Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2006-05-19

Data ogłoszenia: 2006-05-19

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliwa - oleju napędowego do zbiorników pojazdów
Zamówienie o wartości do 60 000 EURO

Specyfikację warunków zamówienia oraz druki ofert można otrzymać bezpłatnie w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Sędziejowicach.

Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa -Olej napędowy w ilości - 12 000 l

l. Kod CPV - 23.12.11.00 - 2 olej napędowy

2, Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

3. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2006 r.

4. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz.. U. Nr 19, póz. 177 z 2004 r.z późn. zm.) oraz niepodlegający wykluczeniu zgodnie z art. 24 ww. ustawy.
Ze względu na brak magazynu Zamawiający dopuszcza tankowanie wyłącznie do zbiorników pojazdów. W związku z powyższym ustala się następujące warunki:
- odległość punktu tankowania u Dostawcy nie może być dalsza niż 5 km od Sędziejowic w przypadku odbioru paliwa przez Zamawiającego lub Dostawca może dostarczyć paliwo dla Zamawiającego w ilości do 100 l dziennie na każde telefoniczne zgłoszenie w ciągu 3 godzin od zgłoszenia. Rozliczenie następować będzie raz w tygodniu.
- cena paliwa nie może być wyższa niż stosowana w stacji PKN ORLEN w Sędziejowicach..

Oferent obowiązany jest podać wysokość upustu cenowego w stosunku do cen aktualnie stosowanych w stacji PKN ORLEN w Sędziejowicach.

5. Oferenci są zobowiązani do wpłaty wadium w wysokości 500,00 zł.

6. Kryterium oceny oferty jest cena brutto za l litr.

7. Ofertę sporządzoną na piśmie z załącznikami w zapieczętowanej kopercie z podaniem ceny l litra paliwa oraz obowiązującym podatkiem VAT należy złożyć w:


Gminna Jednostka Usług Komunalnych
Sędziejowice- Kolonia 12
98-160 Sędziejowice
„Oferta na dostawę paliwa-oleju napędowego"
w terminie 05.06.2006 r. godz. 10.30

8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2006 r. o godz. 11:00

9. Oferenci pozostają związani z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert tj.do 05.07.2006 r.Data rozstrzygnięcia: 2006-06-05


Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zakup oleju napędowego zostaje unieważniony w wyniku braku wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z art. 93 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r.).

Data zakończenia: 2006-06-05Osoba do kontaktu: Krzysztof Zawadzki - - tel. ( 0-43 ) 67-112-26

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313294 od 2007-05-10