Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2008-07-02

Data ogłoszenia: 2008-07-02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia:
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Sędziejowice Kolonia od km 0+000 do km 0+408,60, od km 0+000 do km 0+41,96


1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 -160 Sędziejowice
URL: www.sedziejowice.bipjst.pl
e-mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
telefon: (043) 677 10 02
fax.: (043) 677 10 06

2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony poniżej 5 150 000 euro

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sedziejowice.bipjst.pl

- pok. 9-10 Urzędu Gminy w Sędziejowicach w godzinach 7:30 - 15:30 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena specyfikacji w wersji papierowej: 20 PLN

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu:
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Sędziejowice Kolonia od km 0+000 do km 0+408,60, od km 0+000 do km 0+41,96


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
- dokumentacja techniczna - zał. nr 1 do SIWZ
- przedmiar robót - zał. nr 2 do SIWZ

Ponadto do zakresu robót do wykonania należy:
1. Przygotowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy
2. Przygotowanie zaplecza budowy
3. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV: 45233140-2

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
- do 30.10.2008 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) oraz spełniają wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunki płatności:
- płatność za wykonanie zadania - w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury po odbiorze końcowym zadania,

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi poprzez analizę dostarczonych dokumentów.

8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4.000 PLN, słownie: cztery tysiące złotych.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
--------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium | |Waga |
---------------------------------------------------------------------------
|Cena| |100 |
---------------------------------------------------------------------------

10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 - 160 Sędziejowice - sekretariat (pokój nr 19)
do dnia 24.07.2008 r. do godz. 10:00

11. Termin związania ofertą:
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12. Umowa ramowa
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

13. Dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

14. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.07.2008 r. pod numerem 148290-2008.
SIWZ - Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Sędziejowice Kolonia od km 0+000 do km 0+408,60, od km 0+000 do km 0+41,96

Data rozstrzygnięcia: 2008-08-05Streszczenie oceny i porównania złożónych ofert

Data zakończenia: 2008-08-05

RW. 341 / 4 / 08

Data: 05.08.2008 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW. 341/4/08 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Sędziejowice Kolonia od km 0+000 do km 0+480,60, od km 0+000 do km 0+41,96".

ZAWIADOMIENIE
Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) informuje o wyniku postępowania. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Wykonawcę:

„BUD - TRANS"
Roboty Budowlano Drogowe - Jan Karbowiak
ul. Uniejowska 170A
98 - 200 Sieradz

która zaoferowała cenę: 390.843,47 zł. (brutto), słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysiący osiemset czterdzieści trzy i 47/100 zł.Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 24.07.2008 r., złożono 3 oferty:
Oferta nr 1:
"DROMAK" Sp. z o. o.
Poręby 26B
98 - 220 Zduńska Wola

Oferta nr 2:
"SIDROG" Sp. z o. o.
ul. Polna 29
98 - 235 Błaszki

Oferta nr 3:
"BUD - TRANS"
Roboty Budwolano Drogowe - Jan Karbowiak
ul. Uniejowska 170A
98 - 200 Sieradz


Ponadto Zamawiający zawiadamia, że z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczono następującego Wykonawcę:

I. "DROMAK" Sp. z o. o.
Poręby 26B, 98 - 220 Zduńska Wola

Ponieważ nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie prawne:
Art. 24, ust. 1, pkt.10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

Uzasadnienie faktyczne:
Z załączonych do oferty dokumentów nie wynika jednoznacznie, że Wykonawca posiada na rachunku środki finansowe w wysokości równej co najmniej wartości zamówienia lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 % wartości zamówienia, a tym samym nie potwierdzają one, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - zgodnie z pkt. XII (Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu), ppkt. 3, tiret 1 - SIWZ

Zamawiający pismem RW. 341/4/08 z dnia 30.07.2008 r. wezwał ww. Wykonawcę do uzupełnienia przedmiotowych dokumentów, które w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 04.08.2008 r., nie zostały dostarczone.


W załączeniu:
1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Wójt
Jerzy Kotarski

Osoba do kontaktu: Jerzy Kotarski - Wójt Gminy Sędziejowice - tel. 043 67-711-57

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313223 od 2007-05-10