Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2009-06-26

Data ogłoszenia: 2009-06-26


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
Sędziejowice, ul. Wieluńska 6
98 - 160 Sędziejowice, woj. łódzkie
tel.: 043 677 10 02
fax.: 043 677 10 06
e-mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl
adres strony internetowej: www.sedziejowice.bipjst.pl
godz. urzędowania: 7:30 - 15:30

2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sedziejowice.bipjst.pl
- siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98 - 160 Sedziejowice

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu:
Przedmiotem zamówienia jest:
Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1.rozbudowę istniejącego budynku ośrodka zdrowia poprzez dobudowanie klatki schodowej z windą dla niepełnosprawnych wraz z podłączeniem instalacji c.o.;
2.wykonanie robót budowlanych o charakterze remontowym w części istniejącej w zakresie:
- wymiany płytek i podłóg PCW na płytki ceramiczne, zerwanie istniejących płytek, wyrównanie podłoża i położenie płytek,
- wymiany stolarki okiennej na PCW jednoramowej,
- wymiany drzwi wewnętrznych,
- wymiany istniejącej glazury i położenia nowej w pomieszczeniach WC i gabinetach,
- obudowy instalacji c.o. i wod-kan płytą kartonową,
- położenia gładzi gipsowej na istniejących tynkach,
- malowania sufitów i ścian,
- wykonania sufitu podwieszonego w części komunikacyjnej (korytarz) w celu ukrycia przewodów instalacyjnych,
3.wykonanie robót instalacyjnych w zakresie:
- instalacji c.o. polegających na wymianie istniejących grzejników na grzejniki gładkie,
- instalacji wod-kan polegających na: przebudowie istniejącej instalacji pod zastosowanie zaworów stojących na urządzeniach z mieszaczami, montażu umywalek z półnogami,
- instalacji elektrycznej polegających na: wymianie istniejącej instalacji elektrycznej wraz z instalacją punktów świetlnych oraz gniazd wtyczkowych;
4.wykonanie termoizolacji obiektu części istniejącej w zakresie:
- oczyszczenia ścian zewnętrznych i przygotowania podłoża,
- wykonania docieplenia ścian zewnętrznych według metody BSO styropianem grubości 12 cm,
- założenia nowych podokienników;
5.zagospodarowanie terenu w zakresie:
- modernizacji istniejących dróg i dojść poprzez położenie na podsypce piaskowo-cementowej kostkę betonową grubości 8 cm,
- wykonania nowych dróg i parkingów jezdnych poprzez zastosowanie podbudowy tłuczniowej, podsypki piaskowo-cementowej i ułożenie kostki betonowej grubości 8 cm,
- wykonania nowych dojść chodnikowych przy budynku na podsypce piaskowej poprzez ułożenie kostki betonowej grubości 8 cm,
- wykonania oświetlenia terenu przy pomocy 4 szt. lamp dwugałęziowych,
- wykonania ogrodzenia całości urządzanego terenu z wymianą ogrodzenia starego: ogrodzenie panelowe kratowe z systemową podmurówką między słupkami, bram (2 szt.), furtek (2 szt.).

Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w:
- Projekcie budowlanym rozbudowy ośrodka zdrowia z termorenowacją w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 8,
- Projekcie budowlanym: drogi, parkingi i dojścia; ogrodzenie terenu; zagospodarowanie terenu wokół gminnego ośrodka zdrowia w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 8.
- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót do projektu budowlanego rozbudowy ośrodka zdrowia z termorenowacją w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 8.
- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót do projektu budowlanego drogi, parkingi i dojścia; ogrodzenie terenu; zagospodarowanie terenu wokół gminnego ośrodka zdrowia w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 8.
- Przedmiarze robót budowlanych przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 8.
- Przedmiarze robót budowlanych w zakresie: dróg, parkingów i dojść; ogrodzenie terenu; zagospodarowania terenu wokół gminnego ośrodka zdrowia w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 8.
- Projekcie umowy.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45.26.28.00-9 - Rozbudowa budynków
45.00.00.00-7 - Roboty budowlane
45.21.50.00-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45.33.00.00-9 - Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45.31.00.00-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45.22.33.00-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów
42.41.61.00-6 - Windy
34.92.82.00-0 - Ogrodzenia
45.34.20.00-6 - Wznoszenie ogrodzeń

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
- do dnia 15.11.2010 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
1.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
1.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (składają wspólną ofertę), są zobowiązani
2.1 Spełnić wszystkie warunki, o których mowa w punkcie 1.1 niniejszych warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, w sposób przewidziany w punktach 2 i 3 niniejszych warunków dla wykonawców występujących wspólnie.
2.2 Ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub podpisania umowy, w rozumieniu art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.


