Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2008-07-03

Data ogłoszenia: 2008-07-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia:
Budowa sieciowej kontenerowej pompowni wody i sieci wodociągowej z przyłączami w Żaglinach gmina Sędziejowice

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 -160 Sędziejowice
URL: www.sedziejowice.bipjst.pl
e-mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
telefon: (043) 677 10 02
fax.: (043) 677 10 06

2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony poniżej 5 150 000 euro

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sedziejowice.bipjst.pl

- pok. 9-10 Urzędu Gminy w Sędziejowicach w godzinach 7:30 - 15:30 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena specyfikacji w wersji papierowej: 20 PLN

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieciowej kontenerowej pompowni wody i sieci wodociągowej z przyłączami w Żaglinach gmina Sędziejowice.

2. Zakres rzeczowy:
a) sieciowa kontenerowa pompownia wody
- kontener konstrukcji stalowej o wymiarach 2,44 m x 5,00 m x 2,85 m
- zestaw pompowy wraz z armaturą i sterowaniem

b) sieć wodociągowa z przyłączami
- sieć wodociągowa O 110 PCV o długości 495mb
- przyłącza wodociągowej w ilości 9 szt. z rur O 40 i O 32 PEHD o długości łącznej 133 mb
- studzienki wodomierzowe PE DN 1000 mm

3. Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z technologią przyjętą w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami BHP, m.in.:
- wykonawca zapewni właściwą organizację ruchu na czas budowy - zgodnie z projektem organizacji ruchu,
- wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy (wytyczenie i inwentaryzację powykonawczą),
- wykonawca uporządkuje teren placu budowy.

4. W przypadku zniszczenia podczas budowy elementów pasa drogowego (jezdnia) nie tylko przez wykonawcę, ale także przez innych użytkowników drogi na skutek utrudnień w ruchu wywołanych budową - wykonawca odtworzy do stanu pierwotnego zniszczone elementy pasa drogowego.

5. Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6. Włączenia wodociągu do istniejącej sieci dokonuje Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach w ramach kwoty ryczałtowej na zlecenie Wykonawcy.

7. Wykonawca dostarczy wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Zastosowane materiały muszą odpowiadać wymogom ustawy Prawo Budowlane w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

8. Wykonawca zapewni właściwą organizację ruchu na czas trwania robót.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
- dokumentacja techniczna - zał. nr 1 do SIWZ
- przedmiar robót - zał. nr 2 do SIWZ

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Kod CPV: 45.25.21.26-7, 45.23.13.00-8

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
- do 30.10.2008 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) oraz spełniają wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunki płatności:
- płatność za wykonanie zadania - w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury po odbiorze końcowym zadania,

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi poprzez analizę dostarczonych dokumentów.

8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2.000 PLN, słownie: dwa tysiące złotych.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
--------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium | |Waga |
---------------------------------------------------------------------------
|Cena| |100 |
---------------------------------------------------------------------------

10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 - 160 Sędziejowice - sekretariat (pokój nr 19)
do dnia 24.07.2008 r. do godz. 11:00

11. Termin związania ofertą:
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12. Umowa ramowa
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

13. Dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

14. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2008 r. pod numerem 148638-2008.

RW.341/ 5/08 Data: 18.07.2008 r.

Gmina Sędziejowice w odpowiedzi na zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa sieciowej kontenerowej pompowni wody i sieci wodociągowej z przyłączami w Żaglinach" informuje:

Pytanie nr 1
W Przedmiarach Zamawiający określił urządzenie podając typ, który jednocześnie wskazuje na ich producentów np.: zestaw PW-IC/MW5.10-3.3+OR+GSM. Takie postępowanie jest niezgodne z art. 29 ust. 2 i 3, chyba że celem Zamawiającego było poprzez podanie typu urządzenia wskazanie na jego wielkość i parametry jakim ma on odpowiadać.
Czy Zamawiający dopuszcza zatem zastosowanie analogicznych pod względem technicznym, spełniających wszystkie żądane parametry, urządzeń innych producentów anieżeli określonych przedmiarach?

