Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2007-04-18

Data ogłoszenia: 2007-04-18

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 -160 Sędziejowice
URL: www.sedziejowice.bipjst.pl
e-mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
telefon: (043) 677 10 02
fax.: (043) 677 10 06

2. Określenie trybu zamówienia:przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sedziejowice.bipjst.pl

- pok. 23 Urzędu Gminy w Sędziejowicach w godzinach 7:30 - 15:30 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena specyfikacji w wersji papierowej: 20 PLN

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Opis przedmiotu:
Przedmiotem zamówienia jest:
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobra na odcinku od km 0+000 do km 0+920"

Zakres robót:
- roboty pomiarowe,
- profilowanie i zagęszczanie podłoża oraz wykonanie warstwy wyrównawczo - wzmacniającej,
- wykonanie nawierzchni metodą podwójnego utrwalenia powierzchniowego emulsją modyfikowaną i grysem bazaltowym,
- roboty wykończeniowe,
- oznakowanie pionowe.

Szczegółowy zakres określa przedmiar robót.

Kod CPV: 45233226 - 9

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
30.07.2007 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, z późn. zm.) oraz spełniają wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunki płatności:
- płatność za wykonanie zadania - w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego.

Okres gwarancji: 36 miesiące

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi poprzez analizę dostarczonych dokumentów.

8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2.000 PLN, słownie: dwa tysiące złotych.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
--------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium | |Waga |
---------------------------------------------------------------------------
|Cena| |100 |
---------------------------------------------------------------------------

10. Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 - 160 Sędziejowice
- sekretariat (pokój nr 19)
do dnia 27.04.2007 r. do godz. 10:00

11. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia: 26.05.2007 r.

12. Umowa ramowa
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

13. Dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

14. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.SIWZ - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobra na odcinku od km 0+000 do km 0+920

Data rozstrzygnięcia: 2007-05-04Data zakończenia: 2007-05-04

RW.I. 7040 / 16/ 07

Data: 04.05.2007 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Sędziejowice postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobra na odcinku od km 0+000 do km 0+920", Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej ofertę złożoną przez Wykonawcę:

"BUD-TRANS"
Roboty Budowlano Drogowe
Jan Karbowiak
ul. Uniejowska 170A
98-200 Sieradz

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 114.159,69 zł brutto (słownie: sto czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć i 69/100 złotego) a tym samym przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny w kryterium odnoszącym się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.


Wójt
Jerzy Kotarski

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 27.04.2007 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego.
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ważną ofertę:

"BUD-TRANS"
Roboty Budowlano Drogowe
Jan Karbowiak
ul. Uniejowska 170A
98-200 Sieradz
Cena ofertowa: 114.159,69 zł.


Osoba do kontaktu: Jerzy Kotarski - Wójt Gminy Sędziejowice - tel. 043 67-711-57

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313268 od 2007-05-10