8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), wg zasad określonych w Części I, pkt.4.1 SIWZ..

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium:
„Cena" - 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:
Siedziba Zamawiającego:
Urząd Gminy w Sędziejowicach
Sędziejowice, ul. Wieluńska 6
98 - 160 Sędziejowice, woj. Łódzkie
- sekretariat (pok. nr 19)
do dnia 31.07.2009 r. do godz. 10:00

11. Termin związania ofertą:
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12. Umowa ramowa
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

13. Dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

14. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.5 ustawy Pzp..


Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.06.2009 r. pod numerem: 210990-2009


RW. 341 / 7 / 09 Data: 02.07.2009 r.
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW. 341 / 7 / 09 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem terenu".

Informacja o zmianie treści SIWZ

Zamawiający - Gmina Sędziejowice - działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje, iż dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która polega na usunięciu części załącznika nr 8 do SIWZ (przedmiar robót w zakresie rozbudowy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach) i zastąpieniem go nowym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma i należy go traktować jako integralną część SIWZ.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Wójt
Jerzy Kotarski


W załączeniu - Przedmiar robót w zakresie rozbudowy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach.


RW. 341 / 7 / 09

Data: 07.07.2009 r.


W odpowiedzi na skierowane do Gminy Sędziejowice zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem terenu", informuję:


Pytanie nr 1
Proszę o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź:
Ofertę należy wycenić zgodnie z przedmiarami robót stanowiącymi załącznik do SIWZ oraz zakresami podanymi w pozycjach przedmiarowych.

Z up. Wójta
mgr. Sławomir Tralewski

Sekretarz Gminy

RW. 341 / 7 / 09 Data: 15.07.2009 r.


W odpowiedzi na skierowane do Gminy Sędziejowice zapytanie dotyczące postępowania prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem terenu, informuję:


Pytanie nr 1.
załączone przedmiary na roboty sanitarne: wod - kan
Poz. 12 - 8 szt. - Montaż płuczek ustępowych
Poz. 13 - 17 szt. - Montaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych
Poz. 14 - 2 szt. - Montaż zlewozmywaków
Poz. 15 - 34 szt. - Zawory przelotowe fi 15mm
Poz. 16 - 17 szt. - Dodatek za podejścia odpływowe fi 50mm
Poz. 17 - 17 szt. - Dodatek za podejścia dopływowe fi 15mm

- brak montażu umywalek
- według załączonej dokumentacji ilości te dotyczą parter, czy przedmiar ten dotyczy tylko wykonania instalacji wod.kan - parteru


Pytanie nr 2
Załączone przedmiary instalacja cen. Ogrzew.
- brak montażu głowic termostatycznych (czy należy doliczyć)
Według załączonej dokumentacji brak zestawienia grzejników I piętra.

Odpowiedź:
Projekt jest opracowany w oparciu o warunki projektu budowlanego nie zaś wykonawczego. W zakresie robót do wykonania, w części, występują roboty remontowe i zamienny sposób użytkowania powierzchni stąd zaistniałe rozbieżności w przedmiarze robót. Ocena wymiany urządzeń wod. - kan. pozostawiona jest do podjęcia w trakcie realizacji inwestycji. Ofertę należy wycenić zgodnie z przedmiarami robót stanowiącymi załącznik do SIWZ oraz zakresami podanymi w pozycjach przedmiarowych.


Pytanie nr 3
W przedmiarze drogii powierzchnia utwardzona wynosi łącznie 1982,75 m2 natomiast korytowanie wykonane jest jedynie na powierzchni 778,50 m2. Prosimy o zajęcie stanowiska.

Odpowiedź:
Różnica powierzchni utwardzonej, wynika z rozwiązania spadków dróg i dojść. Na obiekcie są istniejące utwardzenia stąd w projekcie założono położenie kostki brukowej na istniejącym podłożu (patrz - przyjęcie rzędnych terenu)


Pytanie nr 4
W przedmiarze ilość okien do wymiany wynosi 124,920 m2 natomiast wg projektu technicznego jest ich 144,210 m2. z projektu tech. (rys. nr 3) wynika że górna część okna ma być otwierana z poziomu podłogi, czy dotyczy to wszystkich okien i jaki ma być rodzaj tego systemu otwierania.