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ - wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej (w tym proponowanie innych niż wymienione w dokumentacji technicznej pomp, armatury, itp.) muszą być poprzedzone obliczeniami wraz ze szczegółowymi rysunkami. Wymaga się aby dokumentacja zamienna uwzględniająca proponowane zmiany dołączona była do oferty. Udowodnienie równoważności propozycji zamiennych spoczywa na Oferencie. Powyższe wymogi umożliwią obiektywną ocenę równoważności rozwiązań zamiennych.


Z upoważnienia Wójta
Jan Grecki
Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

RW. 341/5/08 Data: 18.07.2008 r.

Gmina Sędziejowice w odpowiedzi na zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa sieciowej kontenerowej pompowni wody i sieci wodociągowej z przyłączami w Żaglinach" informuje:

Pytanie nr 1
Zamawiający pismem z dnia 18.07.2008 r. dopuścił zastosowanie urządzeń równoważnych ale jednocześnie zobowiązał oferentów do dołączenia do oferty obliczeń i szczegółowych rysunków technicznych. Równoważność urządzenia oznacza, że spałniają one wszystkie parametry techniczne i jakościowe w stosunku do urządzeń projektowych. Brak więc uzasadnienia żądania dodatkowych obliczeń i szczegółowych rysunków technicznych. Ponadsto załączone karty katalogowe, atesty, DTR, itp. dokumenty pozwolą Zamawijącemu, który może przecież korzystać z oipnii projektanta, na ocenę ich równoważności.
Wnosimy o wykreślenie zapisów dotyczących dołączenia do oferty obliczeń i szczegółowych rysunków technicznych.

Odpowiedź:
W przypadku składania przez Oferentów ofert z zastosowaniem urządzeń równoważnych, Zamawiający podtrzymuje stanowisko co do dołączania do oferty dokumentacji zamiennej uwzględniającej proponowane zmiany (w tym obliczeń i szczegółowych rysunków).

Z upoważnienia Wójta
Jan Grecki
Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

RW. 341/5/08 Data: 18.07.2008 r.

W odpowiedzi na skierowane do Gminy Sędziejowice zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa sieciowej kontenerowej pompowni wody i sieci wodociągowej z przyłączami w Żaglinach", informuję:

Pytanie nr 1
W przedmiarach robót nie została ujęta część elektryczna tzn. mówiąca o doprowadzeniu zasilania z rozdzielni głównej do kontenerowej Pompowni Wody. Czy koszty przewidziane na ten zakres zostały ujęte w pozycjach przedmiaru robót? Jeśli nie - czy powinny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy?

Odpowiedź:
W ofercie nie należy ujmować doprowadzenia zasilania z rozdzielni głównej do kontenerowej Pompowni Wody.

Pytanie nr 2
W § 6 pkt.4 projektu umowy mowa jest o wykonaniu przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego badań, które nie były przewidziane niniejszą umową. Jaki jest zakres tych badań?

Odpowiedź:
Zakres badań może dotyczyć klasy zastosowanego betonu oraz parametrów technicznych kontenera określonych w projekcie, o ile Wykonawca nie załączy dokumentów potwierdzających ich spełnianie.

Z upoważnienia Wójta
Jan Grecki
Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju WsiSIWZ - Budowa sieciowej kontenerowj pompowni wody i sieci wodociągowej z przyłączami w Żaglinach, gmina Sędziejowice

Data rozstrzygnięcia: 2008-08-13

RW. 341 / 5 / 08 Data: 13.08.2008 r.


Zawiadomienie
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1 w zw. z ust.3, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655.) w imieniu Zamawiającego - Gminy Sędziejowice zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów unijnych na zadanie pn.: „Budowa sieciowej kontenerowej pompowni wody i sieci wodociągowej z przyłączami
w Żaglinach gmina Sędziejowice".

