
SIWZ - Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Marzeninie, gm. Sędziejowice

Data rozstrzygnięcia: 2007-12-10Streszczenie oceny i porównania ofert

Data zakończenia: 2007-12-11

RW. 341 / 2 / 07 Data: 11.12.2007 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW. 341/2/07 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Marzeninie, gm. Sędziejowice".

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Wykonawcę:

Zakład Budowlany
inż. Henryk Kaczmarski
ul. Dojazd 22
98 - 220 Zduńska Wola

która zaoferowała cenę: 271.704,96 - zł. (brutto), słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset cztery i 96/ 100 złotego.
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 03.12.2007 r., złożono 6 ofert:
Oferta nr 1:
Rol - Bud
Elżbieta Grabiszewska
ul. Praga 50
97 - 420 Szczerców

Oferta nr 2:
COPPER - POL
Jacek Owczarek
ul. Wschodnia 103
95 - 054 Ksawerów

Oferta nr 3:
Zakład Budowlany
inż. Henryk Kaczmarski
ul. Dojazd 22
98 - 220 Zduńska Wola

Oferta nr 4:
Przedsiębiorstwo Usługowe
„PARTNER - BUD"
ul. Jagiellońska 14/30
98 - 200 Sieradz

Oferta nr 5:
Jadwiga Gawryś, Jerzy Gawryś
s. c. „KLESZCZBUD-1"
ul. Przemysłowa 16
97 - 400 Bełchatów

Oferta nr 6:
P.P.H.U. „SOLID - BUD"
Maciej Kulhawy
97 - 415 Kluki 52/14


Ponadto Zamawiający zawiadamia, że zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:
I. „COPPER - POL" Jacek Owczarek, ul. Wschodnia 103, 95 - 054 Ksawerów

Ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - dalej SIWZ.

Uzasadnienie prawne:
Art. 89, ust. 1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

Uzasadnienie faktyczne:
Przedłożona przez ww. Wykonawcę oferta wbrew treści SIWZ a w szczególności jej pkt. XII, ppkt.4, tiret 7 nie zawiera harmonogramu robót.


II. Przedsiębiorstwo Usługowe „PARTNER - BUD", ul. Jagiellońska 14/30, 98 - 200 Sieradz

Ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - dalej SIWZ.

Uzasadnienie prawne:
Art. 89, ust. 1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

Uzasadnienie faktyczne:
Przedłożona przez ww. Wykonawcę oferta wbrew treści SIWZ - pkt. XII, ppkt.4, tiret 6 i 7 nie zawiera:
- pełnego kosztorysu ofertowego, a w szczególności, jego część zastąpiono kalkulacją cenową nie noszącą znamion kosztorysu,
- harmonogramu robót.


Wójt Gminy Sędziejowice
Jerzy Kotarski


W załączeniu:
1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Osoba do kontaktu: Jerzy Kotarski - Wójt Gminy Sędziejowice - tel. 043 67-711-57

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313239 od 2007-05-10