Odpowiedź:
W części mieszkalnej (II piętro) nie przewidziano otwierania okien z poziomu podłogi.


Pytanie nr 5
Prosimy o przekazanie rysunków drzwi aluminiowych i opisu, ponieważ ich konstrukcja ma wpływ na cenę.

Odpowiedź:
W projekcie zastosowano aluminiowe drzwi zewnętrzne. Do wyceny przyjęto drzwi standardowe zewnętrzne.


Pytanie nr 6
SIWZ podaje iż roboty mają być wykonywane w cz. Ośrodka Zdrowia i cz. Mieszkalnej w związku z tym prosimy o podanie ilości poszczególnych robót dla ww. części. Powyższe jest niezbędne w celu zastosowania odpowiedniej stawki VAT.

Odpowiedź:
Część mieszkalna stanowi II piętro budynku. Roboty we wnętrzu części mieszkalnej to tylko wymiana stolarki okiennej. Wszystkie pozostałe roboty dotyczą całości obiektu.


Wójt
Jerzy Kotarski


RW. 341 / 7 / 09 Data: 17.07.2009 r.


W odpowiedzi na skierowane do Gminy Sędziejowice zapytanie dotyczące postępowania prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem terenu, informuję:

Pytanie nr 1
Brak projektu instalacji elektrycznej - nie ma możliwości weryfikacji ilości opraw i osprzętu do wymiany. Proszę o ich określenie.

Pytanie nr 2
W opisie mowa o pomiarach instalacji odgromowej, izolacji i połączeń wyrównawczych - brak w przedmiarze. Czy należy uwzględnić w wycenie?

Pytanie nr 3
W opisie mowa o montażu dodatkowych odbiorników w tablicy TO - 1 - brak w przedmiarze aparatury do rozdzielnic. Czy należy uwzględnić w wycenie?

Pytanie nr 4
W opisie mowa o montażu na zewnątrz przycisku głównego wyłącznika pożarowego - brak w przedmiarze przycisku, kabla do przycisku oraz podania typu wyłącznika jaki należy zastosować jako wyłącznik główny. Czy należy uwzględnić w wycenie?

Pytanie nr 5
Nie podano typów przewodów w przedmiarze jakie należy przyjąć do ich wyceny? Proszę o ich podanie.

Pytanie nr 6
Jaki osprzęt elektroinstalacyjny należy przyjąć do wyceny?


Odpowiedź:
Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach przygotowana została na podstawie projektu budowlanego nie wykonawczego. Większość przewidzianych do wykonania robót ma więc charakter prac remontowych stąd też przyjęty do postępowania przetargowego zakres objęty jest przedmiarem robót koniecznych i niezbędnych do wykonania z podaniem pozycji KNR.


Ofertę należy wycenić zgodnie z przedmiarami robót stanowiącymi załącznik do SIWZ oraz zakresami podanymi w pozycjach przedmiarowych.


Wójt
Jerzy Kotarski

RW. 341/7/09

Data: 24.07.2009 r.

W odpowiedzi na skierowane do Gminy Sędziejowice zapytanie dotyczące postępowania prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
"Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem terenu", informuję:

Pytanie nr 1:
Ilość okien do wymiany wynosi 124,92m2, natomiast wg projektu 64 szt * 2,09m2 = 133,76m2. Jaką ilość policzyć?

Pytanie nr 2:
W dobudowie klatki schodowej nie są ujęte nowe okna - wg rzutu kondygnacji 5 szt * 2,09m2 = 10,45m2 - wg elewacji 4szt*2,09m2 = 8,36m2. Jaka ilość policzyć?

Pytania nr 3
Drzwi aluminiowe zewnętrzne - na rzutach - wejście I o wym. 90*200 cm, wejście II - 140*210 cm, wejście III - (90+40)*210 cm - natomiast wg elewacji Zach. I wsch. Wejście I i III drzwi pełne szer. 90 cm + naświetle. Jakie policzyć?

Pytanie nr 4
Na przekrojach B-B i C-C w poziomie parteru i I piętra widać szkloną ściankę z drzwiami łączącą część dobudową z korytarzem części istniejącej. Jakie drzwi policzyć czy aluminiowe?

