Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2007-11-09

Data ogłoszenia: 2007-11-09

I. Zamawiający:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98-160 Sędziejowice
Tel. (0-43) 677 10 02, faks: (0-43) 677 10 06
e-mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl
www.sedziejowice.bipjst.pl

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

1. Przedmiot zamówienia:
Termorenowacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach z rozdziałem instalacji c. o.

Kod CPV:
45.23.32.20 - 7

2. Wartość zamówienia:
poniżej progów unijnych

2. Miejsce realizacji zamówienia:
Sędziejowice.

3. Wymagany termin realizacji:
Etap I: do dnia 22.12.2007 r.,
Etap II: do dnia 15.05.2008 r.

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ).

7. Uzyskanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- na stronie internetowej Gminy Sędziejowice: www.sedziejowice.bipjst.pl
- osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98-160 Sędziejowice

- pocztą - po wcześniejszym zamówieniu pod numerem telefonu:
(0 43) 677 10 02

Cena specyfikacji wynosi 30 zł.

8. Miejsce i termin składania ofert:
- ofertę można złożyć osobiście (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30) w siedzibie Zamawiającego do dnia 30.11. 2007 r. godz. 10:00.

9. Termin i miejsce otwarcia ofert:
dnia 30.11.2007 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.

10. Kwota wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł.

11. Okres związania ofertą wynosi:
30 dni od terminu składania ofert.

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- nazwa kryterium: Cena
- waga:100%

13. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest:
Sławomir Tralewski - Sekretarz Gminy Sędziejwice
tel.: 043 / 677 10 02

14. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

15. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

16. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 09.11.2007 r. pod nr 218182-2007

RW. 341 / 1 / 07 Data: 22.11.2007 r.

W odpowiedzi na skierowane do Gminy Sędziejowice zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów unijnych, przedmiot zamówienia: „Termorenowacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w 2Sędziejowicach z rozdziałem instalacji c. o.", informuję:


Pytanie nr 1
W projekcie jest wyszczególnienie wykonanie docieplenia ścian w systemie Ceresit. Czy można użyć innych równoważnych systemów dociepleń?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych systemów dociepleń, spełniających parametry użytkowe systemu Ceresit wyszczególnionego w projekcie.


Pytanie nr 2
Proszę o podanie czy warstwa zewnętrzna to tynk akrylowy czy mineralny?

Odpowiedź:
Warstwa zewnętrzna to tynk mineralny.


Wójt Gminy Sędziejowice
Jerzy KotarskiSIWZ na zadanie pn.: Termorenowacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach z rozdziałem instalacji c. o.

Data rozstrzygnięcia: 2007-12-05Streszczenie oceny i porównania ofert.

Data zakończenia: 2007-12-05

Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Usługowe
"PARTNER-BUD"
ul. Jagiellońska 14/30
98 - 200 Sieradz

która zaoferowała cenę: 195.688,00 złotych (brutto), słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%


Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 30.11.2007 r., złożono 4 oferty:

1. Oferta nr 1:
COPPER-POL
Jacek Owczarek
ul. Wschodnia 103
95 - 054 Ksawerów

2. Oferta nr 2:
Jadwiga Gawryś, Jerzy Gawryś
s. c. "KLESZCZBUD-1"
ul. Przemysłowa 16
97 - 400 Bełchatów

3. Oferta nr 3:
"Rol - Bud"
Elżbieta Grabiszewska
ul. Praga 50
97 - 420 Szczerców

4. Oferta nr 4:
Przedsiębiorstwo Usługowe
"PARTNER - BUD"
ul. Jagiellońska 14/30
98 - 200 Sieradz

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że została odrzucona oferta następującego Wykonawcy:

I. "COPPER-POL" Jacek Owczarek, ul. Wschodnia 103, 95 - 054 Ksawerów

Ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - dalej SIWZ.

Uzasadnienie prawne:
Art. 89, ust. 1, pkt.2 ustway z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

Uzasadnienie faktyczne:
Przedłożona przez ww. Wykonawcę oferta wbrew treści SIWZ a w szczególności jej pkt. XII, ppkt.4, tiret 7 nie zawiera harmonogramu robót.


W załaczeniu:
1. Streszczenie oceny i porównania ofert.


Wójt Gminy Sędziejowice
Jerzy Kotarski

Osoba do kontaktu: Jerzy Kotarski - Wójt Gminy Sędziejowice - tel. 043 67-711-57

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313241 od 2007-05-10