Uzasadnienie

W toku postępowania zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:

I. Firma „GUTKOWSKI" Jan Gutkowski, ul. 17 Stycznia 92, 64 - 100 Leszno

Ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - dalej SIWZ , a w szczególności:
Załączone do oferty kosztorysy ofertowe nie odpowiadają treści przedmiarów robót stanowiących załącznik do SIWZ w zakresie materiałów oraz ich ilości.
Nie uzupełnienia oferty o wymagane załączniki, pomimo wezwania do ich uzupełnienia z dnia 04.08.2008 r..

Art. 89, ust. 1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

II. Instalcompact Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 23, 62 - 080 Tarnowo Podgórne

Ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - dalej SIWZ, a w szczególności:
Załączone do oferty kosztorysy ofertowe nie odpowiadają treści przedmiarów robót stanowiących załącznik do SIWZ w zakresie materiałów oraz ich ilości.

Art. 89, ust. 1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)


III. P.I.B "EKO-SERWIS" Sp z o. o., ul. Nowowiejskiego 5, 98 - 200 Sieradz

Ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - dalej SIWZ, a w szczególności:
Z uwagi na niezgodność oferowanych do wbudowania urządzeń między kosztorysem ofertowym a załącznikiem - „tabela do oceny technicznej ofert".
Nie złożenia dokumentów potwierdzających równoważność urządzeń ujętych w „tabeli do oceny technicznej ofert".


Art. 89, ust. 1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)


W związku z powyższym, wobec zaistnienia przesłanki określonej w art. 93 ust. 1 pkt.1 w zw. z ust.3, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655) uzasadnionym jest unieważnienie postępowania.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93, ust.5 ustawy Wykonawca może złożyć wniosek do Zamawiającego o zawiadomieniu Wykonawcy o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Wójt
Jerzy Kotarski

Data zakończenia: 2008-08-13

RW. 341 / 5 / 08 Data: 13.08.2008 r.


Zawiadomienie
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1 w zw. z ust.3, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655.) w imieniu Zamawiającego - Gminy Sędziejowice zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów unijnych na zadanie pn.: „Budowa sieciowej kontenerowej pompowni wody i sieci wodociągowej z przyłączami
w Żaglinach gmina Sędziejowice".

Uzasadnienie

W toku postępowania zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:

I. Firma „GUTKOWSKI" Jan Gutkowski, ul. 17 Stycznia 92, 64 - 100 Leszno

Ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - dalej SIWZ , a w szczególności:
Załączone do oferty kosztorysy ofertowe nie odpowiadają treści przedmiarów robót stanowiących załącznik do SIWZ w zakresie materiałów oraz ich ilości.
Nie uzupełnienia oferty o wymagane załączniki, pomimo wezwania do ich uzupełnienia z dnia 04.08.2008 r..

Art. 89, ust. 1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

II. Instalcompact Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 23, 62 - 080 Tarnowo Podgórne

Ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - dalej SIWZ, a w szczególności:
Załączone do oferty kosztorysy ofertowe nie odpowiadają treści przedmiarów robót stanowiących załącznik do SIWZ w zakresie materiałów oraz ich ilości.

Art. 89, ust. 1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)


III. P.I.B "EKO-SERWIS" Sp z o. o., ul. Nowowiejskiego 5, 98 - 200 Sieradz

Ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - dalej SIWZ, a w szczególności:
Z uwagi na niezgodność oferowanych do wbudowania urządzeń między kosztorysem ofertowym a załącznikiem - „tabela do oceny technicznej ofert".
Nie złożenia dokumentów potwierdzających równoważność urządzeń ujętych w „tabeli do oceny technicznej ofert".


Art. 89, ust. 1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)


W związku z powyższym, wobec zaistnienia przesłanki określonej w art. 93 ust. 1 pkt.1 w zw. z ust.3, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655) uzasadnionym jest unieważnienie postępowania.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93, ust.5 ustawy Wykonawca może złożyć wniosek do Zamawiającego o zawiadomieniu Wykonawcy o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Wójt
Jerzy Kotarski

Osoba do kontaktu: Jerzy Kotarski - Wójt Gminy Sędziejowice - tel. 043 67-711-57

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313221 od 2007-05-10