Pytanie nr 5
Gruz z rozbiórek - czy Inwestor zagospodaruje we własnym zakresie czy należy wywieźć - proszę podać odległość do najbliższego wysypiska śmieci.


Odpowiedź:
Ofertę należy wycenić zgodnie z przedmiarami robót stanowiącymi załącznik do SIWZ oraz zakresami podanymi w pozycjach przedmiarowych wraz z uwzględnieniem KNR.


Pytanie nr 6
Czy ze względu na różne stawki VAT wymianę okien w części mieszkalnej należy policzyć w odrębnym kosztorysie?

Odpowiedź:
Nie. Nie ma konieczności wyceny robót części mieszkalnej odrębnym kosztorysem


Pytanie nr 7
Przedmiar na ogrodzenie:
Poz. 2 przęsła ogrodzenia firmy AW WIŚNIOWSKI panele kratowe na słupach stalowych 40/60 i podmurówce prefabrykowanej w kolorze zielonym RAL 6005 - czy podmurówka ma być w kolorze zielonym (będzie bardzo drogo) czy tylko elementy stalowe?


Odpowiedź:
Tylko elementy stalowe.

z up. Wójta
mgr inż. Jan Grecki
Kierownik Referatu
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wszyscy
Uczestnicy
Postępowania

RW. 341/7/09

Data: 27.07.2009 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW. 341 / 7 / 09 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem terenu".


Informacja o zmianie treści SIWZ

Zamawiający - Gmina Sędziejowice - działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje, iż dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która polega na zmianie pkt.4.1, tiret 1 SIWZ poprzez:
- jest:
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w jednej z poniższych form:
- przez wpłacenie wymaganej kwoty wadialnej na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 73 1240 3288 1111 0000 2807 7490 w banku: PEKAO S.A. I/o Łask z tytułem: „Wadium - Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem terenu" (kopię wpłaty poświadczoną za zgodność z oryginałem i podpisaną przez osobę uprawnioną do podpisania oferty należy dołączyć do oferty),

- winno być:
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w jednej z poniższych form:
- przez wpłacenie wymaganej kwoty wadialnej na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 09 9263 0000 0562 1478 2005 0002 w banku: Bank Spółdzielczy w Poddębicach o/Łask z tytułem: „Wadium - Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem terenu" (kopię wpłaty poświadczoną za zgodność z oryginałem i podpisaną przez osobę uprawnioną do podpisania oferty należy dołączyć do oferty),

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.


Wójt
Jerzy Kotarski


Przedmiar robót w zakresie rozbudowy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w SędziejowicachSIWZ - Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

Data rozstrzygnięcia: 2009-08-17

RW. 341 / 7 / 09

Data: 17.08.2009 r.
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW. 341 / 7 / 09 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem terenu.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Wykonawcę:

P.I.B. „EKO - SERWIS" Sp. z o.o.
ul. Nowowiejskiego
98 - 200 Sieradz

która zaoferowała cenę: 999.593,08 zł. (brutto), słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i osiem groszy.
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 31.07.2009 r., godz. 10:00, złożono 6 ofert:

Oferta nr 1:
Firma BARTEK
ul. Kilińskiego 16
95 - 200 Pabianice

Oferta nr 2:
P.H.B. ZAMBUD II
ul. Oksińskiego 62
98 - 200 Sieradz

Oferta nr 3:
Konsorcjum firm:
1.ROL - BUD Elżbieta Grabiszewska
ul. Praga 50
97 - 420 Szczerców
2. P.P.H.U. SANEL Sp. j.
ul. Przemysłowa 18
97 - 400 Bełchatów

Oferta nr 4:
Zakład Budowlany
inż. Henryk Kaczmarski
ul. Dojazd 22
98 - 220 Zduńska Wola

Oferta nr 5:
P.I.B. EKO - SERWIS Sp. z o. o.
ul. Nowowiejskiego 5
98 - 200 Sieradz

Oferta nr 6:
P.P.H. MARK - BUD Sp. z o. o.
ul. Paderewskiego 2A
98 - 200 Sieradz


Wójt
Jerzy Kotarski


W załączeniu:
1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Data zakończenia: 0000-00-00Osoba do kontaktu: Jerzy Kotarski - Wójt Gminy Sędziejowice - tel. 043 67-711-57

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313184 od 2007-05-10